ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2011 VÀ QUYẾTĐỊNH SỐ 1713/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vậtgiá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khunggiá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhcủa Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết địnhsố 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy địnhmột số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyđịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củaNhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 2784/TTr-STC ngày 31 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: Quyết định số03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thumột phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày06 tháng 9 năm 2012 về cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh vì nội dung tại 02 Quyếtđịnh trên không còn phù hợp với nội dung Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàntỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 1533/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và cóhiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam