ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DỊCH CHỔI RỒNG HẠI SẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểmdịch thực vật ngày 25/7/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểmdịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở NôngNghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 218/TTr-SNN ngày 05 tháng 8năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố dịch chổi rồng hại sắn trên địa bàn tỉnh SơnLa.

Điều 2. UBND tỉnh giao các Sở và UBND các huyện, thành phố

1. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn

Tổ chức triểnkhai thực hiện các biện pháp phòng chống và xử lý dịch theo yêu cầu nghiệp vụchuyên môn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hiệu quả.

2. Sở Tài chính

Bố trí đủ kinhphí đảm bảo phòng chống dịch đạt hiệu quả.

3. Ủy ban nhândân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch.

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, trừ dịch bệnh chổi rồng hại sắn tạiđịa phương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Huy động tối đa sự tham giacủa nông dân, ngành nông nghiệp, tổ chức chính quyền và hệ thống chính trị cáccấp để phòng, trừ dịch.

- Tổ chức tuyên truyền cho nông dân về tác hại bệnh chổi rồng hại sắn vàbiện pháp phòng trừ.

- Thường xuyên báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông về tình hìnhdịch tại địa phương và kết quả công tác phòng, trừ dịch.

- Trong thời gian chờ kinh phí của cấp trên chuyển về để hỗ trợ cho côngtác chống dịch, UBND các huyện chỉ đạo ứng vốn từ nguồn dự phòng ngân sách đểthực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, trừ dịch theo quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố và Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh;
- Cục BVTV;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, (M01), 28bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Chính