ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA MUA XE ÔTÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn,định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30tháng 9 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ;

Căn cứ Công văn số 124/HĐND-HCTCQT ngày 05 tháng 7 năm 2013của Thường trực HĐND tỉnh về việc mua xe ô tô của một số đơn vị, địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tối đa mua xe ô tô phục vụ công tác của các đơn vị, địaphương thuộc tỉnh trong năm 2013, cụ thể như sau:

- Đối với xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi, 01 cầu, giá mua tối đalà: 756 triệu đồng;

- Đối với xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi, 02 cầu, giá mua tối đalà: 1.092 triệu đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường