ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1659/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN QUẢNLÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNHXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 667-QĐ/TU ngày 03 tháng 4 năm2013 của Tỉnh ủy Hà Giang, về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêuquốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 722-QĐ/TU ngày 20 tháng 5 năm2013 của Tỉnh ủy Hà Giang, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạochương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới;

Căn cứ Công văn số 3022-CV/TU ngày 02 tháng 8 năm2013 về việc trích Kết luận số 215/KL /TU, ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ban thườngvụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban quản lý Chương trình xâydựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang thành Văn phòng điều phối Chương trình xây dựngnông thôn mới tỉnh Hà Giang kể từ ngày ký.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấutổ chức, biên chế, cán bộ công chức viên chức, tài chính tài sản của Văn phòng điềuphối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang giữ nguyên theo quy địnhhiện hành;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Nông thôn mới tỉnhHà Giang, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;:
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND; TTr UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Nội vụ, TCCC;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và tương đương;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông