ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUYHIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chốngdịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rútcúm nguy hiểm có khả năng lây sang người;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 50/TTr-SNN ngày 10 tháng 3 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúmgia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương,Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giaothông vận tải, Công an tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh;
- Các Chi cục: Thú y, Quản lý thị trường;
- Lưu VT; VP3; VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

KẾ HOẠCH

HÀNHĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNGLÂY SANG NGƯỜI
(Ban hành theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của UBNDtỉnh Ninh Bình)

I. TỔNG QUAN

1. Thông tin chung về vi rút cúmA/H7N9

Vi rút cúm A/H7N9 được xác định cónguồn gốc từ gia cầm nhưng chưa gây bệnh lâm sàng cho gia cầm; vi rút lâytruyền từ gia cầm sang người, gây bệnh cho người và tỉ lệ tử vong rất cao. Hiệnnay, tại chợ gia cầm của Trung Quốc, tỷ lệ mẫu gà phát hiện dương tính với virút cúm A/H7N9 nhiều hơn các loài khác, đồng thời nhiều mẫu môi trường cũngphát hiện thấy vi rút cúm A/H7N9. Ngoài ra một lượng nhỏ mẫu vịt, chim bồ câubán tại chợ gia cầm Trung Quốc cũng cho kết quả dương tính. Hiện nay, vi rút đãđược phát hiện trên cả gia cầm và người tại Quảng Tây giáp biên giới với Việt Nam, nhưng chưa phát hiện thấy trên gia cầm và người ở tại Việt Nam.

Vi rút này được phát hiện đầu tiênở Trung Quốc vào tháng 3/2013 tại Thượng Hải, đến 02/2014 đã ghi nhận 339 cabệnh, trong đó 66 ca tử vong (tại các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam,Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Sơn Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh,Quảng Tây thuộc Trung Quốc; Hồng Kông và Đài Loan).

2. Nhận định tình hình:

a) Trên thế giới và trong nước:

Vi rút đã được phát hiện trên giacầm và người ở tỉnh Quảng Tây giáp với 4 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trong khi đó, các hoạt động buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp động vật và sản phẩmđộng vật qua biên giới vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy, nguy cơ vi rút cúmA/H7N9 xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới là rất cao, nhất là tại cáctỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh có liên quan tới buôn bán, tiêu thụ giacầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Tổ chức FAO nhận định Việt Nam, Lào và Myanmar là những nước có nguy cơ cao lây nhiễm vi rút cúm A/H7N9 từ Trung Quốc.

b) Trên địa bàn tỉnh:

- Trước tình hình buôn bán vậnchuyển gia cầm hiện nay, gia cầm nhập lậu từ biên giới phía Bắc có thể trà trộnvào gia cầm nuôi trong nước vận chuyển tiêu thụ vào các tỉnh nội địa, trong đócó Ninh Bình.

- Sự lây nhiễm của vi rút cúmA/H7N9 có thể qua khâu trung gian: Khách du lịch, phương tiện giao thông, hànghóa, vật dụng…Chim cư trú và những động vật cảm nhiễm khác đến từ nơi có dịchmang theo mầm bệnh là nguồn lây nhiễm.

- Dịch cúm A/H5N1 ở gia cầm trongcác năm qua trên địa bàn tỉnh vẫn sẩy ra ổ dịch nhỏ lẻ, mầm bệnh tồn dư trongmôi trường và lưu hành trên đàn gia cầm, nhất là đàn thủy cầm vẫn còn cao, lànguy cơ bùng phát dịch bệnh, có thể xuất hiện chủng vi rút mới gây bệnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Khống chế dịch cúm A/H5N1 trênđịa bàn tỉnh;

- Chủ động phát hiện và sẵn sàngứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm gia cầm truyềnlây sang người và tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào nước ta vàđịa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Triển khai các biện pháp tổng hợp(Quy hoạch, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học, vệ sinhtiêu độc khử trùng môi trường, triển khai tiêm phòng vắc xin H5N1 cho gia cầm,quản lý chặt chẽ khâu kinh doanh vận chuyển con giống, tiêu thụ, buôn bán giếtmổ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn). Trước mắt dập tắt từng ổ dịch cúmA/H5N1 khi mới phát sinh không để lây lan ra diện rộng, từng bước khống chế điđến thanh toán dịch cúm A/H5N1 trên địa bàn.

- Phát hiện sớm, xử lý kịp thời,giảm thiểu nguy cơ phát dịch do vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào tỉnh Ninh Bìnhqua hoạt động nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúmA/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người. Giảm thiểu tác động tiêu cực chokinh tế, xã hội.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Duy trì các hoạt động ứng phó vớidịch cúm A/H5N1 ở đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh như đã được thực hiện trongthời gian qua. Đối với dịch cúm A/H7N9 các hoạt động cụ thể ứng phó tương ứngvới các tình huống sau:

1. Tình huống 1: Chưa phát hiệnvi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

1.1. Mục tiêu: Giảm thiểunguy cơ xâm nhiễm vi rút cúm A/H7N9 vào tỉnh, đồng thời phát hiện kịp thời nếuvi rút xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

1.2. Các hoạt động cụ thể:

a) Các cơ quan truyền thông: Đàiphát thanh và truyền hình, báo Ninh Bình thường xuyên thông tin tuyên truyềnvới thời lượng thích hợp, có chuyên mục riêng về phòng chống cúm gia cầm; Cáchthức tuyên truyền không gây hoang mang trong xã hội; nội dung tuyên truyền cầnnêu rõ tác hại tiêu cực của việc nhập lậu gia cầm, buôn bán gia cầm không rõnguồn gốc gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức củachính quyền cơ sở, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân; cùng lên án các hành vivi phạm; không sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồngốc.

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, các địa phương rà soát cácchợ, điểm trung chuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn, tăng cường kiểm traviệc thực hiện quy định về đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, hạn chếtối đa nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm sang người. Các chợ được phép buôn bán giacầm sống phải có khu vực buôn bán gia cầm riêng biệt, cách xa các khu vực kinhdoanh khác, đối với chợ được phép giết mổ gia cầm thì phải có khu vực giết mổriêng biệt với khu vực buôn bán gia cầm; khuyến khích các hộ kinh doanh lưu trữhồ sơ xuất xứ gia cầm để hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc, tất cả các chợ có bángia cầm sống phải thực hiện vệ sinh khử trùng khu vực bán gia cầm sau mỗi buổichợ, khuyến khích người buôn bán gia cầm sống sử dụng bảo hộ lao động phù hợpvà vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế. Tổ chức kiểm tra, kiểm soátvận chuyển động vật, sản phẩm động vật, phối hợp với các ngành liên quan xử lýnghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật khôngrõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn: Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thường xuyên theo dõi, nắm bắt, traođổi thông tin về tình hình bệnh cúm A/H7N9 trên người. Định kỳ phát động thángvệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với các trang trại, cơ sở chăn nuôi, giết mổgia cầm, các chợ, điểm có buôn bán gia cầm sống. Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí,vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chốngkhi có dịch xảy ra.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cườngcông tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật; Phối hợp với lực lượng quản lýthị trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chợ, điểm buôn bán gia cầm sống.Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát đối với gia cầm nhập lậu, gia cầm sống bántại các chợ, mẫu môi trường. Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kỹthuật cho cán bộ thú y cơ sở, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm, triển khaitiêu độc, khử trùng môi trường, những khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức trựcchống dịch để nắm bắt thông tin cúm A/H7N9 kịp thời, thành lập Đội ứng phónhanh để xử lý khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở:Phòng Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông lập kế hoạch tuyên truyền, tập huấn việcáp dụng các biện pháp an ninh sinh học đối với trang trại chăn nuôi gia cầm, cơsở giết mổ gia cầm tập trung.

d) Các sở có liên quan: Côngthương, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phốikết hợp chặt chẽ với Ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác phòng, chốngbuôn bán gia cầm lậu, gia cầm không rõ nguồn gốc và gia cầm không có giấy kiểmdịch vận chuyển.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố

- Kiện toàn và duy trì hoạt độngcủa ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên động vật các cấp; thànhlập các tổ, đội công tác chuyên trách để ứng phó với cúm gia cầm H7N9; triểnkhai diễn tập ứng phó với các tình huống phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên giacầm, môi trường.

- Rà soát các chợ, điểm trungchuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn, các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung,đặc biệt các địa bàn có buôn bán gia cầm loại thải, gia cầm không rõ nguồn gốcđể giám sát.

- Chỉ đạo lực lượng công an, quảnlý thị trường, chính quyền các xã, phường, thị trấn xử lý nghiêm các đối tượngbuôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không cógiấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển.

- Tăng cường công tác truyền thôngvề nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm gia cầm thông qua các hoạt động vận chuyển,buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm bất hợp pháp; hướng dẫn các biện pháp phòngtránh lây nhiễm vi rút cúm cho người và các biện pháp sử dụng gia cầm an toàn.Vận động các tổ chức đoàn thể của địa phương cùng tham gia tuyên truyền.

- Định kỳ triển khai vệ sinh, tiêuđộc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt chợ buôn bángia cầm sống.

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vậttư, hóa chất, phương tiện tại chỗ kịp thời triển khai các biện pháp phòng,chống khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy gia cầm khi có mẫudương tính.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giámsát, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập tại các địa bàncó nguy cơ cao.

2. Tình huống 2: Chưa phát hiệnvi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

2.1. Mục tiêu: Giảm thiểunguy cơ vi rút nhân lên và phát tán rộng.

2.2. Các hoạt động cụ thể: Vềcơ bản, các hoạt động cụ thể vẫn được triển khai như trong tình huống 1, cầnchú ý trọng thêm các hoạt động sau:

a) Các cơ quan cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnhnguy hiểm ở động vật tổ chức họp tăng cường 2 tuần 1 lần hoặc đột xuất để kịpthời nắm bắt thông tin và chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch. Các Sở,ngành thành viên Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh ởngười.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thực hiện:

+ Phân công Đội ứng phó nhanh củaChi cục Thú y phối hợp với các đơn vị của Sở Y tế triển khai các hoạt động điềutra dịch tễ chung, tăng cường hoạt động lấy mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn giacầm và môi trường tại khu vực có bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H7N9 và những khu vựccó yếu tố dịch tễ liên quan. Tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc nhằm cungcấp gia cầm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng cho người tiêu dùng.

+ Trên cơ sở kết quả điều tra dịchtễ ca bệnh trên người, đề nghị các địa phương cấm tạm thời việc vận chuyển,buôn bán gia cầm trên địa bàn có nguy cơ cao trong khoảng thời gian 07 ngày đểphục vụ công tác điều tra dịch tễ trên đàn gia cầm;

+ Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫncác biện pháp giết mổ, tiêu thụ gia cầm an toàn và phòng lây nhiễm bệnh chongười;

+ Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền phù hợp, khônggây hoang mang trong cộng đồng, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân và sửdụng gia cầm an toàn.

+ Chỉ đạo các địa phương chuẩn bịđầy đủ các điều kiện về nhân lực, kinh phí, dụng cụ, hóa chất, địa điểm chônlấp gia cầm trong trường hợp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

- Các Sở Công thương, Công an, Giaothông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giám sát việc thực thicác biện pháp do ngành nông nghiệp và y tế khuyến cáo áp dụng, đồng thời xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố

- Địa phương có bệnh nhân mắc bệnhtăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vậtcác cấp để chỉ đạo chung. Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo, giám sát chặtđịa bàn có bệnh nhân và những nơi có liên quan về dịch tễ.

- Tuyên truyền các thông điệp dongành y tế và thú y cung cấp, đảm bảo không gây hoang mang cho cộng đồng.

- Chỉ đạo các ban ngành chức năngcủa địa phương tăng cường giám sát thực thi các biện pháp kiểm soát việc buônbán, vận chuyển gia cầm. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn xã cóbệnh nhân.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiệnvề nhân lực và phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, chuẩn bị đủkinh phí, dụng cụ, hóa chất, địa điểm chôn lấp gia cầm trong trường hợp pháthiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

3. Tình huống 3: Phát hiện virút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

3.1. Mục tiêu: Giảm thiểu nguycơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và ngăn ngừa vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm chongười.

3.2. Các hoạt động cụ thể:

a) Các cơ quan cấp tỉnh:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnhnguy hiểm ở động vật họp hàng tuần và đột xuất để chỉ đạo, điều hành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Phân công Đội ứng phó nhanh trực tiếp xuống địa bàn có mẫu dương tính đểhỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Ytế thực hiện điều tra dịch tễ, thông báo cho chính quyền địa phương và ngườidân để phòng tránh lây nhiễm vi rút. Tổ chức lấy mẫu giám sát gia cầm ở nhữngkhu vực có yếu tố dịch tễ liên quan.

- Chi cục Thú y tổ chức lấy mẫutheo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúmA/H7N9 trên các mẫu lấy tại chợ: Cấm tạm thời việc bán gia cầm sống đốivới chợ dương tính trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày để phục vụ công tácđiều tra dịch tễ, xác minh nguồn gốc của vi rút trong chợ (điều tra truyxuất nguồn gốc gia cầm bán trong chợ để xác định nguồn gốc gia cầm, các trangtrại đã cung ứng; giám sát các chợ gia cầm thứ cấp có liên quan). Lấy mẫugiám sát và tiêu hủy ngay những đàn gia cầm đang được bán trong chợ. Triển khaiviệc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày đối với toàn bộ khu vực chợ để giảmthiểu phát tán vi rút, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tăng cường lấy mẫu giám sáttại các chợ có liên quan.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúmA/H7N9 trong các mẫu thu thập từ trại chăn nuôi:Tiến hành điều tra dịchtễ; tiêu hủy gia cầm trong trang trại nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rútra ngoài, hỗ trợ chủ gia cầm bị tiêu hủy như đối với trường hợp hủy do cúmA/H5N1. Đóng cửa trang trại trong ít nhất 21 ngày và thực hiện vệ sinh, tiêuđộc, khử trùng toàn trang trại. Đàn gia cầm tại các địa điểm có yếu tố dịch tễliên quan sẽ được giám sát, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng tại nhữngnơi này. Kiểm soát chặt việc vận chuyển gia cầm và và sản phẩm gia cầm trên địabàn cấp huyện, nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc và chưaqua kiểm dịch thú y. Tổ chức tiêu độc khử trùng ở địa bàn phát hiện vi rút cúmA/H7N9. Hợp tác chặt chẽ với ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN & PTNT ngày 27/5/2013 để tổ chức giám sát dịch trênngười và theo Quy chế phối hợp số 63/QCPH-SYT-SNN &PTNT ngày 13/01/2014 củaSở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng, chống dịch,bệnh lây truyền từ động vật sang người.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúmA/H7N9 trong thôn, xóm có nuôi gia cầm: Tiến hành điều tra dịch tễ đểxác định những đàn gia cầm có tiếp xúc với đàn bị nhiễm bệnh; tiêu hủy tất cảgia cầm trong các đàn bị nhiễm bệnh và đàn có tiếp xúc với đàn nhiễm bệnh. Tiêuđộc và khử trùng khu vực có đàn gia cầm nhiễm bệnh; tạm dừng việc vận chuyểngia cầm trong thôn, xóm bao gồm cả việc cấm thả rông gia cầm; lấy mẫu xétnghiệm thêm để xác định mức độ lan truyền vi rút trong địa bàn; thông báo chongành y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

+ Xây dựng bản đồ dịch tễ lưu hànhvi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường (chợ, trang trại, thôn, làng) vàthông tin trên các phương tiện truyền thông.

- Sở Y tế: Triển khai các hoạt độnggiám sát vi rút cúm A/H7N9 trên người tại những khu vực có mẫu xét nghiệm dươngtính trên gia cầm, môi trường.

- Các Sở, ngành căn cứ chức năng,nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNTtriển khai các biện pháp nêu trên.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố:

Ban hành lệnh cấm buôn bán, vậnchuyển gia cầm sống tại các địa bàn có phát hiện vi rút cúm A/H7N9, đồng thờichỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tập trung triển khai cácbiện pháp ứng phó theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguyhiểm ở động vật cấp tỉnh.

4. Tình huống 4: Phát hiện virút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

4.1. Mục tiêu: Giảm thiểunguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và tiếp tục lây nhiễm cho động vật, chongười.

4.2. Các hoạt động cụ thể: Triểnkhai các biện pháp như tình huống 2 và 3

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phương pháp tiếp cận

- Phương pháp “Một sức khỏe”, trongđó có sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành Nông nghiệp và PTNT (nòng cốt là Thú y)với các ngành khác như y tế, quản lý thị trường, công an, chính quyền địaphương nhằm triển khai các biện pháp toàn diện, hiệu quả nhất, đảm bảo đạt đượccác mục tiêu đã đề ra.

2. Giải pháp chung

2.1. Giải pháp tổ chức thựchiện:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnhnguy hiểm ở động vật của Tỉnh (BCĐ PCDBĐV) là đầu mối chung, chỉ đạo quyết liệtviệc triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 trêngia cầm. Thường xuyên cập nhật thông tin trao đổi với ngành Y tế, Ban chỉ đạophòng chống dịch bệnh ở người về tình hình dịch cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 trên giacầm và báo cáo UBND tỉnh, đề xuất các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnhtrong trường hợp cần thiết.

- Các Sở, ngành thành viên BCĐPCDBĐV căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo ưu tiên triển khai ngay các chươngtrình, đề án, kế hoạch có liên quan.

- BCĐ PCDBĐV tỉnh tổ chức họp giaoban định kỳ, cung cấp thông tin cập nhật về cúm A/H7N9 trên toàn quốc và trongtỉnh, thực hiện thông tin chính xác, trung thực để nhân dân hiểu rõ tình hìnhdịch bệnh, không chủ quan lơ là, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

- Duy trì đường dây nóng của cáclực lượng chức năng:

+ Trung tâm Y tế dự phòng (Khoakiểm soát bệnh truyền nhiễm), số máy: 0303.871.321.

+ Chi cục Thú y, số máy:0303.800.115

+ Lực lượng Quản lý thị trường,số máy: 1900585826, rồi bấm mã tỉnh 030

- Trên cơ sở bản Kế hoạch của tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng triển khai thực hiện Kếhoạch của địa phương với các hoạt động cụ thể, tương ứng với các tình huống nêutrên. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật các cấpvà phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo trong việc triểnkhai các hoạt động cụ thể trong mỗi tình huống. Huy động toàn bộ hệ thống chínhtrị của địa phương cùng tham gia phòng chống dịch.

2.2. Giải pháp kỹ thuật

a) Đối với dịch cúm A/H5N1: Tiếptục áp dụng các biện pháp kỹ thuật như đã triển khai.

b) Đối với dịch cúm A/H7N9: Hiệnnay, vi rút cúm A/H7N9 chủ yếu được phát hiện tại Trung Quốc (trên cả gia cầmvà người) và nguy cơ xâm nhập vào trong nước của gia cầm nhập lậu là rất cao;vi rút gây bệnh, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng trên gia cầm, phương phápduy nhất là lấy mẫu để xét nghiệm xác định gia cầm mang trùng; chợ buôn bán giacầm sống và điểm thu gom, tập kết gia cầm được xác định là nơi lưu trữ và pháttán vi rút.

- Kiểm soát việc buôn bán gia cầm,sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các thị trường tiêu thụ gia cầm. Kiểmtra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tập trung triển khai lấy mẫu giámsát trên gia cầm được buôn bán tại các chợ, điểm thu gom, tập kết gia cầm vàcác mẫu môi trường thuộc địa bàn có nguy cơ cao.

- Tăng cường năng lực thú y nhằmứng phó kịp thời: Tổ chức tập huấn cho thú y các địa phương về kỹ thuật lấymẫu, bảo quản và gửi mẫu giám sát vi rút cúm A/H5N1, cúm A/H7N9; nâng cao nănglực chẩn đoán, xét nghiệm.

* Các biện pháp can thiệp đối vớichợ:

- Đối với chợ chuyên buôn bángia cầm sống: Định kỳ đóng cửa chợ để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng,tiêu diệt mầm bệnh; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi buổi chợ, vệ sinh vàkhử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm lưu giữ thông tin đểtruy xuất nguồn gốc (nơi bán, nơi tiêu thụ gia cầm); người buôn bán, vận chuyểnvà người mua gia cầm cần sử dụng khẩu trang, găng tay, ủng khi tiếp xúc giacầm.

- Đối với chợ có bán và giết mổgia cầm: Phân tích riêng khu vực bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm; vệsinh, tiêu độc khử trùng khu vực bán và giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm saumỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựnggia cầm, sản phẩm gia cầm.

* Biện pháp đối với cơ sở giết mổ,điểm giết mổ gia cầm: Sử dụng bảo hộ lao động theo khuyến cáo của ngành y tếkhi tiếp xúc và giết mổ gia cầm; không giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc; vệsinh, tiêu độc khử trùng khu vực giết mổ sau mỗi ca làm việc; vệ sinh và khửtrùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

* Trong trường hợp phát hiện vi rútcúm A/H5N1 và cúm A/H7N9 trên người tại tỉnh, thực hiện các biện pháp bổ sungtheo khuyến cáo của ngành y tế.

2.3. Giải pháp truyền thông:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và các cơ quan thông tấn báochí (đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình, báo Ninh Bình) xây dựng các thôngđiệp, chương trình truyền thông với thời lượng, tần suất phù hợp với từng tìnhhuống dịch; đảm bảo giảm thiểu nguy cơ và an toàn dịch bệnh cho cộng đồng, hạnchế tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Đặc biệt nâng cao nhận thức của chínhquyền cơ sở, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về sự nguy hiểm của vi rút cúmA/H5N1 và cúm A/H7N9.

2.4. Cơ chế tài chính

a) Kinh phí thực hiện do ngân sáchtỉnh:

- Kinh phí chỉ đạo, kiểm tra côngtác phòng chống dịch, phòng chống buôn lậu gia cầm trên địa bàn tỉnh, giám sát,tập huấn, hội nghị, hội thảo, lấy và gửi mẫu xét nghiệm, thông tin tuyêntruyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ chủ hộ có gia cầmphải tiêu hủy bắt buộc trong vùng dịch; triển khai các biện pháp giám sát tạichợ gia cầm, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc sát trùng và triển khaitiêu độc khử trùng và xử lý môi trường.

- Kinh phí mua vắc xin tiêm phòngbệnh cúm cho đàn gia cầm theo Kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt.

b) Kinh phí do ngân sách huyện, thịxã, thành phố đảm bảo:

- Kinh phí mua vôi bột sử dụngtrong các đợt vệ sinh khử trùng tiêu độc;

- Kinh phí chi cho công tác triểnkhai kế hoạch, các hoạt động chống dịch, công tác kiểm tra, tuyên truyền, tậphuấn, chi phí phục vụ cho việc tiêu hủy gia cầm, giám sát dịch bệnh ở địaphương; hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnhnguy hiểm ở động vật tỉnh là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phókhẩn cấp trong toàn tỉnh theo Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế và diễnbiến của dịch, Ban chỉ đạo cấp tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo cácSở, ngành và địa phương triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp.

- Các thành viên trong BCĐPCD nguyhiểm ở động vật tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ tráchphối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện tốt nộidung Kế hoạch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việctriển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểmtra các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịchnhư: xây dựng kế hoạch ứng phó của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhânlực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch. Là đầu mối chỉ đạo triểnkhai các hoạt động phòng chống cúm trên gia cầm tại tỉnh.

- Ban hành hướng dẫn các biện phápkỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiệnvi rút cúm A/H7N9, giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn.

- Phối hợp với các đơn vị có liênquan thuộc Sở Y tế thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ vớicác đơn vị của Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng thông điệp truyềnthông phòng chống cúm A/H7N9.

- Chỉ đạo phòng các đơn vị trựcthuộc phối hợp với Chi cục Thú y trong việc trong công tác phòng chống cúm giacầm và trực tiếp tham gia công tác truyền thông.

- Ban hành hướng dẫn, tổ chức tậphuấn, tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi giacầm.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn điều tra dịch tễ, giám sát dịch bệnh và triển khai cáchoạt động phòng, chống dịch trên người.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan thông tấn báochí xây dựng thông điệp truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức tuyêntruyền phòng chống dịch.

- Chủ động triển khai các hoạt độngphòng chống dịch theo Kế hoạch phòng chống dịch cúm trên người của Ngành Y tế.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch vàĐầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng hợp, thẩm địnhnguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch trình UBND tỉnh và Bộ Tàichính theo quy định.

5. Sở Công thương: Chỉ đạolực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượngthú y, công an, thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán,vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

6. Sở Giao thông Vận tải

- Triển khai các văn bản của ngànhnghiêm cấm các phương tiện vận tải vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm khôngrõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giaothông và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thúy, công an đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sảnphẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các ga tàu, bến xe, đầu mối giao thông.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng công an phối hợpvới lực lượng chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Côngthương, Sở Giao thông Vận tải đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buônbán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; sẵnsàng hỗ trợ và phối hợp khi có nhu cầu của các ngành chức năng trong quá trìnhtriển khai thực hiện.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp tiêu hủy gia cầm bệnh,xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan thông tấn,báo chí trên địa bàn tỉnh; Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tổchức công tác truyền thông tình hình dịch cúm A/H5N1, nguy cơ vi rút cúm A/H7N9xâm nhập vào trong nước và địa bàn tỉnh; các giải pháp giảm thiểu nguy cơ,hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút cho người theo khuyến cáocủa ngành y tế và thú y.

10. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch hành động ứngphó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người,tỉnh Ninh Bình, xây dựng Kế hoạch của địa phương. Giao trách nhiệm cụ thể chochính quyền các cấp, các phòng, ban của địa phương để triển khai đồng bộ cácbiện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thịtrấn, các phòng, ban của địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòngchống dịch cúm gia cầm theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương vàtheo quy định của pháp luật.

Bản kế hoạch này sẽ được cập nhậtvà điều chỉnh thường xuyên, kịp thời tùy theo diễn biến của tình hình dịch trênthế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh và những thông tin khoa học cập nhật vềvi rút cúm gia cầm; đồng thời sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quá trìnhtriển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế.