ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1639/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 218/TTr-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhBạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một)thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dâncấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện triểnkhai đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; Sở Nội vụtheo dõi việc triển khai, thực hiện thủ tục hành chính này trên địa bàn tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu VT, KSTT (T,22).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam