ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1655/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHVĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 16/CP ngày 07/5/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số: 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng v/v banhành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng";
Căn cứ Thông tư số: 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫnviệc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số: 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổsung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD Thông tư số04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD ;
Căn cứ quyết định số: 1766/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Longban hành quy định phân cấp, quản lý đầu tư, xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng bộ đơn giá XDCB tỉnh Vĩnh Long, vềviệc xin ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địabàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là đơn giá xây dựng năm 2006).

Điều 2. Đơn giá xây dựng năm2006 ban hành kèm theo quyết định này thay thếBộ đơn giá XDCB tỉnh VĩnhLong ban hành theo Quyết định số 1785/QĐ .UBT ngày 02/8/1999 của UBND tỉnh VĩnhLong;thay thếđơn giá xây dựng cấp thoát nước ban hành theo Quyết địnhsố 384/2002/QĐ .UB ngày 04/02/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành các bộ đơn giáXDCB giai đoạn 2; thay thế nội dung chi phí sử dụng xe máy & thiết bị tạicác quyết định số 3931/2003/QĐ .UB ngày 28/10/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Long v/vban hành đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long và quyết định số 2627/QĐ .UBND ngày 09/11/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v điều chỉnh chi phínhân công & chi phí sử dụng xe máy & thiết bị chuyên ngành đô thị tỉnhVĩnh Long.

Điều 3. Đơn giá xây dựng năm2006 là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán côngtrình, xác định giá gói thầu xây lắp, phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lývốn đầu tư XDCB cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tíndụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầutư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Đối với các công tácxây lắp có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công khác với quy định trong Đơngiá xây dựng năm 2006 hoặc các công trình đặc biệt cần có đơn giá riêng, sở Xâydựng chủ trì phối hợp các ngành chức năng có liên quan xem xét đề xuất, trìnhUBND tỉnh Vĩnh Long quyết định.

Điều 5. Thời gian áp dụng và xửlý chuyển tiếp:

Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo của tỉnh.

Xử lý chuyển tiếp nhưsau:

1) Đối với các côngtrình mới, chưa có quyết định phê duyệt dự toán thì chủ đầu tư tổ chức lập vàphê duyệt lại dự toán công trình theo Đơn giá xây dựng năm 2006.

2) Đối với các côngtrình đã có quyết định phê duyệt dự toán, nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu(hoặc chỉ định thầu) thì chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt lại dự toán côngtrình, phê duyệt lại giá gói thầu theo Đơn giá xây dựng năm 2006 và tổ chức đấuthầu (hoặc chỉ định thầu) lại.

3) Đối với các côngtrình đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) thì chủđầu tư thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ địnhthầu) của cấp thẩm quyền.

Điều 6. Khi có biến động bấtthường của giá nguyên vật liệu hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ chính sáchmới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình, Giám đốcsở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan trình Uỷ bannhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá khảo sát năm 2006 cho phù hợp.

Điều 7. Giám đốc sở Xây Dựngchịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Đơn giá xây dựng năm2006.

Điều 8. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Kế hoạch &Đầu tư, Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịvà các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Website Chính phủ
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Pháp chế các bộ có liên quan;
- Phòng kiểm tra văn bản- Sở tư pháp;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các khối NC;
- Lưu 5.04.02.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu