NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP NGÂNHÀNG NGOẠI TH­ƯƠNG VIỆT NAM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TĂNG VỐN BẰNG VND

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụngngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổchức tín dụng để huy động vốn trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04 tháng 01 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn tronghoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 3120/VPCP-ĐMDN ngày 07 tháng6 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc Cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương ViệtNam;

Xét dề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngânhàng Ngoại thương Việt Nam tại Công văn số 6158/NHNT .VP ngày 14/11/2005 và theođề nghị của Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Cho phép Ngân hàng Ngoại thương ViệtNam phát hành trái phiếu tăng vốn với các nội dung như đề nghị tại Mục 2 Phươngán phát hành trái phiếu tăng vốn kèm theo Công văn số 6158/NHNT.VP ngày 14/11/2005của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về việc Phương án phát hành trái phiếu tăngvốn năm 2005; trong đó:

1. Đặc điểm trái phiếu:

- Trái phiếu ghi sổ, phát hành trong nước, có mệnhgiá, có lãi suất, có thời hạn thanh toán gốc cố định;

- Trái phiếu chỉ phát hành cho đối tượng là cá nhânvà tổ chức Việt Nam;

- Người sở hữu trái phiếu được quyền sử dụng 100%giá trị trái phiếu để mua cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng Ngoại thương ViệtNam khi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiến hành cổ phần hoá.

2. Thời hạn trái phiếu: 7 năm.

3. Kỳ hạn trả lãi và lãi suất:

- Lãi suất cố định, trả lãi sau hàng năm.

- Lãi suất được hình thành từ phiên đấu thầu lãisuất với trần lãi suất là 8,5%/năm.

4. Tổng mệnh giá, số lượng và mệnh giá trái phiếu:

- Tổng mệnh giá trái phiếu: 1.200 tỷ đồng 15% (mộtnghìn hai trăm tỷ đồng cộng trừ mười lăm phần trăm);

Số lượng trái phiếu: 12.000.000 trái phiếu 15% (mườihai triệu trái phiếu cộng trừ mười lăm phần trăm);

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìnđồng Việt Nam).

5. Phương thức phát hành trái phiếu:

- Việc bán trái phiếu cho nhà đầu tư là tổ chức đượcthực hiện thông qua đấu thầu lãi suất với lãi suất trần là 8,5%/năm, bước lãisuất là 0,05%/năm;

- Việc phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư là cánhân được bán bằng mệnh giá lãi suất trái phiếu được ấn định theo lãi suất pháthành hình thành từ phiên đấu thầu lãi suất của nhà đầu tư là các tổ chức, ưu tiêntheo thứ tự thời gian đặt mua và thanh toán.

6. Đồng tiền mua và thanh toán trái phiếu:

- Nhà đầu tư mua trái phiếu bằng đồng Việt Nam;

- Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyểnkhoản;

- Gốc và lãi trái phiếu được thanh toán bằng đồngViệt Nam.

7. Việc lưu ký, giao dịch và niêm yết trái phiếutăng vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luậthiện hành.

Điều 2.Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chịutrách nhiệm tổ chức chỉ đạo và giám sát việc phát hành trái phiếu tăng vốn theocác quy định tại Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huyđộng vốn trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04 tháng01 năm 2005 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước và Điều 1, Quyết định này và phảiđảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, có hiệu quả.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam gửi báo cáo kết quảphát hành trái phiếu tăng vốn cho Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính sau khihoàn thành.

Điều 3. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chịutrách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu tăng vốn hiệu quả, bảo đảm an toànhoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Chiếnlược phát triển ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Cácngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánhtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giámđốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý