BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI *******

Số : 1651/2003/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc******

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT BỘ GIAO THÔNG VẬNTẢI.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng vàcơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 927/2003/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2003 ban hành Quy chế làmviệc của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Giaothông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ /PCBL-TW ngày 31/7/2001 ban hành Quy chế làm việc củaBan Phòng chống bão lụt Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 766/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải về việc thành lập Ban Phòng chống bão lụt Bộ năm 2003;
Theo đề nghị của ủy viên Ban Phòng chống bão lụt Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế làm việc của Ban Phòng chống bão lụtBộ Giao thông vận tải”.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. CácChánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, Ban, Giám đốc Sở Giao thôngvận tải, Giao thông công chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

QUY CHẾ

LÀMVIỆC CỦA BAN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(ban hành kèm theo Quyết định số 1651/2003/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2003 của Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải)

Điều 1. Nguyêntắc làm việc của Ban Phòng chống bão lụt

Trưởng banchịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ công việc được Bộ trưởng giao choBan Phòng chống bão lụt và làm việc theo nguyên tắc sau :

a) Ban Phòngchống bão lụt Bộ làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

b) Ban Phòngchống bão lụt giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền trong phạm vi công tácđược phân công. Tập thể không làm thay công việc của cá nhân, không làm thaycông việc của cấp dưới và ngược lại.

c) Mỗi lĩnhvực công việc một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực côngviệc đó. Trong trường hợp thành viên Ban Phòng chống bão lụt đi vắng thì Thủtrưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

d)Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc thực hiện theo đúng các quyđịnh của pháp luật, chương trình công tác của Ban Phòng chống bão lụt.

đ) Coi trọngsự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc cũng nhưtrong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đượcphân công.

Điều 2. Phạmvi và cách thức giải quyết công việc của lãnh đạo Ban Phòng chống bão lụt.

Trong phạm viquyền hạn và trách nhiệm quy định về Ban Phòng chống bão lụt, tập thể Ban Phòngchống bão lụt thảo luận các công việc sau :

a) Tổ chứcthực hiện kế hoạch phòng chống bão lụt của Ban chỉ đạo phòng chống bão lụtTrung ương, kế hoạch phòng chống bão lụt của Bộ.

b) Kế hoạchphòng chống bão lụt, kế hoạch dự phòng vật tư phương tiện dự phòng chống vatrôi cứu nạn, cứu hộ các cầu, kiểm tra, đôn đốc về phòng chống bão lụt của cácđơn vị trong toàn ngành.

c) Báo cáotình hình thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt hàng năm của Bộ vàkế hoạch năm sau cho Ban Phòng chống bão lụt Trung ương.

d) Giải quyếtcác vấn đề liên quan đến phòng chống bão lụt tại các phiên họp thường kỳ hoặcbất thường của Ban Phòng chống bão lụt.

Điều 3. Phâncông nhiệm vụ cụ thể của Ban Phòng chống bão lụt.

1. Trưởng ban

a) Những vấnđề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng ban được quy định trong các văn bảncủa Ban Phòng chống bão lụt Trung ương và Bộ trưởng giao cho Trưởng ban giảiquyết về lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong toàn ngành.

b) Giải quyếthoặc xem xét trình Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề có liên quan đếnphòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả bão lụt thuộc Bộ Giao thông vận tải giảiquyết.

c) Giải quyếtnhững vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Cục trưởng, Vụ trưởng và Thủ trưởngcác đơn vị còn có những ý kiến khác nhau.

d) Giải quyếtnhững vấn đề mới phát sinh như thiên tai, vượt quá khả năng giải quyết của cáccục, các đơn vị.

d) Giải quyếtnhững vấn đề công việc liên quan của Ban Phòng chống bão lụt với các Ban Phòngchống bão lụt các ngành, các tỉnh theo quy chế làm việc của lãnh đạo Bộ.

e) Trưởng banlàm việc với các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải về công tác phòng chốngbão lụt và khắc phục hậu quả bão lụt.

2. Phó banthường trực

a) Tổng hợptrình Trưởng ban hoặc lãnh đạo Bộ thông qua chương trình công tác của Ban, củaTrưởng ban, theo dõi đôn đốc các Cục, Vụ liên quan thực hiện các kế hoạch,chương trình công tác phòng chống bão lụt, báo cáo kiểm điểm thực hiện công tácphòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt hàng năm và phương án, kế hoạch năm sauvề công tác phòng chống bão lụt.

b) Hàng ngàytập hợp và thông tin kịp thời về lũ, lụt và khắc phục hậu quả, các quyết địnhgiải quyết công việc của Trưởng ban đến các thành viên Ban Phòng chống bão lụtcủa Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và báo cáo cho Trưởng ban biết.

c) GiúpTrưởng ban điều phối hoạt động của Ban và của công tác thường trực của BanPhòng chống bão lụt.

d) Quản lýthống nhất việc ban hành các văn bản và quy chế phòng chống bão lụt trong ngànhGiao thông vận tải.

đ) Triển khaikế hoạch phòng chống bão lụt hàng năm gồm kế hoạch đóng dự phòng dầm cầu, canô,chống va trôi theo kết luận cuộc họp đầu năm của Ban Phòng chống bão lụt Bộ.

e) Tham mưura các quyết định điều động dự phòng để khắc phục hậu quả bão lụt trình Trưởngban.

h) Tổ chứccác cuộc họp (kể cả vật chất, kỹ thuật) các hoạt động chung của Ban và bộ máygiúp việc của Trưởng ban.

i) GiúpTrưởng ban kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên duy trì thực hiện quy chế phòngchống bão lụt của ngành.

3. Trưởng banphân công các ủy viên Ban Phòng chống bão lụt thay mặt Trưởng ban giải quyếtcác công việc theo nguyên tắc sau:

a) Mỗi ủyviên được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và theo dõi một số cơquan đơn vị trong ngành giao thông vận tải.

b) Phó trưởngBan Thường trực, Ban Phòng chống bão lụt được Trưởng ban ủy quyền thay mặtTrưởng ban giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu tráchnhiệm trước Trưởng ban.

c) Các ủyviên Ban Phòng chống bão lụt Bộ, chủ động giải quyết công việc được phân công.Nếu có công việc liên quan đến lĩnh vực của các ủy viên khác thì phối hợp vớicác ủy viên đó để giải quyết. Trường hợp cần có các ý kiến của Trưởng ban hoặcgiữa các ủy viên có các ý kiến khác nhau thì báo cáo Trưởng ban quyết định.

4. Phạm viđược phân công, Phó ban thường trực và các ủy viên có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chỉ đạocác cơ quan đơn vị xây dựng quy chế, kế hoạch phòng chống bão lụt của đơn vị,trình Bộ ban hành.

b) Kiểm tra,đôn đốc các đơn vị thực hiện các quyết định của Trưởng ban thuộc lĩnh vực mìnhphụ trách. Kịp thời phát hiện và đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, đồngthời có các biện pháp xử lý.

5. Nhiệm vụcủa các đồng chí ủy viên Ban Phòng chống bão lụt:

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư phụ trách kế hoạch vốn xây dựng cơ bản chophòng chống bão lụt. Kế hoạch vốn cho dự phòng, ĐBGT, khắc phục bão lụt. Theodõi các Sở Giao thông vận tải Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Vĩnh Phúc,Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Vụ Tài chính đảm bảo kế hoạch tài chính cho phòng chống bãolụt nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sản xuất phương tiện dự phòng cho phòng chốngbão lụt, khắc phục hậu quả, bão lụt và quyết toán vốn bão lụt. Theo dõi các SởGiao thông vận tải Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Tây, Thái Bình, Hưng Yên,Hải Dương, Bắc Ninh.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông phụtrách chất lượng các công trình phòng chống bão lụt, đề xuất phương án, giảipháp khắc phục, sửa chửa các công trình hư hỏng do bão lụt. Theo dõi và chỉ đạocác Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông, và các ban quản lý dự án thuộcBộ về công tác phòng chống bão lụt, theo dõi các Sở Giao thông vận tải ThanhHóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên –Huế.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam phụ trách công tác phòng chống bão lụttoàn ngành đường bộ cả Trung ương và địa phương (bao gồm công tác kế hoạch,kiểm tra và tình hình khắc phục hậu quả do bão lụt). Theo dõi công tác phòngchống bão lụt các Sở Giao thông vận tải Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng.

- Đồng chí làủy viên là lãnh đạo Cục Đường sông Việt Nam phụ trách công tác phòng chống bãolụt ngành đường sông cả đường sông Trung ương và địa phương (kế hoạch, kiểm travà khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi công tác phòng chống bão lụt các SởGiao thông vận tải Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, BếnTre, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam phụ trách công tác chống bão lụt ngànhHàng hải Việt Nam (về kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theodõi Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam phụ trách công tác chống bão lụt ngànhHàng không (về kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi SởGiao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam phụ trách công tác chống bão lụt ngànhĐường sắt (về kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi SởGiao thông vận tải Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, NinhThuận.

- Đồng chí ủyviên là lãnh đạo Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam phụ trách công tác thiđua, khen thưởng, đời sống cán bộ công nhân viên vùng bão lụt toàn ngành – côngtác tuyên truyền giáo dục kiến thức phòng chống bão lụt. Theo dõi các Sở Giaothông vận tải Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Giang.

- Đồng chíPhó ban Thường trực, ngoài các nhiệm vụ như mục 2 (ở Điều 3), theo dõi Sở Giaothông vận tải các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương,Bình Phước.

Điều 4. Chếđộ thông tin báo cáo

1. Thườngtrực báo cáo kịp thời với Trưởng ban các vấn đề về phòng chống bão lụt.

2. Các Cục,các Tổng công ty, các Ban quản lý dự án, các Sở Giao thông vận tải. Các đơn vịtrực thuộc Bộ, thực hiện chế độ thông tin báo các bằng văn bản theo quy địnhdưới đây gửi về Bộ Giao thông vận tải.

Báo cáo địnhkỳ: 6 tháng và năm về thiệt hại mưa bão, lụt của đơn vị và kế hoạch năm sau gửivề Bộ (Ban Phòng chống bão lụt).

- Khi có bão,lụt gây ra hậu quả các đơn vị bằng mọi cách báo cáo gấp về Thường trực BanPhòng chống bão lụt Bộ .

- Ban Phòngchống bão lụt Bộ trong mùa mưa, bão, lụt thường xuyên cập nhật thông tin củamưa bão để báo cáo Trưởng ban phòng chống bão lụt, báo cáo lãnh đạo Bộ và gửiđến các thành viên Ban Phòng chống bão lụt Bộ.