HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 164-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀTHỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐẶC KHU TRỰCTHUỘC TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 1985-1989

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 33 của Luật bầucử đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 1983,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Cuộc bầu cử đạibiểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương nhiệmkỳ 1985 – 1989 tiến hành thống nhất trong cả nước vào ngày 21 tháng 04 năm 1985.

Căn cứ thời gian trên, Ủy banNhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có kế hoạch tiếnhành cuộc bầu cử ở địa phương mình.

Điều 2. – Bộ trưởng Tổngthư ký Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành có liên quan ở trung ương,Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thànhphố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu