THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1643/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Tờ trình số 59/TTr-TA-TĐKT ngày22 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1597/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 8 cá nhân thuộc Tòa án nhân dântối cao (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vàosự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chánh án Tòa ánnhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể vàcá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGTHƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 của Thủ tướngChính phủ)

Tập thể:

1. Tòa Dân sự Tòa án nhân dântỉnh Hòa Bình;

2. Văn phòng Tòa án nhân dântỉnh Thái Bình;

3. Tòa Hình sự Tòa án nhân dântỉnh Thanh Hóa;

4. Văn phòng Tòa án nhân dântỉnh Cao Bằng;

5. Tòa Hình sự Tòa án nhân dântỉnh Hà Giang;

6. Văn phòng Tòa án nhân dântỉnh Hà Giang.

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Hồ Chí Bửu, Chánh tòa TòaDân sự-Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

2. Ông Lê Ngô, Chánh tòa TòaHình sự Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

3. Ông Trương Văn Sang, Chánhtòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang;

4. Ông Nguyễn Văn Tươi, Chánh ánTòa án nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

5. Ông Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánhán Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

6. Bà Trịnh Thị Kỳ, Chánh tòaTòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

7. Ông Đỗ Tấn Hưng, Phó Chánh ánTòa án nhân dân tỉnh Hà Nam;

8. Ông Ninh Quang Thế, Thẩm phánTòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.