THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC KHOẢN VAY “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VI MÔ - TIỂU CHƯƠNG TRÌNH2” DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 5613/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Khoản vay “Chươngtrình Phát triển Tài chính Vi mô - Tiểu Chương trình 2” (Tiểu Chương 2) với cácnội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

2. Mục tiêu và kết quả chính: Tiểu Chương trình 2 giúpChính phủ xây dựng một ngành tài chính vi mô năng động và mở rộng hơn về chiềurộng và chiều sâu, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng thu nhập thấp vớicác dịch vụ tài chính vi mô đa dạng và bền vững. Các kết quả chính gồm: tạo dựngmôi trường chính sách và pháp lý thuận lợi; nâng cao năng lực và chất lượng quảnlý, giám sát cho các cơ quan quản lý thuận lợi; nâng cao năng lực và chất lượngquản lý, giám sát cho các cơ quan quản lý nhà nước; phát triển năng lực thể chếvà hoạt động của các định chế tài chính tham gia vào lĩnh vực tài chính vi mô.

3. Tổng mức tài trợ: 50 triệu USD (nguồn vốn ưu đãitừ Quỹ Phát triển châu Á - ADF).

4. Cơ chế quản lý tài chính: Khoảng tài trợ của ADBlà vốn hỗ trợ Ngân sách Nhà nước, được giải ngân một lần ngay sau khi Hiệp địnhvay có hiệu lực và được cân đối, sử dụng theo quyết định của Thủ tướng Chínhphủ.

5. Thời gian thực hiện các hành động chính sách:Phía Việt Nam đã hoàn thành 20/21 hành động cam kết thuộc Khung chính sáchtrong tháng 6 năm 2014. Hành động chính sách còn lại cam kết hoàn thành trongtháng 9 năm 2014.

6. Tổ chức thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Namlà cơ quan chủ quản Tiểu Chương trình 2. Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệmthực hiện các hành động thuộc Khung chính sách theo phạm vi chức năng nhiệm vụcủa mình.

Điều 2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam ký Thư Chính sách Phát triển gửi Chủ tịch ADB đề nghị hỗ trợ triểnkhai Tiểu Chương trình 2.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thuý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Văn kiện Tiểu Chương trình 2 để chuẩnbị đàm phán với ADB.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tưpháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT(3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh