HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 166-CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUỘC BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Đổi tên trường Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thành trường cán bộ quản lý đại học và trung học chuyên nghiệp.

Trường có nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong toàn ngành, bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khoa, trưởng, phó phòng và cán bộ nghiệp vụ.

Điều 2.- Trường cán bộ quản lý đại học và trung học chuyên nghiệp có cơ sở chính đặt tại Hà Nội và một phân hiệu đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên cơ sở sẵn có và biên chế được điều chỉnh từ các tổ chức thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước , chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCHTố Hữu