THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******

Số: 164-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quychế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ vào quyết định số 291-CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ về việccải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;
Theo đề nghị của Bộ Giáo dục, đã được các Bộ, các Ủy ban nhân dân tỉnh và thànhphố có liên quan nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận chính thứclà trường cao đẳng sư phạm, các trường sau đây:

1. Trường sư phạm 10 + 3 Hà Nội,

2. Trường sư phạm 10 + 3 Hải Phòng,

3. Trường sư phạm 10 + 3 Hà NamNinh,

4. Trường sư phạm 10 + 3 Thái Bình,

5. Trường sư phạm 10 + 3 Hải Hưng,

6. Trường sư phạm 10 + 3 Hà SơnBình,

7. Trường sư phạm 10 + 3 Vĩnh Phú,

8. Trường sư phạm 10 + 3 Việt Bắc,

9. Trường sư phạm 10 + 3 Thanh Hóa,

10. Trường sư phạm 10 + 3 Nghệ Tĩnh,

11. Trường sư phạm 10 + 3 Bình TrịThiên,

12. Cơ sở cao đẳng sư phạm QuảngNam – Đà Nẵng,

13. Trường cao đẳng sư phạm QuyNhơn,

14. Trường cao đẳng sư phạm NhaTrang,

15. Trường cao đẳng sư phạm Ban MêThuột,

16. Trường cao đẳng sư phạm thànhphố Hồ Chí Minh.

Trường cao đẳng sư phạm ở tỉnh,thành phố nào thì do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đó quản lý.

Điều 2. Trường cao đẳng sưphạm có nhiệm vụ đào tào và bồi dưỡng giáo viên cấp II có trình độ đại học chođịa phương. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục có thể giao thêm cho một sốtrường cao đẳng sư phạm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cấp II cho địa phươngkhác, sau khi đã thỏa thuận vởi Ủy ban nhân dân có trách nhiệm quản lý trường.

Điều 3. Các trường cao đẳngsư phạm thuộc hệ thống giáo dục đại học, nên được hưởng các chính sách, chế độ,v.v.. do Nhà nước ban hành cho các trường đại học.

Điều 4. Mỗi trường cao đẳngsư phạm có một hiệu trưởng và từ 2 đến 3 phó hiệu trưởng giúp việc. Hiệutrưởng, phó hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục bổ nhiệm vàđiều động sau khi đã thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Điều 5. Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo trường thực hiện tốt cácđiều lệ, quy chế, chương trình, kế hoạch, v.v … do Bộ Giáo dục ban hành đối vớicác trường cao đẳng sư phạm;

- Chỉ đạo trường sử dụng kinh phítheo đúng những quy định, định mức của Nhà nước;

- Chỉ đạo công tác xây dựng, tu bổ,bảo quản các cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, lao độngsản xuất, và các mặt hoạt động giáo dục khác của trường;

- Chỉ đạo việc tổ chức tuyển sinhvà phân phối học sinh tốt nghiệp theo đúng các quy chế của Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp, và theo sự hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục;

- Chỉ đạo trường làm tốt công tácchính trị tư tưởng, đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, công nhân, nhânviên và học sinh;

- Chỉ đạo trường và các ngành cóliên quan làm tốt công tác trật tự, an ninh trong trường;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục trongviệc quản lý cán bộ lãnh đạo trường, khoa, phòng, ban và đội ngũ cán bộ giảngdạy. Trực tiếp quản lý những cán bộ khác, nhân viên và công nhân của trường, vàquản lý học sinh.

Điều 6. Bộ Giáo dục có tráchnhiệm:

- Ban hành và chỉ đạo thực hiện cácđiều lệ và quy chế chuyên môn, các chương trình, tài liệu và giáo trình thốngnhất cho các trường cao đẳng sư phạm. Quy định hệ thống đào tạo, cơ cấu các khoavà quy mô các trường cao đẳng sư phạm;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồidưỡng giáo viên cấp II thống nhất trong cả nước;

- Xét duyệt kết quả tuyển sinh vàcông nhận học sinh tốt nghiệp của các trường cao đẳng sư phạm;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố về các mặt công tác quản lý trường học, quản lý cán bộ, xâydựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của trường;

- Bổ sung, điều chỉnh cán bộ quảnlý, cán bộ giảng dạy cho các trường cao đẳng sư phạm sau khi đã thỏa thuận vớiỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Điều 7. Ủy ban nhân dân cáctỉnh và thành phố chưa có trường cao đẳng sư phạm được phép thành lập hoặc duytrì trường sư phạm đào tạo giáo viên cấp II theo nghị định số 171-CP ngày20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ, và phải tích cực tạo điều kiện để các trườngnày sớm có đủ tiêu chuẩn được Chính phủ xét công nhận là trường cao đẳng sưphạm.

Điều 8. Các đồng chí Bộtrưởng Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Laođộng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức của Chính phủ vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị