ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN “TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÂM ĐỒNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trìnhsố 2816/TTr-CT ngày 21 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề án “Tăng cường công tác quảnlý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016; giao:

1. Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với các sở, ngành, cácđịa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Đề án “Tăng cườngcông tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnhLâm Đồng”.

2. Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyệnvà thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc có trách nhiệm phối hợp với ngành thuế chỉ đạo,triển khai thực hiện Đề án theo đúng chức năng, nhiệm được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởngCục Thuế, Giám đốc các Sở : Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu LâmĐồng; Giám đốc các doanh nghiệp, Công ty, Đại lý, Chi nhánh kinh doanh xăng dầutrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Thuế;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục QLTT - Sở Công Thương;
- Chi cục Đo lường chất lượng - Sở KHCN;
- Chi cục Thuế các huyện, thành phố;
- Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

ĐỀ ÁN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢNLÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1656/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 15 vềnhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2015của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủyĐảng đối với công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Hiện nay mạng lưới hoạt động kinh doanh xăng, dầu đãđược bao phủ hầu hết trên tất cả các địa bàn toàn tỉnh, từ thành thị đến nôngthôn với quy mô kinh doanh khác nhau với nhiều thành phần kinh tế cùng thamgia;

Để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế;đảm bảo huy động đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN)theo quy định của pháp luật; tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh trongkinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mặt hàng xăng, dầu trên địabàn tỉnh Lâm Đồng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Đề án “Tăng cườngcông tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnhLâm Đồng” với các nội dung cơ bản như sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ LĨNH VỰC KINHDOANH XĂNG, DẦU TRONG THỜI GIAN QUA.

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Tỉnh Lâm Đồng nằm trên vùng Nam Tây Nguyên, không cóđường biên giới đất liền, không có đường biển nên hầu hết lượng hàng hóa lưu thôngtrên địa bàn chủ yếu là đường bộ.

Theo thống kê số lượng phương tiện giao thông đườngbộ trên địa bàn toàn tỉnh 842.973 xe ôtô và môtô các loại, gồm: 18.828 ô tô tải,2.626 ô tô khách, 15.516 ô tô con, 233 ô tô chuyên dùng và 804.917 xe mô tô 2,3 bánh; ngoài ra, nhân dân các địa bàn trong tỉnh đều sử dụng xăng, dầu phục vụcông tác tưới tiêu; với số lượng phương tiện và đối tượng sử dụng này nhấtthiết phải có khối lượng xăng, dầu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vậnchuyển hành khách, phương tiện đi lại trong nhân dân và nhu cầu trong sản xuấtnông nghiệp.

Thị trường kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh LâmĐồng có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, chủ yếu là các doanh nghiệpvừa và nhỏ thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh; phần lớn lượng xăng, dầuđược cung cấp thông qua 45 doanh nghiệp, tổng đại lý; trong đó có các Tổng đạilý lớn là: Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng, Công ty TNHH Phúc Sơn (Đức Trọng),Công ty CP DVTM Lâm Đồng (Bảo Lộc), Công ty CP TM Dầu khí Đồng Nai (Biên Hòa),DNTN Hiệp Phú (Bình Dương), Công ty TNHH XNK Xăng dầu Đại Nam (Tp HCM) ...

2. Tình hình quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanhxăng, dầu

2.1. Về quy mô kinh doanh:

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm

so sánh (%)

2014

2015

1

Cơ sở kinh doanh xăng dầu

cơ sở

156

164

105,13

2

Cửa hàng bán xăng dầu

cửa hàng

237

245

103,38

3

Cột đo xăng, dầu

cột

1.122

1.148

102,32

4

Dung tích danh nghĩa

1.000 m3

15.287

15.671

102,51

5

Số nộp NSNN

tỷ đồng

95

237

249,47

a) Thuế VAT

tỷ đồng

19

39

205,26

b) Thuế TNDN

tỷ đồng

3

10

333,33

c) Phí bảo vệ môi trường

tỷ đồng

73

188

257,53

2.2. Về tình hình thu nộp ngân sách:

Năm

Đơn vị kinh doanh

B. quân doanh thu trên năm (tr.đồng)

Bình quân tiền thuế trên năm (tr.đồng)

% Tỷ lệ điều tiết thuế trên doanh thu

Tổng

Trong đó

VAT

TNDN

2014

Cty Xăng dầu Lâm Đồng

50.000

340

0,68

0,60

0,10

Cơ sở kinh doanh khác

7.300

44

0,60

0,50

0,10

So sánh Cty/cơ sở khác (%)

684,93

772,73

112,82

120,00

100,00

2015

Cty Xăng dầu Lâm Đồng

38.000

850

2,24

1,70

0,60

Cơ sở kinh doanh khác

6.500

73

1,12

0,90

0,20

So sánh Cty/cơ sở khác (%)

584,62

1164,38

199,17

188,89

300,00

6 tháng 2016

Cty Xăng dầu Lâm Đồng

18.000

550

3,06

Cơ sở kinh doanh khác

2.400

39

1,63

So sánh Cty/cơ sở khác (%)

750,00

1410,26

188,03

* VAT: Thuế giá trị gia tăng (GTGT); TNDN: Viết tắtthuế thu nhập doanh nghiệp;

* Cty Xăng dầu Lâm Đồng: Viết tắt Cty TNHH Xăng dầuLâm Đồng.

Từ số liệu về quy mô kinh doanh nêu tại điểm 2.1 vàtình hình thu nộp NSNN nêu tại điểm 2.2 cho thấy trên cùng một địa bàn tỉnh, kinhdoanh cùng một mặt hàng xăng, dầu nhưng đã phát sinh chênh lệch lớn về tỷ lệđiều tiết tiền thuế trên doanh thu giữa Công ty có tiền thân là doanh nghiệp nhànước và các cơ sở kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Cụ thể:Nếu so sánh trên địa bàn toàn tỉnh thì các cơ sở kinh doanh thuộc thành phần kinhtế ngoài quốc doanh chiếm tỉ trọng lớn về quy mô hoạt động như số lượng cửahàng 84%, số lượng cột đo xăng 82%, số lượng cột đo dầu chiếm 84%; nhưng doanhthu bán hàng chỉ 44%, lợi nhuận trước thuế chỉ chiếm 42%; tổng số thuế GTGT vàthuế TNDN phải nộp chỉ chiếm 38% (trong đó: Thuế GTGT chiếm 38%, thuế TNDNchiếm 42%) và có 77 cơ sở kinh doanh lỗ với tổng số lỗ là 7,1 tỷ.

Điều này chứng tỏ thất thu thuế đang diễn ra trong khuvực kinh tế ngoài quốc doanh nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

2.3. Nguyên nhân dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước:

- Phần lớn người tiêu dùng là cá nhân khi mua xăng,dầu đều không lấy hóa đơn và số lượng xăng, dầu này có thể được chuyển hóa thànhhóa đơn để cung cấp cho tổ chức hành chính sự nghiệp thanh quyết toán với ngânsách nhà nước và cung cấp cho các cơ sở kinh doanh để kê khai khấu trừ thuếGTGT đầu vào đồng thời hạch toán chi phí nhằm làm giảm thu nhập chịu thuế vàgiảm số thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

- Một số cơ sở kinh doanh nhập xăng, dầu trôi nổi trênthị trường để kinh doanh, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế.Hiện tượng này vừa gây thất thu ngân sách nhà nước, vừa tạo ra môi trường kinhdoanh không bình đẳng, đồng thời khó bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tại thời điểm nhà nước quyết định điều chỉnh giá xăng,dầu giao dịch mua, bán trên thị trường, cơ quan thuế các cấp chưa phối hợp vớicơ quan chức năng có liên quan để kịp thời kiểm tra so sánh lượng hàng hóa tồnkho thực tế với lượng hàng hóa tồn kho thể hiện trên sổ sách kế toán nhằm đề rabiện pháp chống thất thu về giá.

- Công tác quản lý thuế đã có nhiều cố gắng nhưng vẫnchưa có nhiều biện pháp quản lý hữu hiệu để đưa hoạt động này vào nề nếp; thiếuchủ động tham mưu, đề xuất UBND các cấp các biện pháp quản lý phù hợp; chưaphối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chức năng có liên quan để tăng cườngquản lý thu thuế nên vẫn còn tình trạng thất thu thuế trong hoạt động kinhdoanh xăng, dầu.

- Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanhxăng, dầu chưa đồng bộ giữa các cơ quan chức năng do chưa có hướng dẫn của cácBộ, ngành cấp trên.

3. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án Tăng cường côngtác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

- Ý thức chấp hành qui định pháp luật nhà nước về thuếcủa một số cơ sở kinh doanh còn thấp, vẫn còn hiện tượng bán hàng không xuấthóa đơn, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế theo quy định gâythất thu các loại thuế phải nộp ngân sách nhà nước, và không bình đẳng với cáccơ sở kinh doanh chấp hành tốt Luật quản lý Thuế và các Luật Thuế hiện hành;

- Thị trường xăng, dầu trong thời gian qua rất đa dạngnguồn cung, đã xuất hiện dấu hiệu về hành vi buôn lậu xăng, dầu (một số cơ sởkinh doanh xăng, dầu Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã thông báo đình chỉ hoạt độngđối với doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng, dầu nhưng vẫn hoạt động kinhdoanh);

- Một số các cơ quan, đơn vị, Công ty đã mua bán hóađơn để hợp thức hóa chứng từ chi ngân sách hoặc chi từ kinh phí của doanh nghiệp.Đây là biểu hiện của nạn tham nhũng hoặc khai man trốn thuế của các cơ sở sảnxuất kinh doanh.

Nhằm khắc phục những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trongquản lý thu thuế hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh như đã nêutrên, tiến tới quản lý toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trênđịa bàn tỉnh, trong đó quản lý được việc nhập hàng, xuất hàng bán cho ngườitiêu dùng, quản lý được doanh thu và thu hết được các loại thuế phát sinh; đồngthời nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành chính sách pháp luật về thuế của ngườinộp thuế, đảm bảo công bằng, bình đẳng về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước vàđảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Đềán “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng,dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” làm cơ sở cho việc quản lý thu thuếtheo Luật quản lý Thuế và các Luật Thuế hiện hành.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Các căn cứ pháplý, mục tiêu và yêu cầu của Đề án

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày14/6/2005 của Quốc hội khóa 11;

- Căn cứ Luật quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa 11;

- Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội khóa 12;

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội khóa 12;

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa 13;

- Căn cứ Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa 12;

- Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khóa 13;

- Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

2. Mục tiêu của Đề án:

- Quản lý, kiểm tra và kiểm soát được các doanhnghiệp đầu mối cung cấp xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm chống triệtđể tình trạng buôn lậu xăng, dầu;

- Chống tiêu cực trong việc mua, bán hóa đơn củacác cơ sở kinh doanh xăng, dầu; tăng cường tính tự giác và gắn trách nhiệm cótính bắt buộc của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trong việc cung cấp hóa đơnkhi bán hàng hàng hóa cho người tiêu dùng; qua đó, cơ quan thuế quản lý đượcdoanh số bán ra của cơ sở kinh doanh xăng, dầu và cơ sở kinh doanh xăng, dầuthực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thông qua việc kê khai, nộp thuế đúng, đủ vàkịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đốivới lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước, đồngthời hỗ trợ cho việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinhdoanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh cùng kinh doanh mặt hàngxăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực quản lý và tinh thần tráchnhiệm của đội ngũ công chức thuế theo đúng quy định chức năng, nhiệm vụ nhằmbảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạtđộng kinh doanh xăng, dầu trên từng địa bàn.

- Nhà nước quản lý được 100% người nộp thuế có hoạtđộng kinh doanh xăng, dầu và tình hình hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địabàn toàn tỉnh.

3. Yêu cầu của Đề án:

- Đề án tăng cường công tác quản lý thu thuế tronglĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải đảm bảo kháchquan, minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế;

- Không gây phiền hà cho người nộp thuế, phải dễthực hiện, dễ kiểm tra và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối vớihoạt động kinh doanh xăng, dầu.

II. Nội dung quản lýcủa Đề án

1. Phạm vi điều chỉnh của Đề án:

- Đề án áp dụng đối với tất cả các cơ sở kinh doanhxăng dầu (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ...), các doanhnghiệp là đầu mối hoặc tổng đại lý cung cấp xăng, dầu và người tiêu thụ xăng,dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng tem niêm phongcông tơ tổng tại cột đo xăng, dầu được thực hiện theo Quy trình kiểm định cộtđo xăng dầu theo tiêu chuẩn ĐLVN 10: 2013; Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học - Công nghệ quy định về đo lường chất lượngtrong kinh doanh xăng dầu.

2. Quản lý đối tượng nộp thuế:

a) Quản lý các cơ sở kinh doanh xăng, dầu đang hoạtđộng:

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan cấp Chứng nhậnđăng ký kinh doanh nhằm kịp thời đưa ngay vào diện quản lý thu thuế đối với sốlượng cơ sở kinh doanh xăng, dầu mới thành lập; Kiểm tra giám sát các trườnghợp nghỉ kinh doanh; Đóng mã số thuế đối với các trường hợp bỏ kinh doanh;

- Hàng năm cơ quan thuế các cấp tiến hành phối hợpvới các cơ quan chức năng thu thập và xử lý thông tin, khảo sát và điều trathực tế, kiểm tra hồ sơ khai thuế từ đó có biện pháp quản lý thu thuế phù hợpđối với từng cơ sở kinh doanh xăng, dầu;

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, thực hiện tốtcông tác phân loại đối tượng quản lý, để từ đó tập trung kiểm tra những cơ sởkinh doanh xăng, dầu có biểu hiện trốn thuế, gian lận về thuế;

- Kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơsở kinh doanh xăng, dầu thực hiện không đúng quy định về chế độ kế toán, vềviệc chấp hành bảo quản tem niêm phong chỉ số công tơ tổng đối với tất cả cộtđo xăng, dầu dẫn đến có hành vi khai sai số thuế phải nộp, cố tình trốn thuế;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đểnắm bắt kịp thời tình hình biến động liên quan đến quy mô, tình hình kinh doanhcủa các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn.

b) Quản lý các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng,dầu cho thị trường Lâm Đồng:

- Quản lý và xác định số lượng, giá bán xăng, dầucủa tất cả doanh nghiệp đầu mối thường xuyên cung cấp xăng, dầu cho các cơ sởkinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh;

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ và hợp đồng kinh tếđối với lượng xăng, dầu đang lưu thông vận chuyển trên đường của các doanhnghiệp đầu mối.

3. Quản lý sản lượng:

a) Bằng phương pháp dán tem niêm phong công tơ tổngđối với các cột đo xăng, dầu hiện đang sử dụng tại các cơ sở kinh doanh xăng,dầu trên địa bàn toàn tỉnh để xác định các chỉ số (chỉ số đầu kỳ, chỉ số cuốikỳ), qua đó xác định lượng xăng, dầu xuất bán, cụ thể:

- Tem niêm phong công tơ tổng do Chi cục Tiêu chuẩnđo lường chất tỉnh Lâm Đồng phát hành, quản lý và xác định vị trí dán tem;

- Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu phải có tráchnhiệm bảo quản tem niêm phong đang dán trên công tơ tổng theo Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng sản phẩm hànghóa. Nếu cơ sở kinh doanh tự ý bóc dỡ tem niêm phong sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa ngành chuyên môn và ấn định thuế theo Luật quản lý thuế hiện hành;

- Hàng quý, vào ngày đầu của quý, ngành Thuế (Cục Thuế,Chi cục Thuế) cử công chức thuế đến cơ sở kinh doanh xăng, dầu để ghi chỉ sốđang thể hiện công tơ tổng, chỉ số công tơ là cơ sở đối chiếu với hồ sơ khai thuếcủa cơ sở kinh doanh xăng, dầu.

- Khi cơ sở kinh doanh cần bóc tem niêm phong để sửachữa cột đo xăng, dầu hoặc các bộ phận máy móc liên quan phải thông báo trướcbằng văn bản với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất tỉnh Lâm Đồng và cơ quan thuế(Cục Thuế, Chi cục Thuế) để được giải quyết.

b) Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu tự xác định các chỉsố thể hiện trên công tơ tổng để tính toán lượng xăng, dầu xuất bán làm cơ sởcho việc lập hồ sơ khai thuế;

c) Cơ sở kinh doanh xăng, dầu thực hiện ghi chépđầy đủ nội dung sổ nhật ký theo dõi sử dụng phương tiện đo xăng, dầu mỗi khidoanh nghiệp tự kiểm tra cột đo xăng, dầu hoặc khi cơ quan nhà nước chuyên mônkiểm tra, thanh tra xác nhận tình trạng hoạt động của cột đo xăng, dầu. Đồngthời, thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước liên quan khi phát sinh việc hưhỏng công tơ tổng.

d) Cơ quan thuế các cấp tiến hành phối hợp với các cơquan chức năng kiểm tra tem niêm phong công tơ tổng đối với tất cả cột đo xăng,dầu; xử lý đối với các trường hợp có tác động chủ quan của các cơ sở kinh doanhlàm ảnh hưởng đến các chỉ số công tơ tổng dẫn đến sai lệch lượng xăng, dầu tiêuthụ trong kỳ.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu xét thấy cầnphải kiểm tra lượng xăng dầu tồn kho thực tế để có cơ sở xác định tính trungthực của hồ sơ khai thuế thì tiến hành kiểm kê xăng, dầu tồn kho tại cơ sở kinhdoanh.

4. Quản lý giá:

a) Các cơ sở kinh doanh phải thực hiện theo thông báocủa doanh nghiệp đầu mối về giá bán xăng, dầu trên thị trường nhưng không đượcvượt quá giá trần do ngành Tài chính thông báo; đồng thời thực hiện niêm yếtgiá và bán theo đúng giá đã niêm yết. Việc niêm yết giá có thể dùng bảng cố định,bảng giá tại quầy, tại bàn ... hoặc treo tại nơi khách hàng có thể dễ dàng nhậnbiết, các cơ quan nhà nước dễ kiểm tra, kiểm soát.

b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thường xuyênkiểm tra và xử lý cơ sở kinh doanh vi phạm về giá bán xăng, dầu, không thựchiện niêm yết giá xăng, dầu theo quy định.

5. Quản lý doanh thu và thuế:

a) Xác định số lượng xăng, dầu xuất bán, cụ thể:

Số lượng xăng, dầu tiêu thụ trong kỳ = (chỉ sốxăng, dầu cuối kỳ thể hiện trên công tơ tổng - chỉ số xăng, dầu đầu kỳ thể hiệntrên công tơ tổng) + số lượng xăng, dầu giao bán thẳng không qua công tơ tổng.

Trong đó:

- Cần phải quản lý chỉ số đầu kỳ và chỉ số cuối kỳ phảnảnh trên công tơ tổng cột đo xăng, cột đo dầu để xác định số lượng xăng, dầutiêu thụ trong kỳ;

- Cần phải quản lý các hợp đồng kinh tế mua, bán xăng,dầu bằng hình thức giao thẳng đến chân công trình, đến tận nhà máy ... khôngqua công tơ tổng (giao tay ba giữa các doanh nghiệp với nhau).

b) Xác định doanh thu tính thuế của cơ sở kinh doanhxăng, dầu:

Doanh thu tính thuế = số lượng xăng, dầu tiêuthụ trong kỳ nhân (x) đơn giá bán theo thông báo của doanh nghiệp đầu mối tại thờiđiểm xuất bán.

Trong đó:

- Để quản lý giá bán xăng, dầu cần theo dõi, cập nhậtthông báo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo từng thời điểm.

- Kiểm tra liên lưu hóa đơn (liên 1) của hàng hóa bánra với các chỉ số phản ánh trên công tơ tổng để đối chiếu phát hiện các trườnghợp kê khai số lượng, kê khai giá tính thuế và thuế suất thuế GTGT chưa đúngquy định.

c) Xác định khoản chi phí được trừ và không được trừ,trong đó tập trung kiểm tra đối chiếu hợp đồng kinh tế, hóa đơn, chứng từ đểxác định lượng và giá trị xăng, dầu mua vào tương ứng với lượng và giá trị xăng,dầu bán ra.

d) Áp dụng chính sách thuế hiện hành để xác định cáckhoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

đ) Trường hợp các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cungứng dịch vụ không lập hóa đơn chứng từ, không ghi chép hạch toán sổ sách theoquy định để trốn thuế, gian lận thương mại phải kiên quyết xử lý nghiêm minh.Các cơ sở kinh doanh không được sử dụng bất cứ một loại hóa đơn, chứng từ khácngoài những hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật để cung cấp và thutiền của khách mỗi khi có giao dịch.

e) Làm tốt công tác xác minh hóa đơn đầu vào, đầu ra;xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm chế độ phát hành, sử dụnghóa đơn.

III. Các giải pháp thựchiện Đề án:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án:

a) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiệntruyền thông đại chúng để nhân dân, doanh nghiệp và nhất là các cơ sở kinh doanhđang hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiệnvề phương án quản lý thu thuế bằng phương pháp dán tem đồng hồ đo đếm trên cộtđo xăng, dầu;

b) Phối hợp các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh thựchiện tuyên truyền các nội dung về việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêmyết, về việc thực hiện quy định về hóa đơn khi bán xăng, dầu cho khách hàng, vềviệc thực hiện sổ sách kế toán, về việc kê khai, nộp thuế theo quy định hiệnhành của nhà nước;

c) Đẩy mạnh dịch vụ công hỗ trợ người nộp thuế qua điệnthoại, kịp thời giải đáp các vướng mắc theo yêu cầu của các cơ sở kinh doanh;duy trì và phát huy tính hiệu quả của “đường dây nóng”;

d) Công khai quy trình quản lý thu thuế và mức thuếphải nộp của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu để mọi người dân biết, so sánh, giámsát. Qua đó, để người dân phản ảnh những thông tin liên quan giúp cho cơ quanthuế quản lý thu thuế ngày càng tốt hơn;

đ) Tuyên dương những cơ sở kinh doanh nộp thuế tốt,thực hiện xử lý đối với những hành vi vi phạm Luật quản lý Thuế, các Luật Thuế hiệnhành, thực hiện xử lý đối với những hành vi vi phạm về chế độ bảo quản tem theoquy định.

2. Thực hiện quy chế phối hợp

a) Triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉđạo 389 tỉnh Lâm Đồng, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, thanh tra,kiểm tra, đấu tranh, bắt giữ và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăngdầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Sở Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra,kiểm tra; chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế và Công Antỉnh để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanhxăng dầu trên địa bàn, tập trung vào những cơ sở kinh doanh có biểu hiện buônlậu xăng, dầu, gian lận về thuế, gian lận thương mại và kiểm tra việc bảo quảntem niêm phong chỉ số công tơ tổng của cơ sở kinh doanh. Qua đó, xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Cục Thuế căn cứ vào kế hoạch của Sở Công Thương,Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp kiểm tra thuế.

3. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế:

a) Thường xuyên kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, quý,năm của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu; Trong đó tập trung giám sát chặt chẽđối với hồ sơ khai thuế có số thuế GTGT âm lớn hoặc âm nhiều tháng liên tục, lỗliên tục nhiều năm liền hoặc có số lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu, có tỷ lệvề số thuế TNDN phát sinh phải nộp so với doanh thu là thấp hơn nhiều so vớicác cơ sở kinh doanh khác có cùng quy mô trên cùng địa bàn, cơ sở kinh doanh đãnhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về các lỗi có liên quan đến buôn lậu xăngdầu, gian lận thương mại, đo lường, chất lượng xăng, dầu ... Qua đó kịp thờithông báo cơ sở kinh doanh thực hiện giải trình bằng văn bản hoặc giải trìnhtại cơ quan thuế. Trên cơ sở giải trình của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế tiếnhành thực hiện các bước kiểm tra như sau:

b) Thực hiện kiểm tra đối chiếu hóa đơn bán hàng vàthông báo giá của doanh nghiệp đầu mối để xác định các trường hợp bán không đúnggiá dẫn đến thiếu thuế phải nộp NSNN và xử lý vi phạm theo quy định của phápluật hiện hành.

c) Thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán, cáctài liệu có liên quan với chỉ số đầu kỳ, chỉ số cuối kỳ phản ảnh trên công tơtổng để xác định các trường hợp kê khai, nộp thuế không đúng với số lượng xăng,dầu xuất bán. Qua đó, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thuếhiện hành.

d) Thực hiện xử lý đối với các cơ sở kinh doanh khôngkịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước chức năng ngay khi phát hiện tem niêmphong công tơ tổng bị hư hỏng. Trong trường hợp tem niêm phong công tơ tổng hưhỏng do tác động bởi yếu tố chủ quan của cơ sở kinh doanh phải áp dụng biệnpháp ấn định thuế.

Qua kiểm tra tại cơ quan thuế mà phát hiện hồ sơ khaithuế của cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nhiều dấu hiệu nghi vấn nhưng giải trìnhkhông rõ ràng, đầy đủ dẫn đến phát sinh rủi ro cao về thuế thì tiến hành kiểmtra thuế tại doanh nghiệp.

4. Thanh tra, kiểm tra thuếtại doanh nghiệp:

a) Tăng cường chỉ đạo, tập trung lực lượng cho côngtác kiểm tra nhằm xử lý kịp thời những vi phạm, để hướng cho các cơ sở kinhdoanh thực hiện tốt những quy định về giá, lao động, hạch toán kế toán và cácquy định mới về quản lý, sử dụng hóa đơn trong việc mua, bán, trao đổi hàng hóavà cung cấp dịch vụ theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế hàngnăm đối với các trường hợp phát sinh rủi ro cao về thuế. Tập trung vào các nộidung:

- Có giá bán xăng, dầu thấp so với thông báo giá bánxăng, dầu của doanh nghiệp đầu mối;

- Có lượng xăng, dầu xuất bán thấp nhiều so cùng kỳnhưng giải trình không phù hợp.

- Thường xuyên vi phạm về hóa đơn, sổ sách kế toán,kê khai doanh thu, thuế bất hợp lý trong thời gian dài.

- Vi phạm nhiều lần mà cơ quan hành chính nhà nước đãxử lý về thuế, xử lý về đo lường, chất lượng, xử lý về buôn lậu, gian lận thươngmại, xử lý về bảo quản tem niêm phong công tơ tổng.

c) Tổ chức thực hiện kiểm tra thuế tại doanh nghiệptheo kế hoạch đã được Tổng cục Thuế phê duyệt. Qua đó xử lý nghiêm đối với các cơsở kinh doanh cố tình vi phạm các quy định của pháp luật thuế nhằm chấn chỉnhkịp thời những hành vi vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra thuế, nếu phát hiện cơ sở kinhdoanh có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, tiêu thụ hàng kém chất lượng,kinh doanh không lành mạnh cơ quan thuế tiến hành phối hợp Sở Công Thương, SởKhoa học - Công nghệ để cùng xử lý vi phạm.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngành Thuế (Cục Thuế và các Chi cục Thuế)

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựngkế hoạch triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch phải bảo đảm quản lý bao quáttoàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngànhliên quan trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố phân công trách nhiệm cụ thể đểtổ chức thực hiện Đề án; nâng cao nhận thức chính trị của đảng viên, lãnh đạo,công chức trong đơn vị và xây dựng ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thànhnhiệm vụ thu ngân sách được giao.

b) Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chínhquyền địa phương về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trênđịa bàn; Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách, biện pháp quản lý thu thuếđối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phù hợp từng thời kỳ; Chủ trìphối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tronglĩnh vực quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, tổ chức thực hiệncó hiệu quả các giải pháp đã đề ra, phấn đấu tăng thu ngân sách, góp phần thựchiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

c) Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền,phổ biến những nội dung của Đề án gắn với nội dung chính sách, pháp luật thuếtại các hội nghị triển khai chính sách, pháp luật thuế, hội nghị đối thoại vềthuế.

d) Giao Cục trưởng Cục Thuế quyết định thành lập cácTổ công tác, Tổ kiểm tra liên ngành gồm công chức ngành thuế (Cục Thuế, các Chicục Thuế trực thuộc), công chức Sở Công Thương (Chi cục Quản lý Thị trường) vàcông chức Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổchức dán tem niêm phong công tơ tổng đối với các cột đo xăng, dầu.

đ) Cử công chức tham gia các Tổ kiểm tra để Sở CôngThương quyết định thành lập cùng với các ngành liên quan thực hiện kiểm tra việcchấp hành pháp luật về Thuế.

e) Hàng quý, vào ngày đầu của quý, ngành Thuế (Cục Thuế,Chi cục Thuế) cử công chức thuế đến cơ sở kinh doanh xăng, dầu để ghi chỉ sốđang thể hiện công tơ tổng, chỉ số công tơ là cơ sở đối chiếu với hồ sơ khai thuếcủa cơ sở kinh doanh xăng, dầu.

g) Thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu của cơ sở kinhdoanh xăng dầu phản ảnh trên hồ sơ khai thuế với lượng xuất ra phản ảnh trênchỉ số công tơ tổng của cột đo xăng, dầu và giá trị xuất bán xăng, dầu để xử lýtheo các quy định của pháp luật về Thuế.

h) Định kỳ 6 tháng, phối hợp với Sở Khoa học và Côngnghệ (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và Sở Công Thương (Chi cục Quảnlý thị trường) họp đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng.

i) Định kỳ 6 tháng và hàng năm, cơ quan thuế các cấpphải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ này và đề ra các giải pháp mới, bổ sunghoặc điều chỉnh phương pháp quản lý thu thuế cho phù hợp với tình hình thực tế(có thể lồng ghép trong báo cáo sơ, tổng kết).

k) Gắn việc tổ chức thực hiện Đề án với thực hiện cácchuyên đề quản lý thuế và nội dung triển khai chính sách, pháp luật thuế mớiban hành, sửa đổi bổ sung theo quy định; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đạihóa ngành thuế; đưa việc thực hiện Đề án thành một trong những mục tiêu thi đuatheo chuyên đề, có động viên khen thưởng kịp thời.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Đề xuất mẫu tem, cơ quan phát hành, cơ quan quảnlý tem, vị trí dán tem, thời điểm kiểm tra đối với tem đang dán trên công tơtổng tại các cột đo xăng, dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trênđịa bàn tỉnh.

b) Phối hợp cử công chức tham gia các Tổ công tác đểCục Thuế quyết định thành lập thực hiện niêm phong bằng phương pháp dán tem côngtơ tổng tại các cột đo xăng, dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trênđịa bàn tỉnh.

c) Cử công chức tham gia các Tổ kiểm tra để Sở CôngThương quyết định thành lập cùng với các ngành liên quan thực hiện kiểm tra việcniêm phong và ghi nhận, tính toán lượng xăng, dầu xuất ra thông qua chỉ số đầukỳ, chỉ số cuối kỳ phản ảnh trên công tơ tổng cột đo xăng, dầu; xử lý nghiêmtheo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng đối vớihoạt động kinh doanh xăng dầu.

3. Sở Công Thương:

a) Giao Giám đốc Sở Công Thương quyết định thành lậpTổ công tác, Tổ kiểm tra liên ngành gồm công chức Sở Công Thương (Chi cục Quảnlý Thị trường), công chức ngành Thuế (Cục Thuế, các Chi cục Thuế trực thuộc),và công chức Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)tổ chức, thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động kinh doanhxăng dầu trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.

b) Thực hiện xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vivi phạm pháp luật về thương mại, quản lý thị trường đối với hoạt động kinhdoanh xăng dầu.

4. Sở Tài Chính:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức năngquản lý giá đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; phối hợp với các ngành liên quantổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá trong hoạt độngkinh doanh xăng dầu.

b) Thông báo về giá cả thị trường của một số sản phẩmxăng, dầu theo từng thời điểm để cơ quan thuế tham khảo, xác định giá giao dịchthông thường làm căn cứ ấn định giá bán, mua đối với các cơ sở kinh doanh kêkhai thuế không trung thực.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp triển khaithực hiện đề án trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

b) Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tại địa phương cungcấp các thông tin có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh xăng, dầuđóng tại địa bàn.

6. Đối với cơ sở kinh doanh xăng, dầu:

a) Thực hiện đầy đủ và đúng nội dung quy định của LuậtKế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 và cácquy định của nhà nước về kinh doanh xăng, dầu. Khi bán xăng, dầu phải xuất đầyđủ hóa đơn theo quy định cho người tiêu dùng.

b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liênquan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiđược kiểm tra.

c) Thực hiện theo quy định của Nhà nước về giá bán xăng,dầu; thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lượng xăng, dầu tồn kho tại thờiđiểm nhà nước điều chỉnh giá bán xăng, dầu trên thị trường và chịu trách nhiệmvề tính chính xác của số liệu báo cáo.

d) Thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyềnkhi tem niêm phong bị hư hỏng do ảnh hưởng của các tác động khách quan để đượcthay thế tem mới.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề án,nếu có các quy định mới liên quan đến quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanhxăng dầu, Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổsung cho phù hợp./.