BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản quy định việc quản lý kinh doanh xuất khẩu - nhập khẩu trong xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 33/CP ngày 19-4-1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu - nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định 38/CP ngày 4-5-1994 của Chính phủ về việc cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thống kê,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định việc quản lý kinh doanh xuất khẩu - nhập khẩu trong xây dựng.

Điều 2. Bản Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Thủ trưởng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và các Vụ chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Kiểm