BỘ CÔNG NGHIỆP****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 165/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY THĂNG LONG THÀNHCÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNGBỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộCông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ vềviệc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 1890/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty May Thăng Long và Biênbản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 06tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổchức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty MayThăng Long (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - MayViệt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 23.306.700.000 đồng (Haimươi ba tỷ ba trăm lẻ sáu triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 49,00%;

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty May Thăng Long tại thời điểmngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2350/QĐ-TCKT ngày 17tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 123.586.183.465 đồng. Trong đó, giá trịthực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 23.306.718.936 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 2.977 lao động trong Công ty là111.437 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 3.343.110.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại và giải quyết lao độngdôi dư, Công ty May Thăng Long làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Dệt - May ViệtNam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiệnhành.

Điều 2. Chuyển Công ty May Thăng Long thành Công ty cổphần May Thăng Long

- Tên giao dịch quốc tế : THANG LONG GARMENT JOINT STOCKCOMPANY;

- Tên viết tắt : THALOGA;

- Trụ sở chính : 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng các sản phẩm maymặc, các loại nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm,thiết bị tạo mẫu thời trang và các sản phẩm khác của ngành dệt may;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghệ thực phẩm,công nghiệp tiêu dùng, trang thiết bị văn phòng, nông, lâm, hải sản, thủ côngmỹ nghệ;

- Kinh doanh các sản phẩm vật liệu điện, điện tử, cao su, ôtô,xe máy, mỹ phẩm, rượu; kinh doanh nhà đất, cho thuê văn phòng;

- Kinh doanh kho vận, kho ngoại quan; kinh doanh khách sạn,nhà hàng, vận tải, du lịch lữ hành trong nước;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của phápluật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Thăng Long là pháp nhântheo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạchtoán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngânhàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần vàLuật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệmchỉ đạo Công ty May Thăng Long tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổđông lần đầu Công ty cổ phần May Thăng Long theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty May Thăng Long cótrách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn,tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổphần May Thăng Long.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cụctrưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt -May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Thăng Long và Chủ tịch Hội đồng quảntrị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần May Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG


Bùi Xuân Khu