BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH QUY HOẠCH VÀ TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN QUY HOẠCH CHỨCDANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Ở CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNHPHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỔNG CỤCTRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thờikỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Hướng dẫn số 22/HD-BTCTW ngày21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thờikỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ /BTCngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, côngchức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quy hoạchlãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định về quy trình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn quy hoạch chứcdanh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

QUY ĐỊNH

VỀ QUYTRÌNH QUY HOẠCH VÀ TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO QUY HOẠCH CHỨC DANH ĐỘITRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Ở CHI CỤC THUẾ THUỘC CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰCTHUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCT ngày 21/11/2011 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nguyêntắc áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn về quytrình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo quy hoạch chức danh Độitrưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương.

2. Quy định này được áp dụng cùng vớiquy chế quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đượcban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàichính.

Các quy định khác liên quan đến quyhoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (nguyên tắc, các tiêu chuẩn cán bộ quy hoạchkhác, số lượng quy hoạch, quy định về rà soát quy hoạch, thủ tục quy hoạch,...)được thực hiện theo Quy chế quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộcBộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộtrưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Tiêu chuẩn trình độ chuyênmôn đào tạo

Công chức quy hoạch chức danh Độitrưởng, Phó Đội trưởng ở các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyếtHội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống; năng lực thực tiễn; độ tuổi quy hoạch theo Quy chế quy hoạch lãnh đạocủa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số1512/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì phải đáp ứng tiêu chuẩnvề trình độ chuyên môn đào tạo cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

Công chức quy hoạch lãnh đạo ở cấp Độithuộc các Chi cục Thuế nói chung phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên phù hợpvới yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch, ưu tiên công chức có trình độ tốtnghiệp Đại học trở lên, công chức được đào tạo hệ chính quy. Tiến tới, công chứcquy hoạch lãnh đạo cấp Đội ở các Chi cục Thuế cơ bản phải có trình độ Đại học.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với một sốđịa bàn:

2.1. Đối với các Chi cục Thuế ở cácquận, thành phố thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, côngchức quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng phải có bằng tốt nghiệp đạihọc phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch.

2.2. Ở các Chi cục Thuế thuộc địabàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu không có nguồn nhân sựcó trình độ Đại học và Cao đẳng thì có thể xem xét để quy hoạch đối với công chứctốt nghiệp Trung cấp phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch.

2.3. Đối với công chức nữ, công chứcngười dân tộc thiểu số (ở đơn vị không thuộc các địa bàn quy định tại điểm 2.1nêu trên), trường hợp chỉ có trình độ Trung cấp (phù hợp với yêu cầu chuyênngành của vị trí quy hoạch) nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn,được cán bộ, công chức trong đơn vị tín nhiệm cao thì có thể xem xét từng trườnghợp cụ thể để quy hoạch.

3. Ngoài các trường hợp quy định tạiĐiểm 2 nêu trên, các trường hợp còn lại, nhân sự quy hoạch phải đáp ứng tiêuchuẩn quy định tại Điểm 1 nêu trên, theo nguyên tắc ưu tiên công chức tốt nghiệpđại học trở lên, công chức được đào tạo chính quy và phải đảm bảo chất lượngnguồn công chức quy hoạch các chức danh cao hơn.

Điều 3. Quy trình quy hoạch lãnh đạocấp Đội ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Bước 1: Thông qua chủ trương quyhoạch

1.1. Chi cục trưởng tổ chức Hội nghịtập thể lãnh đạo Chi cục để nhận xét, đánh giá đối với công chức đã được quy hoạch;xem xét việc duy trì công chức trong quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách quy hoạchnhững công chức không đủ điều kiện (theo quy định hiện hành) trên cơ sở đó thốngnhất số lượng, danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch.

Nội dung Hội nghị:

- Rà soát, đánh giá về tình hìnhcông chức quy hoạch hiện có và dự kiến số lượng công chức quy hoạch cho từng chứcdanh, từng Đội Thuế cần bổ sung thêm.

- Thảo luận, đề xuất danh sách côngchức quy hoạch, biểu quyết thông qua danh sách đề nghị quy hoạch, căn cứ kết quảbiểu quyết, lựa chọn công chức được trên 50% tổng số lãnh đạo Chi cục tham giadự họp đồng ý để đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

1.2. Chi cục trình Cục (qua Phòng tổchức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ) để phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch,xin ý kiến về số lượng, danh sách dự kiến quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Đội.Hồ sơ đề xuất chủ trương bao gồm:

- Tờ trình rà soát và đề xuất chủtrương bổ sung quy hoạch.

- Biên bản họp tập thể lãnh đạo Chicục.

- Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo(có chứng thực).

1.3. Căn cứ tờ trình của Chi cục,Phòng tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục Thuế trình Lãnh đạo CụcThuế (Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chứccán bộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến về số lượng, danh sách quy hoạch vàphê duyệt công văn thông báo cho Chi cục Thuế biết để triển khai thực hiện.

Sau khi được sự đồng ý của Cục Thuếbằng văn bản về số lượng, danh sách dự kiến quy hoạch, đơn vị tổ chức triểnkhai thực hiện bước 2.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thểcán bộ, công chức của Đội có công chức đề nghị quy hoạch.

2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnhđạo Chi cục.

2.2. Thành phần tham gia: Toàn thểcán bộ, công chức của Đội.

2.3. Nội dung Hội nghị:

- Quán triệt mục đích, yêu cầu, sốlượng, tiêu chuẩn đối với chức danh quy hoạch.

- Thông báo ý kiến nhận xét, đánhgiá của tập thể lãnh đạo Chi cục về nhân sự giới thiệu quy hoạch.

- Thành viên tham gia dự họp nhậnxét, đánh giá về nhân sự dự kiến quy hoạch.

- Thực hiện lấy phiếu giới thiệu quyhoạch theo phương thức bỏ phiếu kín. Ngoài danh sách đã chuẩn bị, các thànhviên tham gia họp có thể giới thiệu thêm nhân sự quy hoạch (nếu có) và ghi trựctiếp vào phiếu giới thiệu.

- Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giớithiệu quy hoạch trên 50% tổng số cán bộ, công chức tham gia dự họp được đưa rathảo luận tại Hội nghị của tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy của Chi cục tạibước 3.

3. Bước 3: Thông qua danh sách đềnghị quy hoạch ở cấp Chi cục

3.1. Chi cục trưởng tổ chức Hội nghịliên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy để nhận xét, đánh giá và lấyphiếu giới thiệu quy hoạch, cụ thể:

- Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấyý kiến giới thiệu quy hoạch của Hội nghị tại bước 2.

- Nhận xét, đánh giá về nhân sự đềnghị quy hoạch theo các nội dung:

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lốisống;

+ Về tinh thần trách nhiệm;

+ Về trình độ, năng lực chuyên mônnghiệp vụ, năng lực thực tiễn;

+ Về độ tuổi quy hoạch.

- Lấy phiếu giới thiệu quy hoạchtheo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

3.2. Các trường hợp có tỷ lệ phiếugiới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số lãnh đạo Chi cục và cấp ủy tham gia dự họpsẽ được lựa chọn để đề nghị xem xét, đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: Phê duyệt quy hoạch

4.1. Chi cục tổng hợp, hoàn chỉnh hồsơ quy hoạch để báo cáo Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận phụ trách vềcông tác tổ chức cán bộ).

Hồ sơ đề nghị quy hoạch gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch.

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu,biểu tổng hợp phiếu các Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

- Trích ngang danh sách đề nghị quyhoạch (bao gồm các thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chức vụhiện tại, trình độ chuyên môn, loại hình đào tạo, chức vụ đề nghị quy hoạch, tỷlệ tín nhiệm tại các bước,...)

4.2. Căn cứ đề nghị của các Chi cục,Phòng Tổ chức cán bộ hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình lãnh đạo Cục(Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị - nếu có, Phó Cục trưởng phụ trách tổ chức cánbộ - nếu có, Cục trưởng) để xin ý kiến và phê duyệt quyết định quy hoạch.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ phận tham mưu về công tác tổchức cán bộ ở các cấp đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế có trách nhiệm thammưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai công tác quy hoạch, hướng dẫncác đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị xửlý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quy hoạch.

2. Định kỳ hàng năm, khi kết thúcnăm, tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai công tác rà soát quy hoạch đểnhận xét, đánh giá đối với công chức quy hoạch; Xem xét việc duy trì công chứctrong quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường hợp không đủ điềukiện, tiêu chuẩn và đề xuất chủ trương bổ sung thêm nhân sự quy hoạch theo quytrình, thủ tục quy định.

3. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng BộTài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác quy hoạchtheo quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Tổchức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.