CHỦ TỊCH NƯỚC
----------------

Số: 656/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 121/TTr-CP ngày 01/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 656/QĐ-CTN ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Thị Minh Phúc, sinh ngày 24/6/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: căn hộ số 7, tầng 2, cửa A, nhà số 20, phố Galileo Galilei, quận Stolichna, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 27/4/1961 tại Hòa Bình

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Hiện trú tại: căn hộ số 25, tầng 1, nhà số 212, khu Obelia, quận Stolichna, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

3. Lê Anh Đức, sinh ngày 24/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: căn hộ 39, tầng 9, nhà số 20A, đại lộ Rozen, khu Nadezda, quận Stolichna, thành phố Sofia

Giới tính: Nam

4. Vũ Thị Thanh Hằng, sinh ngày 25/7/1966 tại Nam Định

Hiện trú tại: căn hộ số 17, tầng 3, nhà số 258, khu Nadezda II, quận Stolichna, thành phố Sofia.

Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?