BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------

Số: 1652/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN

VÀ SỬ DỤNG QUẶNG ĐÁ QUÝ, ĐẤT HIẾM VÀ URANI

GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-HĐTLKS ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Đánh giá trữ lượng Khoáng sản về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu;

>> Xem thêm:  Bị hen suyễn mãn tính có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Nữ có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

Căn cứ đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 214/VINACOMIN-KSH ngày 11 tháng 01 năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh nội dung Phụ lục 4 và Phụ lục 5 tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:

- Sửa đổi nội dung số thứ tự 2, phần II, Phụ lục 4-Danh mục các dự án đầu tư 2008-2015 “Khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, công suất khai thác 200.000 tấn quặng/năm; công suất chế biến 10.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với nước ngoài)” thành “Khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, công suất khai thác 720.000 tấn quặng/năm, công suất chế biến 20.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với Nhật Bản và tự đầu tư);

- Sửa đổi nội dung số thứ tự 2, phần II, Phụ lục 5-Danh mục các dự án đầu tư 2016-2025 “Mở rộng, nâng công suất khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao công suất khai thác 400.000 tấn quặng/năm, công suất chế biến 12.000 - 14.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với nước ngoài)” thành “Mở rộng, nâng công suất khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, công suất khai thác 1,1 triệu tấn quặng/năm, công suất chế biến 30.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với Nhật Bản và tự đầu tư)”.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

>> Xem thêm:  Đi nghĩa vụ công an thì có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không ?