ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀNTHÀNH DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QL279 ĐOẠN NỐI QL3 VỚI QL279 ĐỊA PHẬN THỊ TRẤNNÀ PHẶC, HUYỆN NGÂN SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của BộTài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBNDtỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể về bồi thường giải phóngmặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tiểu dự án giải phóng mặt bằng QL279 địa phậntỉnh Bắc Kạn, thuộc dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm traquyết toán số: 89/BC-STC ngày 30/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Giải phóng mặt bằng QL279 đoạn nối QL3 vớiQL279 địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 6, Tổng Cục đường bộ ViệtNam.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Tiểu dự án GPMB Quốc lộ279 đoạn nối QL3 với QL2, địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

- Thời gian: Khởi công 8/2009; Hoàn thành 11/2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Giá trị được duyệt (đồng)

Thực hiện (đồng)

Đã thanh toán

Còn lại

Trái phiếu Chính phủ

2.748.082.000

2.663.225.000

84.857.000

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

Tổng số

2.834.580.383

2.748.082.000

Giải phóng mặt bằng

2.037.325.000

2.037.325.000

Xây dựng

637.161.511

636.489.000

Chi phí Ban QLDA

14.204.466

10.827.000

Chi phí tư vấn

81.681.165

55.901.000

Chi phí khác

12.340.924

7.540.000

Thu hồi

-2.080.671

Dự phòng

53.947.988

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế (đồng)

Quy đổi (đồng)

Tài sản cố định

2.748.082.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án là:

Nguồn vốn

Giá trị (đồng)

Trái phiếu Chính phủ

2.748.082.000

- Tổng các khoản công nợ:

+ Số đã trả: 2.663.225.000 đồng.

+ Số phải trả: 84.857.000 đồng.

(Chi tiết tình hình công nợ theo phụ lục kèm theo Báo cáokết quả thẩm tra quyết toán số: 89/BC-STC ngày 30/9/2013 của Sở Tài chính).

- Ban Quản lý Tiểu dự án GPMB Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 vớiQL2, địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn có trách nhiệm báo cáo chủ đầutư để tổng hợp vào giá trị tài sản sau khi dự án kết thúc và giao cho các đơnvị sử dụng quản lý theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm bố tríđầy đủ số vốn còn thiếu để chủ đầu tư thanh toán cho dự án hoàn thành theo đúngquy định hiện hành.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chủ đầutư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định củapháp luật.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện NgânSơn, Trưởng ban Quản lý Tiểu dự án GPMB Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2 địaphận thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải