UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BANHÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW,NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚCPHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước pháttriển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 14/01/2013của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghịquyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW-BCSĐBVHTTDL,ngày 05/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thểthao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thaođến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BVHTTDL ngày10/4/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động củaBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTr/TU,ngày 28/5/2012 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạobước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 192/TTr-SVHTTDL ngày18/9/2013 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chínhphủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chínhphủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thựchiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW, NGÀY 01/12/2011CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNHMẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND , ngày 11/10/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết củaBộ Chính trị, nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biếnmạnh mẽ của hoạt động thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, phát triểnphù hợp với quan điểm của Đảng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đềra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhVĩnh Long đến năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch phải đảmbảo tính khả thi, phù hợp với tình hình đặc điểm, nguồn lực phát triển của tỉnhtrong giai đoạn 2013 - 2020.

- Thời gian, tiến trình tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ cơ bản trong kế hoạch phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo về tiếntrình, hiệu quả của chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch củatỉnh là cơ sở để các cấp, các ngành liên quan trong tỉnh căn cứ xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ và thống nhất theo lộ trình từngnăm, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiệnthuận lợi để phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lýcủa cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khaikế hoạch đáp ứng chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm2020.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàndân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn tỉnh, gắn với phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, lấy thể dục thể thao trườnghọc làm nền tảng, quan tâm phát triển thể thao lực lượng vũ trang, thể thaocông nhân viên chức lao động, thể thao nông dân, thể thao dân tộc và phong tràothể dục thể thao cho mọi người; phát triển thể thao thành tích cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biếnmạnh mẽ nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa và tầm quan trọng của côngtác thể dục thể thao vì sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc ngườiViệt Nam, khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc; phấn đấu đến năm 2015 có 28%, năm2020 có 35 - 36% tỉ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên;thành tích thể thao nằm trong tốp 4 đồng bằng sông Cửu Long và trong tốp 25trên toàn quốc.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãiNghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ:

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kếhoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, ĐàiPhát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long tuyên truyền, phổ biến rộngrãi nghị quyết, để nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về vị trí, vaitrò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc góp phần nâng cao sức khoẻ, thểlực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơquan thông tin đại chúng xây dựng nội dung, dành thời lượng thích hợp để tuyêntruyền, phổ biến nghị quyết và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường côngtác giáo dục, truyền thông, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thểchất và đẩy mạnh hoạt động thể thao trường học.

d) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cácđoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền rộngrãi trong nhân dân, phát động các phong trào toàn dân tham gia tập luyện thểdục thể thao.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tácquản lý nhà nước về thể dục, thể thao:

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cóliên quan nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục thểthao, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, đề án để cụ thể hoácác nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tăng cườngquản lý các liên đoàn, hiệp hội thể thao, câu lạc bộ thể dục thể thao nhằm pháthuy vai trò của các tổ chức này trong điều hành các hoạt động thể dục, thểthao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các liên đoàn, hiệphội thể dục, thể thao tỉnh. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch với các tổ chức liên đoàn, hội thể thao tỉnh nhằm tăng cường phốihợp hoạt động với các tổ chức xã hội về thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh,thúc đẩy vận động phát triển phong trào thể dục, thể thao và thể thao thànhtích cao của tỉnh.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyênmôn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, trọng tài, huấnluyện viên thể thao; chú trọng đào tạo các chuyên gia và huấn luyện viên cótrình độ chuyên môn giỏi.

- Hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển thể dục, thểthao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030, trình cơquan có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt độngthể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổchức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục thể thao theoquy định của pháp luật, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng dân tộc; xây dựng khuvui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn gắn với trường học.

- Đề xuất và triển khai các giải pháp phòng,chống các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động thể dục, thể thao, góp phần xâydựng nền thể dục, thể thao tỉnh nhà trong sạch, lành mạnh.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thànhphố rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn tổ chức cơ quan quản lýnhà nước về thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao năng lực quản lýnhà nước và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm traviệc quản lý, sử dụng đất dành cho hoạt động thể dục, thể thao đã được bố trítrong "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳđầu (2011 - 2015) tỉnh Vĩnh Long" (được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyếtsố 87/NQ-CP ngày 21/12/2012). Đồng thời, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kịp thờicác quy định về quy hoạch đất đai dành cho thể dục, thể thao.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thểchất và hoạt động thể thao trường học:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì xây dựng và thực hiện chương trìnhphát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học các cấp nhằm cảitiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục, thể thao vớihoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh, gắn giáo dục thểchất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khoẻ và kỹnăng sống của học sinh; bảo đảm giáo dục thể chất theo chương trình nội khoá vàphát triển mạnh các hoạt động thể thao ngoại khoá của học sinh, sinh viên; pháthiện tuyển chọn đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu và tài năng thể thao.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchxây dựng và thực hiện "Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thểthao trường học"; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù đổngtheo định kỳ, nhằm đánh giá chất lượng giáo dục thể chất, phát triển thể thaotrong trường học, làm động lực phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứchức năng và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộcphạm vi quản lý thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khoá vàphát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên; từng bước chuẩnhoá cơ sở vật chất thể dục thể thao trong trường học, đáp ứng yêu cầu tập luyệnthể dục thể thao của học sinh, sinh viên.

4. Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thểthao quần chúng, thể thao lực lượng vũ trang:

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào thể dụcthể thao quần chúng trên cơ sở của cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thânthể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; vận động và thu hút đông đảo nhân dân thamgia tập luyện thể dục thể thao; gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục,thể thao với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".Duy trì và phát triển hoạt động thể dục thể thao công nhân viên chức lao động,người cao tuổi và thể thao trong lực lượng vũ trang; bảo tồn và phát triển cácloại hình thể thao dân tộc nhằm phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong các hoạtđộng thể thao; tiếp thu có chọn lọc các môn thể thao trong nước và trên thếgiới phù hợp với điều kiện của tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất sân bãi kỹ thuật thểdục thể thao các cấp đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho mọi tầnglớp nhân dân.

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thựchiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giaiđoạn 2011 - 2015, tầm nhìn năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện "Đềán tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2030"của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình lễ khaimạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7 năm 2014 và lần thứ 8 năm2018.

- Xây dựng Đề án phát triển thể dục thể thaoquần chúng đến năm 2020; Đề án khôi phục và phát triển thể dục thể thao dân tộc(gồm: Phát triển loại hình đua Ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer, loại hìnhđua ghe Tam Bản, hoạt động thi đấu thể thao, dân gian lễ hội Lăng ông Thống chếĐiều bát Nguyễn Văn Tồn); Đề án đăng cai tổ chức giải bóng chuyền, giải bắncung Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 và đề án đăng cai tổchức Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạchtổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8 (2017 - 2018)đánh giá phát triển thể dục thể thao của giai đoạn 2014 - 2018, định hướng chỉđạo phát triển giai đoạn tiếp theo, cải thiện thành tích thể dục thể thao tỉnhnhà trên toàn quốc.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vậtchất sân bãi thể dục thể thao cấp tỉnh (nhà thi đấu thể dục thể thao, hồ bơitập luyện và thi đấu, trường bắn cung, nhà ở vận động viên, khu tập luyện củavận động viên trường năng khiếu thể dục thể thao, trụ đèn chiếu sáng sân vậnđộng tỉnh); giai đoạn 2 sân vận động cấp huyện; thiết chế thể thao cấp xã và ấpxây dựng nông thôn mới điểm của tỉnh.

- Đầu tư xây dựng Nhà Văn hoá Lao động tỉnh VĩnhLong;

- Xây dựng Chương trình phối hợp phát triển thểdục thể thao lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

- Đầu tư xây dựng khu thể thao Công an tỉnh, khuhuấn luyện - thể thao và trường bắn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các nội dung phối hợp pháttriển thể dục thể thao giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh, Công an tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động tỉnh, HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Ngườicao tuổi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn thể khác, nhằm pháttriển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng, hình thành các câulạc bộ thể dục, thể thao, các điểm tập luyện trong cộng đồng dân cư.

b) Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoànLao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổitỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khác theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị,phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, triển khaicác biện pháp để đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong trong côngchức, viên chức, nông dân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, người cao tuổi,người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 -2015 và đến năm 2020.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phốihợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phát triển thể thaotrong lực lượng vũ trang; làm lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng cơ sở vậtchất, trang thiết bị phát triển phong trào thể dục thể thao và thường xuyênkiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượngvũ trang giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đàotạo nguồn nhân lực thể dục thể thao, giữ vững và phát triển thể thao thành tíchcao:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với các sở, ngành liên quan từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất sânbãi thể thao đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu tập luyện và nâng cao thành tíchthể thao, nhu cầu đăng cai các giải thể thao, đại hội thể dục thể thao cấp khuvực và toàn quốc trong thời gian tới.

- Hoàn thiện hệ thống đào tạo vận động viên thểthao thành tích cao, củng cố chức năng đào tạo của trường năng khiếu thể dụcthể thao tỉnh, mở rộng hợp tác đào tạo với các trung tâm huấn luyện thể thaoquốc gia, đặc biệt phối hợp với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơtrong công tác đào tạo vận động viên tài năng trẻ. Phát triển một số môn thểthao thành tích cao của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp của quốc gia, tiếp tụchoàn thiện các chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên;

- Xây dựng Đề án phát triển thể thao thành tíchcao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020; Đề án thành lập trung tâm huấn luyện thể thaothành tích cao tỉnh Vĩnh Long; thành lập trung tâm tổ chức thi đấu thể thaotỉnh Vĩnh Long;

- Xây dựng kế hoạch phát triển bóng đá, kế hoạchphát triển bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 theo hướng chuyên nghiệp hoá;

- Xây dựng chế độ khen thưởng cho vận động viên,huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thể thao trong tỉnh, toàn quốc vàquốc tế;

- Đẩy mạnh việc huy động các tổ chức, doanhnghiệp tài trợ cho các bộ môn thể thao thành tích cao của tỉnh.

6. Mở rộng quan hệ về thể thao quốc tế vàphát triển thể thao giải trí:

- Xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển thể dụcthể thao Vĩnh Long - Xiêng Khoảng; kế hoạch hợp tác phát triển thể thao VĩnhLong - Kongpongsapu.

- Xây dựng Đề án thành lập trung tâm thể thaogiải trí tỉnh Vĩnh Long.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công,thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, phối hợp các hoạt động liên quanvới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổ chức triển khai thực hiện tốt cácnhiệm vụ công tác, đảm bảo thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung chươngtrình nghị quyết của Chính phủ và của Bộ Chính trị.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cácđoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thaotrong toàn tỉnh.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu UBNDtỉnh chỉ đạo công tác quy hoạch, xây dựng các chính sách đồng bộ, các chươngtrình, đề án, kế hoạch để phát triển thể dục thể thao. Hàng năm, tiến hành kiểmđiểm, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ sơ kết, tổng kết,nhân rộng các mô hình tốt, có hình thức khen thưởng kịp thời các tổ chức, cánhân trong quá trình triển khai tốt kế hoạch. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo, kiến nghịUBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quảvà đồng bộ./.