ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRALIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số: 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóachất;

Căn cứ Nghị định số: 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng10 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 củaChính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số: 39/2009/NĐ-CP ngày 23/9/2009 của Chínhphủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số: 2835/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 củaUBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiềnchất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thươngthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 17/TTr-SCT ngày 30/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra số: 466/KH-SCT ngày 30 tháng 9 năm 2013của Sở Công thương về việc thanh tra liên ngành trong lĩnh vực công nghiệp trênđịa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành liên quan và UBND huyện,thị xã có liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt và theo cácquy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương,Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/KH-SCT

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

THANH TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰCCÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2014

I. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Hóa chất số: 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số: 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số:26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số: 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số:107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số:39/2009/NĐ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ quyết định số: 2835/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 củaUBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiềnchất nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyệnquy định tại Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 28/5/2008. SởCông thương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành trong lĩnh vựccông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

II. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích: Thông qua công tácthanh tra, kiểm tra nhằm phát hiệncác sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quanNhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; hướng dẫn và tuyên truyền cho cáctổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực,khai thác và chế biến khoáng sản, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;góp phần bảo đảm an toàn điện, an toàn lao động, thất thoát vật liệu nổ côngnghiệp. Đồng thời xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính và đề ra biệnpháp phòng ngừa những sai phạm pháp luật.

2. Yêu cầu: Việc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; phát hiệnvà xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và phù hợpvới tình hình thực tế của địa phương; quá trình thanh tra, kiểm tra không làmảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, cá nhân.

III. Nội dung kế hoạch

* Về lĩnh vực hóa chất

1. Nội dung, đối tượng: Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủpháp luật đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất.

2. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2014.

3. Thành phần tham gia:

- Chủ trì: Sở Công thương Bắc Kạn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SởTài nguyên và Môi trường.

* Về lĩnh vực khí hóa lỏng

1. Nội dung, đối tượng: Kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạtđộng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt LPG) trên địa bàn toàn tỉnh;

2. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2014.

3. Thành phần tham gia:

- Chủ trì: Sở Công thương Bắc Kạn.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh (Phòng PC66), Chi cục Quảnlý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Phòng Công thương các huyện, thị xã.

* Về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

1. Nội dung, đối tượng: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật về cung ứng, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bao gồm:

- Doanh nghiệp cung ứng, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệptrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Các doanh nghiệp có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trongkhai thác khoáng sản và các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnhBắc Kạn;

2. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II và Quý IV năm 2014.

3. Thành phần tham gia:

- Chủ trì: Sở Công thương Bắc Kạn.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh (PhòngPC64, PC66), và Công an huyện, thị xã.

IV. Tổ chức thực hiện

- Sở Công thương có trách nhiệm:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết cho từng cuộc.

+ Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành theo quyđịnh.

+ Tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

- Các đơn vị: Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội; Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã cử cán bộ tham gia Đoàn Thanh tra.

V. Kinh phí thực hiện

Sở Công thương chủ trì xây dựng kinh phí về công tác thanhtra liên ngành gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Hà Bắc