ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế mộtcửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổchức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủytại Thông báo số 705-TB/TU ngày 06/7/2012 “Về việc triển khai xây dựng Chínhquyền điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh” và Thông báo số1059-TB/TU ngày 14/6/2013 “Về tình hình triển khai Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm Hànhchính công”;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Uông Bí và đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 190/TTr-SNV ngày 21/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Hành chính côngthành phố Uông Bí trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (sau đây gọitắt là Trung tâm).

1. Trung tâm là đơnvị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trungtâm đặt tại thành phố Uông Bí.

2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu tráchnhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chínhcủa tổ chức, cá nhân theo quy định.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếpcủa Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; sự quản lý về hành chính, tổchức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; đồng thờichịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị cóthẩm quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hànhchính (giấy tờ, hồ sơ...); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyếtcác loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộphận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giảiquyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhânvề giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố UôngBí (theo Quyết định của Ủy ban nhân dântỉnh):

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thờigian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức,cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyếtđịnh hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đang theo dõi,hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảonội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quyđịnh.

5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trungtâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh,các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Chánh Văn phòng Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí xem xét,quyết định.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứucác quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổnghợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điềuchỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chấtlượng phục vụ.

8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹthuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quyđịnh.

10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịchvụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạtđộng và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế, nhân lựccủa Trung tâm

1) Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm là Phó Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thànhphố Uông Bí được phân công chuyên trách trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt độngcủa Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, trước pháp luật vềviệc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ giúp Giám đốcTrung tâm chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chếhoạt động của Trung tâm.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

b) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

c) Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại.

3. Biên chế, nhân lực:

3.1. Biên chế chuyên trách:

a) Giám đốc.

b) Phó Giám đốc.

c) Nhân viên làm công tác công nghệ thông tin-quản trị mạng, tổng hợp, kế toán,hành chính.

d) Nhân viên hướng dẫn, phục vụ, lái xe.

3.2. Biên chế không chuyên trách:

a) Công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơnvị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố UôngBí và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn được biệt phái về làm việctại Trung tâm để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Các phòng, ban căn cứ vào số lượngthủ tục hành chính, khối lượng công việc liên quan để cử số lượng công chức,viên chức về làm việc tại Trung tâm cho phù hợp.

b) Công chức thuộc Thanh tra thành phố được cử tớilàm việc tại bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại.

Các cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làmviệc tại Trung tâm thuộc biên chế của các phòng, ban chức năng là những ngườicó năng lực, trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu không chỉ làm nhiệm vụ tiếpnhận hồ sơ mà phải có khả năng hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơtheo quy định; xem xét, kiểm tra hồ sơ, phân loại hồ sơ, trực tiếp nghiên cứu,thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền được phân công hoặc trình cấpthẩmquyền phê duyệt; hoặc chuyển phòng, ban chuyên môn có liên quan xem xétgiải quyết theo thẩm quyền. Công chức được cử về làm nhiệm vụ tại bộ phận Giámsát và giải quyết khiếu nại phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết đơnthư, khiếu nại, thanh tra, kiểm tra.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí chủ trì, phốihợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc bố trí, sử dụng, quản lývà đề xuất cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụtại Trung tâm.

Điều 4. Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động

1. Ủy ban nhândân thành phố Uông Bí có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban,ngành liên quan bố trí trụ sở làm việc, kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trangthiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm gồm kinh phí dongân sách nhà nước cấp và kinh phí được trích lại từ phí, lệ phí thu tại Trungtâm theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Đài PTTH tỉnh, Báo QNinh;
- V1, V2, V3, V4, KHCN, KSTT, TH1;
- Tr.tâm Thông tin - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT,TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc