ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai s 33/2013/QH13 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 57/SNN-TL ngày 10 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đtổng hợp, đôn đốc, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BCĐ TW PCTT; (Báo cáo)
- UBQG ƯPSCTT&TKCN; (Báo cáo)- Bộ NN&PTNT; (Báo cáo)- Tổng cục PCTT; (Báo cáo)
- TT tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;

-
Lưu: VT, NNTN (Hg80).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Văn Dũng

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH S160/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ(Kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Công việc

Cơ sở pháp lý

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

LĐ chỉ đạo

Chủ trì/Thực hiện

1

Kiện toàn Ban Chỉ Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh.

Kế hoạch công tác số 52/KH- UB ngày 25/012018 của UBQG UWPSCTT&TKCN.

Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban)

Toàn thể thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Tháng 01/2019

2

Phổ biến Nghị định 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 đến các Sở ban, ngành, địa phương, các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nghị định 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố

Tháng 01/2019

3

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phụ trách địa bàn các huyện, thành phố.

Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Điểm e, Khoản 4 Điều 18, NĐ 66.

Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban)

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Toàn thể thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thực hiện

Quý I năm 2019

4

Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chỉ huy.

Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, Kết luận số 1471-TB/VPTU ngày 09/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban)

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Toàn thể thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thực hiện

Quý I năm 2019

5

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Luật Phòng chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban)

Thành viên BCH và các địa phương

Quý I năm 2019

6

Hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức nhắn tin dự báo, cảnh báo thiên tai.

Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

UBND tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

Theo thời gian yêu cầu của các Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo TWPCTT và các cơ quan cấp trên

7

Hướng dẫn nội dung và tần suất, thời lượng phát tin chỉ huy ứng phó thiên tai trên hệ thống thông tin trên địa bàn.

Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

UBND tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý I năm 2019

8

Sửa đổi Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Hòa Bình.

Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, các Sở ngành liên quan phối hợp

Quý I năm 2019