BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n c Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 ca Chính ph quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức caBộ Thông tin và Truyn thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theocác thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau v đánh giá phù hp đối vi cácsản phm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệthông tin;

Theo đề nghị của V trưởng Vụ Khoa học vàCông nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừanhận phòng thử nghiệm:

UL InternationalSingapore Pte Ltd – SGAP07

Địa ch: 20 Kian Teck Lane, Singapore 627854

(đã được Cơ quan quản lý pháttriển thông tin và truyền thông Singapore (iDA) chđịnh và đnghị thừa nhn) đáp ng đy đ các yêu cầu vviệc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuậnthừa nhận ln nhau về đánhgiá phù hợp đi vi các sản phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông vàcông nghệ thông tin theo Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèmtheo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 có trách nhiệm tuân thcác quy định tại Thông tư s 28/ 2014/TT-BTTTT .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký đến ngày 19/11/2016.

Điu4. Chánh Vănphòng, Vụ trưngVụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


N
ơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ trưng (để b/c);
- TT.
Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
-
Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các
Tổ chc CNHQ (để t/h);
-
Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Xuân Công

PHẠM VI ĐƯỢC THỪANHẬN

(Kèmtheo Quyết định số 1641/Q Đ-BTTTT ngày 02tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưng BThôngtin và Truyền thông)

1. Thôngtin v phòng thử nghiệm:

Tên: UL InternationalSingapore Pte Ltd – SGAP07

Địa ch: 20Kian Teck Lane, Singapore 627854

Người liên lạc: Henry Chang

Điện thoại: +65-68764611

Email: Henry.W.Chang@UL.com

2. Phạmvi đưc thừa nhận

TT

n sn phm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đu cui kết ni mng vin tng công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

1.2

Thiết bị đầu cuối kết ni vào mạng ISDN s dng tốc đtruy nhập cơ bản (BRA)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2

Thiết bị công nghệ thông tin

2.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.2

Máy nh xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.3

Thiết bị trgiúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.5

Thiết bị tp trung (hub)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.6

Thiết b chuyn mch (switch)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.8

Thiết b cầu (bridge)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.9

Thiết btường la (firewall)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)