THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1655/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 3712/PTM-HV ngày 21 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1628/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Hoàng Long Quang, PhóTrưởng ban Ban Tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN, Phó Chủtịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội;

2. Ông Phan Thanh Tùng, Thư kýDiễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN, Quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Doanhnghiệp thành phố Hà Nội,

Đã có nhiều thành tích trongviệc tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN tại Hà Nội,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng