ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1645/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 355/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Sơn La về việc Thông qua Quy hoạchphát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 và định hướngđến 2030;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch phát triểngiao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030;

Xét đề nghị của Sở Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 811/TTr-SGTVT ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm2020, với những nội dung chính sau:

I. QUANĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Quan điểm phát triển

- Quy hoạch phát triển hệ thống bến thủynội địa trên toàn tỉnh đi trước một bước, tạo tiền đề chocác ngành kinh tế khác phát triển phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng củatỉnh giai đoạn 2013 - 2020; Phù hợp với quy hoạch đường bộ, đường thuỷ,đường hàng không đã được phê duyệt.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạtầng giao thông vận tải bền vững, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vậntải.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộkhoa học kỹ thuật, công nghệ mới, vật liệu mới vào các lĩnh vực thiết kế, xâydựng. Coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển ngành.

- Xã hội hóa côngtác đầu tư xây dựng nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kết cấuhạ tầng giao thông đường thủy.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát

Toàn bộ mạng lưới giao thông vậntải đường thủy của tỉnh phải được gắn kết thành một hệ thống thống nhất, hìnhthành mạng lưới liên hoàn kết nối các vùng kinh tế động lực trong tỉnh và vùngkinh tế trọng điểm, đảm bảo mối liên hệ với hệ thống giao thông của vùng, cảnước và đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2020; Pháttriển giao thông vận tải đường thủy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cho công tácphát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phục vụ cho côngnghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh và khu vực TâyBắc; Tạo điều kiện thúc đẩy và hội nhập kinh tế với cả nước và khu vực.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựngđồng bộ các cảng, bến trên Sông Đà, Sông Mã gắn liền với phát triển dịch vụliên vận đường bộ - đường thuỷ hành khách, hàng hoá từ Lai Châu - Sơn La về HoàBình và ngược lại, kết hợp với vận tải khách du lịch trên vùng hồ Sông Đà.

- Tổ chức khoa học mạng lưới vậntải đường bộ, đường thuỷ trong tỉnh, tạo thành một mạng lưới vận tải thông suốtvà cơ động. Phối hợp chặt chẽ giữa các loại hình và lực lượng tham gia vận tảiđáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốcphòng.

- Đảm nhận khối lượng vận tải hànghoá và hành khách đặc biệt hàng hóa với khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêutrọng. Đáp ứng và kết nối thuận lợi với các phương thức vận tải khác.

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng mớicác tuyến vận tải thuỷ. Từng bước xây dựng các cảng, bến thuỷ nội địa kết nốivới hệ thống giao thông vận tải toàn tỉnh, khu vực.

II. QUY HOẠCH BẾN THỦY NỘI ĐỊATRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

Đến năm 2020, tổng số cảng,bến thuỷ nội địa là 200 cảng, bến; trong đó: 01 cảng tổnghợp;07 cảnghàng hóa và hành khách;07 cảng chuyên dùng;67 bến hàng hóa, bến khách ngang sông; 118 bến khách ngang sông.

1. Các loại cảng

Tổng số cảng thuỷ nội địa đến năm2020 là 15 cảng, trong đó: 01 cảng tổng hợp, 07 cảng hàng hóa và hành khách, 07cảng chuyên dùng. Cụ thể:

- Nâng cấp cảng bản Két, xã Ít Onghuyện Mường La là cảng tổng hợp hàng hoá, chuyên dùng cấp IV và hành khách cấpIII.

- Nâng cấp cảng Tà Hộc, xã Tà Hộc,huyện Mai Sơn là cảng hàng hóa cấp IV và hành khách cấp III.

- Nâng cấp cảng Vạn Yên, xã TânPhong, huyện Phù Yên là cảng hàng hóa cấp cấp IV và hành khách cấp III.

- Nâng cấp 05 bến là cảng hàng hoácấp IV, hành khách cấp III, có khả năng tiếp nhận tầu hàng < 400t,="" tầu="" khách="">50 chỗ ngồi tại các vị trí cảng Pá Uôn xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai; CảngBản Tả xã Chiềng Hoa, huyện Mường La và cảng Tà Chiềng xã Chiềng Chăn, huyệnMai Sơn; Cảng đầu cầu Tạ Khoa (Km 425, QL.37) xã Song Pe, huyện Bắc Yên và cảngBản Giăng xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu.

- Nâng cấp 07 bến thành cảng chuyêndùng cấp IV có khả năng tiếp nhận tầu < 400t,="" tại="" các="" vị="" trí:="" cảng="" bản="" sa,xã="" liệp="" tè="" và="" bản="" nà="" cưa,="" xã="" chiềng="" ngàm,="" huyện="" thuận="" châu;="" bến="" hua="" trai,="" xãhua="" trai="" và="" bến="" suối="" chiến,="" huyện="" mường="" la;="" bến="" bản="" phúc="" xã="" mường="" khoa,="" huyệnbắc="" yên;="" bến="" lồi="" xã="" suối="" bàng="" và="" bến="" sao="" tua="" xã="" tân="" hợp,="" huyện="" mộc="">

2. Bến hàng hóa và hành khách: Làbến phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách. Vị trí quy hoạch tại các địa điểmthuận lợi gần giao thông đường bộ, có địa hình, thuỷ văn ổn định để đảm bảophương tiện ra vào thuận tiện, trung tâm cụm bản và các chợ ven sông. Cụ thể,đến năm 2020 có 67 bến, trong đó: huyện Quỳnh Nhai có 06 bến, huyện Mường La có 08 bến, huyện Thuận Châu có 09bến, huyện Mai Sơn có 07 bến, huyện Bắc Yên có 14 bến, huyện Phù Yên có 08 bến,huyệnMộc Châu có 08 bến, huyệnSông Mã có 07 bến.

3. Bến khách ngang sông: Làbến thuỷ nội địa phục vụ vận tải hành khách ngang sông. Tổng bến khách ngangsông đến năm 2020 là 118 bến, trong đó: huyện Quỳnh Nhai có 69 bến, huyện ThuậnChâu có 14 bến, huyện Mường La có 24 bến, huyện Bắc Yên có 04 bến, huyện PhùYên có 05 bến, huyện Mộc Châu có 02 bến.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giaiđoạn 2013 - 2015

Đầu tư xây dựng 136 bến, cảng,trong đó: 01 cảng hàng hóa và hành khách, 01 cảng chuyên dùng, 16 bến hàng hoávà hành khách, 118 bến khách ngang sông, trong đó có 01 cảng và 16 bến phân kỳđầu tư giai đoạn 2015 - 2020.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

Đầu tư xây dựng 64 bến, cảng,trong đó: 01 cảng tổng hợp, 06 cảng hàng hóa và hành khách, 06 cảng chuyêndùng, 51 bến hàng hoá và hành khách.

IV. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊNĐẦU TƯ

1. Cảng thủy nội địa

Cảnghàng hóa và hành khách Pá Uôn xã Chiềng Ơn,huyện Quỳnh Nhai; Cảng chuyên dùng bản Phúc, xã Mường Khoa,huyện Bắc Yên.

2. Bến thủy nội địa

- Bến hàng hóa và hành khách:Gồm 14 bến, cụ thể: Bến bản Dáng xã Nậm Ét, bến Chiềng Bằng, xãChiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai;bến bản Hát Hay, xã Chiềng Hoa, bến bản Áng, bến bản Nà Mong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La; bến bản Tăng, xã Chiềng Sại, bến bản Đồng Giàng, bến bản Cải B, xã ChimVàn,huyện Bắc Yên; bến Vàng B, xã Đá Đỏ, bến bảnBắc Băn, xã Bắc Phong, huyện PhùYên; bến Pơ Nang, xã Tân Hợp, bến Lòm, xã Quang Minh, huyện Mộc Châu; bến bản Nà, xã Chiềng Khương, bến bản Chiêng, xãChiềng Khoong, huyện Sông Mã.

- Bến hàng hóa và hành kháchngang sông: Gồm 02 bến, cụ thể: Bến bản Kiểng và bến Bản Si, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

V.KHÁI TOÁN NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

1. Tổngnhu cầu vốn đầu tư

907,73 tỷ đồng (chưa kể vốn đầutư phương tiện vận tải thuỷ nội địa do các tổ chức, cá nhân tự đầu tư).

Đơnvị tính: Tỷ đồng

TT

Nội dung đầu tư

Tổng số

Phân kỳ đầu tư

Nguồn vốn

Giai đoạn 2013-2015

Giai đoạn 2015-2020

NSNN

Từ các thành phần kinh tế

01

Khảo sát, lập quy hoạch

0,40

0,40

0,40

02

Cảng các loại

391,13

45,66

345,47

138,98

252,15

03

Bến hàng hóa và hành khách

337,2

78,96

258,24

16,86

320,34

04

Bến ngang sông

179,00

179,00

179,00

Tổng số

907,73

304,02

603,71

335,24

572,49

2. Nguồn vốn thực hiện

-Các cảng hàng hoá và hành khách (gồm cảng Pá Uôn, huyện Quỳnh Nhai, cảng đầu cầu Tạ Khoa, huyện Bắc Yên và cảng bản Giăng, huyện Mộc Châu): Là các cảng công cộng trọngđiểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng,trong nước và quốc tế, đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước.

- Các cảng hàng hoá và hànhkhách, các cảng chuyên dùng khác và bến hàng hoá và hành khách khác phục vụ choviệc kinh doanh của các thành phần kinh tế: Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóngmặt bằng (khoảng 5%), vốn huy động từ nguồn xã hội hoá (khoảng 95%)tổng giá trị đầu tư xây dựng.

- Cảng Bản Két, huyện Mường La, cảng Tà Hộc, huyện Mai Sơn, cảng Vạn Yên, huyện Phù Yên: Nhà nước đầu tư bằng vốn ODA theoQuyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

- Các bến khách ngang sôngtheo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn di dântái định cư thủy điện Sơn La.

- Các bến khách ngang sôngtheo Quyết định số: 1460/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ổn địnhdi dân phát triển kinh tế xã hội vùng lòng hồ Hoà Bình(Đề án 1460).

- Các bến khách ngang sôngthuộc đề án xây dựng nông thôn mới được đầu tư bằng vốn từ chương trình mụctiêu quốc gia.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYHOẠCH

1. Đầu tư phát triển kết cấuhạ tầng giao thông thuỷ nội địa

Tranh thủ các nguồn vốn do cácbộ, ngành Trung ương để đầu tư phát triển cở sở hạ tầng giao thông đường thuỷ.Kết hợp chặt chẽ nguồn vốn của Trung ương, vốn của địa phương và vốn của cácnhà đầu tư; tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm, các công trình thuộcdanh mục ưu tiên đầu tư; Xây dựng và ban hành danh mục các chương trình, dự áncần kêu gọi đầu tư đến năm 2020. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác quảng bá giớithiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút tốt các doanh nghiệp, chú trọng khai thácnguồn vốn ODA. Đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; Cải thiện môi trường đầu tư,sản xuất, kinh doanh, nhất là cải cách thủ tục đầu tư; tạo điều kiện về cơ sởhạ tầng, ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, minh bạch, phù hợp vớicác quy định của pháp luật.

2. Phát triển công nghiệp giaothông vận tải thuỷ

Khuyến khích và tạo mọi điềukiện để các doanh nghiệp công nghiệp giao thông vận tải mở rộng liên doanh,liên kết trong và ngoài nước để huy động vốn, chuyển giao công nghệ, trao đổikinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện lộ trình nội địa hóa; Tạođiều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các nguồn tài chính, côngnghệ, phương tiện kỹ thuật mới.

3. Đổi mới tổ chức quản lý,cải cách hành chính

Sắp xếp lại các đơn vị quản lýtheo mô hình chức năng, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhànước với quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thôngvận tải đường thuỷ; Đổi mới quản lý hành chính trong lĩnh vực giao thông vậntải đường thuỷ bằng phương pháp ứng dụng tin học và tiêu chuẩn quốc tế (ISO);Áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, quy phạm ... trong các lĩnh vựckhảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo trì, vật liệu, công nghệ được sửdụng trong giao thông vận tải đường thuỷ. Khuyến khích áp dụng công nghệ mới,vật liệu mới; Hiện đại hóa phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ; áp dụng cáccông nghệ vận tải tiên tiến.

4.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mởrộng các hình thức đào tạo, đào tạo lại. Xã hội hoá công tác đào tạo nângcao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức vàngười lao động. Áp dụng chế độ tuyển dụng công khai qua thi cử, thử việc...;Cần có sự đầu tư tập trung nâng cao năng lực và trang thiết bị cho các cơ sởđào tạo, để nâng cao trình độ nguồn lực. Thường xuyên tổ chức các khoá học tậphuấn hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật, các nghị quyết, chế độ chính sách chocác công chức và viên chức đang thực hiện nhiệm vụ để nâng cao nghiệp vụ chuyênmôn, trình độ quản lý nhà nước; Có chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãiđối với người lao động trong điều kiện lao động đặc thù của ngành giao thôngvận tải thuỷ, ở các vùng ven lòng hồ Sông Đà và Sông Mã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức công bố, công khai quyhoạch để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện theo nội dung quy hoạch đượcduyệt; Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện,tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảotuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ vàquyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện trong việc chỉ đạothực hiện và quản lý quy hoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính: Hàng năm cân đối và bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện quyhoạch.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:Bố trí quỹ đất để thực hiện quy hoạch, kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại bếnvà tuyến đường thuỷ nội địa.

- Cảnh sát giao thông, Thanhtra giao thông: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩnkỹ thuật và quản lý đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, vậntải đường thủy nội địa, phương tiện, thuyền viên và người lái.

3. UBND các huyện, thành phố

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt,UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý, bảo vệ hành lang, bảo vệ luồngtuyến, bến bãithuộc địa phận quản lý. Bảo vệ trật tự an toàn giao thông đườngthủy nội địa tại địa phương, bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến phápluật về giao thông đường thủy nội địa.

4. Đối với các nhà đầu tư

Trong quá trình quản lý, khaithác Nhà nước tạo điều kiện cho tất các thành phần kinh tế khác nhau tham giahoạt động sản xuất kinh doanh trong bến, khi thỏa mãn những điều kiện về kinhdoanh vận tải, tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Ưu tiên những doanh nghiệp tham giađầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủycùng tham gia quản lý khai thác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT. KTN, Văn. 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh