ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 165/QĐ- UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 13/01/1992

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm1989;

Căn cứ Nghị định số: 45/HĐB T ngày 27/02/1991 v việc tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước;

Xét Tờ trình của Sở Tư pháp tnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi Điều 4 Quyết định 08/QĐ-UB ngày 13/01/1992 về việc thành lập PhòngCông chứng Nhà nước số 1 như sau :

“Điều 4 (mới): Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lào Cai thực hiện các việc công chứng theo thẩm quyền quy định tại Điều 3 của Quyết định này trên địa bàn toàn tỉnh.”

Điều 2.Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Công chứng Nhà nước số 1 thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/1994.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm