ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 166/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC MUA BÁN, TRAO ĐỔI, GIA CÔNG KÝ GỞI HÀNG HÓACỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, TỈNH, THÀNH PHỐ BẠN HOẠT ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG BẠN”.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-6-1983;
Căn cứ yêu cầu mua bán, trao đổi, gia công, ký gởi hàng hóa giữa thành phố HồChí Minh và các tỉnh, thành phố bạn, các ngành của Trung ương và yêu cầu cảitạo, tổ chức lại thị trường thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này, bản “Quy định tạm thờiviệc mua bán, trao đổi, gia công, ký gởi hàng hóa của các đơn vị kinh tế Trungương, tỉnh, thành phố bạn hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vịthuộc thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các văn bảncủa Ủy ban Nhân dân thành phố trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Điều 3: Các đ/c ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc cácSở, Ban, Ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC MUA BÁN, TRAO ĐỔI, GIA CÔNG, KÝ GỞI HÀNG HÓA CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG,TỈNH, THÀNH PHỐ BẠN ĐÓNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TP HỒCHÍ MINH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG BẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:166/QĐ-UB ngày 9-8-1985 của Ủy ban Nhân dân thành phố)

Để thắt chặt mối quan hệ hợp táckinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố bạn và các ngành củaTrung ương về trao đổi, mua bán, gia công, ký gởi hàng hóa, hỗ trợ nhau trong việcphát triển sản xuất, kinh doanh công tác cải tạo và tổ chức lại thị trường,củng cố lại trật tự mới trong khâu phân phối lưu thông, quản lý tốt giá cả,chất lượng hàng hóa và quỹ hàng hóa của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phốquy định việc mua bán, trao đổi, gia công, ký gởi hàng hóa giữa các đơn vị kinhtế của thành phố Hồ Chí Minh với các ngành của Trung ương và các tỉnh, thànhphố bạn như sau:

I. CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐBẠN:

1. Các đơn vị kinh tế của thành phốHồ Chí Minh (bao gồm thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp hợp tác xã, cáccông ty ngoại thương…) khi đến tỉnh, thành phố bạn để quan hệ mua bán, trao đổihàng hóa, phải có giấy giới thiệu của Sở chủ quản, công ty trực thuộc Ủy banNhân dân thành phố, hoặc Ủy ban Nhân dân quận huyện (đối với cơ sở của quận,huyện) và phải ghi rõ nội dung, thời hạn của việc quan hệ, trao đổi mua bánhàng hóa.

2. Mọi quan hệ mua bán, trao đổihàng hóa với các đơn vị kinh tế của tỉnh, thành phố bạn hoặc cơ quan đơn vị thuộcTrung ương phải có hợp đồng kinh tế và hợp đồng phải được sự chấp thuận của Ủyban Nhân dân tỉnh, thành phố bạn (hoặc cơ quan được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thànhphố bạn ủy quyền). Trường hợp các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh cần sử dụngtư nhân trong khâu nghiệp vụ giao nhận, thu gom hàng phải được sự chấp thuậncủa chánh quyền địa phương bạn. Không được sử dụng tư nhân làm đại diện ký hợpđồng kinh tế hoặc để tư nhân lợi dụng danh nghĩa của cơ quan mua bán trao đổihàng.

3. Khi đến tỉnh, thành phố bạn quanhệ mua bán, trao đổi hàng hóa, các đơn vị của thành phố phải nghiêm chỉnh chấphành mọi quy định về quản lý thị trường, về giá cả v.v… của Ủy ban Nhân dântỉnh, thành phố bạn.

4. Nếu trong quá trình quan hệ muabán, trao đổi có phát sinh thêm những yêu cầu ngoài danh mục hàng hóa đã ký tronghợp đồng phải làm phụ lục bổ sung và phải được chấp thuận như hợp đồng chính.

5. Trường hợp cần lập Trạm trungchuyển, giao nhận hàng hóa tại tỉnh, thành phố bạn phải được phép của Ủy ban Nhândân tỉnh, thành phố bạn.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA CÁC NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ CÁCTỈNH, THÀNH PHỐ BẠN ĐÓNG VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Các tổ chức kinh tế của các ngànhTrung ương, các tỉnh, thành phố bạn đóng và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minhphải có công văn giới thiệu của cơ quan chủ quản và phải được Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minh cho phép.

Các đơn vị này phải chấp hành đầyđủ những thủ tục về quản lý hộ khẩu và những quy định chánh quyền quận, huyện,phường, xã nơi đơn vị đặt trụ sở.

Nếu các đơn vị này cần sử dụng ngườicủa thành phố làm nhân viên cho mình, phải theo các thủ tục tuyển chọn lao độngcủa Sở Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đại diện các tổ chức kinh tế củacác tỉnh, thành phố bạn đóng tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ được làm nhiệm vụgiao dịch và tổ chức giao nhận hàng hóa theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quyđịnh.

Nếu dùng địa bàn thành phố đểgiao nhận hàng thì cả hai đơn vị giao nhận phải có giấy tờ hợp lệ, phải tuânthủ các quy định về tài chánh, ngân hàng, hải quan tại thành phố… Chịu sự kiểmsoát về mặt hành chánh của các cơ quan chức năng tại thành phố.

3. Tất cả đơn vị kinh tế của tỉnh,thành phố bạn, các ngành của trung ương có hàng đều không được bán trực tiếpcho tư nhân tại thành phố mà phải cho các đơn vị thương nghiệp quốc doanh vàthương nghiệp hợp tác xã và phải lập hợp đồng kinh tế được cơ quan chủ quản cấpsở (thành phố) và Ủy ban Nhân dân quận, huyện (cấp quận, huyện) duyệt.

Các đơn vị kinh tế của tỉnh, thànhphố bạn và Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh không được tổ chức thu muahàng nông sản thực phẩm tại thành phố để chế biến hoặc xuất khẩu; không đượcdùng tư nhân ở thành phố mua gom hàng và gia công chế biến hàng xuất khẩu. Trườnghợp cần sử dụng tay nghề của tư nhân tại thành phố để chế biến hàng lấy từ nguyênliệu tỉnh vận chuyển đến phải có giấy phép của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Các tổ chức cơ sở gia công chế biếnxuất khẩu ở thành phố cũng không được phép nhận thu mua ủy thác cho các đơn vịkinh tế của tỉnh, thành phố bạn và cơ quan ngành Trung ương tại thị trườngthành phố.

Mọi sự vi phạm sẽ bị xử lý nghiêmkhắc.

Các tỉnh, thành phố bạn, các ngànhcủa Trung ương cần lập kho chứa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và phải báo rõđịa điểm, danh mục mặt hàng tổng quát và được Sở Quản lý nhà đất và công trìnhcông cộng thành phố chấp thuận và báo cho Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường,xã sở tại để có trách nhiệm bảo vệ. Những hàng hóa trong kho phải có đầy đủchứng từ hợp lệ. Những hàng hóa chưa lập xong chứng từ phải được Giám đốc côngnhận, thủ kho ghi vào thẻ kho tạm và trong thời hạn 3 ngày phải lập chứng từhợp lệ.

Không thu thuế hàng hóa của các tỉnh,thành phố bạn quá cảnh ngang Thành phố Hồ Chí Minh hoặc nhận của cấp 1 theo kếhoạch, nhưng phải có đầy đủ hợp đồng và hóa đơn xuất kho của đơn vị bán hàng.Số hàng này, khi đưa ra khỏi thành phố, phải có giấy phép vận chuyển của Ủy banNhân dân Thành phố (hoặc sở, ngành được ủy quyền) cấp, không được dùng phiếuxuất kho từ các kho thuê của thành phố để vận chuyển hàng ra khỏi thành phố.

III. VIỆC MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP CỦA THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

1. Việc mua bán, trao đổi hàng hóagiữa các công ty, ngành hàng cấp thành phố với các đơn vị kinh tế cấp quận, huyệnvà giữa các ngành, các quận, huyện với nhau đều phải có công văn giới thiệu củađơn vị mình (không được sử dụng giấy giới thiệu in sẵn) phải lập qua hợp đồngkinh tế khi vận chuyển hàng phải mang theo hợp đồng và các hóa đơn, chứng từxuất hàng hợp lệ của đơn vị bán hàng.

2. Hợp tác xã mua bán các phường,xã nội ngoại thành được phép mua hàng của các công ty, cửa hàng thương nghiệpquốc doanh, hợp tác xã mua bán và các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc các cấpcủa thành phố để về bán lẻ trong địa bàn hoạt động của phường, xã mình. Cấmviệc đi mua hàng nơi này đem bán trao tay cho nơi khác để thu chênh lệch giá.

3. Sản phẩm do sản xuất phụ gia đìnhcủa nội thành và của nông dân ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh sau khi làmnghĩa vụ và giao nộp sản phẩm theo hợp đồng hai chiều với Nhà nước, được đembán tại thị trường trong thành phố không phải nộp một khoản thuế nào nhưng phảixin giấy phép vận chuyển hàng của Ủy ban Nhân dân địa phương (Sở thương nghiệphướng dẫn Ủy ban Nhân dân phường, xã làm giấy phép vận chuyển gọn, bảo đảmthuận lợi cho dân).

IV. VỀ VIỆC GIA CÔNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

1. Các đơn vị kinh tế của tỉnh, thànhphố bạn và trung ương có nguyên liệu, vật tư cần gia công tại thành phố Hồ ChíMinh đều phải lập hợp đồng kinh tế theo quy định.

Hợp đồng phải được sở, công ty chủquản cấp thành phố duyệt (Ủy ban Nhân dân quận, huyện duyệt hợp đồng gia côngđối với các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý), khi xuất thành phẩm đưa về địaphương phải có giấy phép vận chuyển của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh(hoặc sở, ngành được ủy quyền).

2. Giá gia công do hai đơn vị thỏathuận và phải được Ủy ban Vật giá thành phố duyệt mới có giá trị thanh toán.

3. Riêng các hợp đồng gia công sảnxuất các loại thiết bị, máy móc thì khách hàng phải thông qua sở chủ quản (cấpthành phố) hoặc Ủy ban Nhân dân quận huyện (cấp quận, huyện) để được giới thiệuđến ký hợp đồng tại cơ sở sản xuất. Hợp đồng ký xong phải được sở chủ quản hoặcỦy ban Nhân dân quận, huyện duyệt.

V. VỀ VIỆC TRAO ĐỔI ĐỐI LƯU HÀNG HÓA

Các đơn vị kinh tế của tỉnh, thànhphố bạn và trung ương đến thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi, đối lưu hàng hóavới các đơn vị kinh tế của thành phố đều phải lập hợp đồng kinh tế cụ thể.

Hợp đồng phải được sở, công ty chủquản cấp thành phố phê duyệt. Đối với các đơn vị, cơ sở quận, huyện thì phảiđược Ủy ban Nhân dân quận, huyện chấp thuận và sở, công ty chủ quản cấp thànhphố phê duyệt.

Muốn thay đổi, bổ sung danh mục hànghóa đã quy định trong hợp đồng cũng phải theo những quy định nêu trên.

Khi xuất hàng hóa đưa về địa phươngphải có giấy phép vận chuyển do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp.

Các hợp đồng bán nguyên liệu muathành phẩm với tiểu thủ công nghiệp phải được Sở Thương nghiệp giới thiệu đến cơsở và phải ký kết hợp đồng kinh tế được phê duyệt theo quy định nêu trên.

VI. VỀ VIỆC MUA BÁN HÀNG HÓA

Việc bán hàng hóa cho các tỉnh vàđơn vị trung ương do ngành thương nghiệp quốc doanh thành phố đảm nhiệm thôngqua các công ty thương nghiệp cấp 2. Hợp đồng kinh tế phải được Sở Thương nghiệpphê duyệt. Khi đưa hàng hóa về địa phương phải có giấy phép vận chuyển của Ủyban Nhân dân thành phố (hoặc Sở Thương nghiệp được ủy quyền).

Các đơn vị kinh tế của tỉnh, thànhphố bạn và trung ương muốn mua hàng hóa tiểu thủ công nghiệp sản xuất phải đượcSở Thương nghiệp giới thiệu đến cơ sở. Hợp đồng kinh tế phải được Ủy ban Nhândân quận, huyện chấp thuận và Sở Thương nghiệp phê duyệt.

Khi mua hàng hóa của các cơ sở tiểuthủ công nghiệp, bên mua phải ứng cho cơ sở một lượng tiền mặt (tối thiểu là50% trị giá hợp đồng) để mua nguyên liệu sản xuất và trả lương cho người lao động.

VII. VỀ VIỆC KÝ GỞI HÀNG HÓA

Hàng hóa ký gởi của tỉnh, thành phốbạn và các đơn vị trung ương được quy định như sau:

Hàng hóa ký gởi là hàng nông sản,thực phẩm. Không nhận bán ký gởi hàng công nghệ phẩm, hàng nhập khẩu.

Sau khi hàng ký gởi đã bán xong,bên có hàng ký gởi được thanh toán 50% tiền mặt (nếu có yêu cầu).

Hàng nhập của các đơn vị xuất nhậpkhẩu thành phố và cung ứng xuất khẩu thành phố và cung ứng xuất nhập khẩu quậnhuyện của thành phố Hồ Chí Minh được ký gởi bán bình thường ở các cửa hàng,công ty thương nghiệp.

Các Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệpthành phố và các quận huyện được thành lập một số cửa hàng để nhận hàng ký gởicủa các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Mỗi quận, huyện được tổ chức một cửa hàngký gởi của Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp. Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệpthành phố được tổ chức 1 đến 2 cửa hàng trung tâm ký gởi.

Hàng ký gởi là loại hàng mẫu, đangthử nghiệm, đang chào hàng để nghiên cứu thị hiếu của khách hàng, phải bảo đảmchất lượng tiêu dùng, theo đúng giá niêm yết và phải nộp thuế hàng hóa khi xuấtxưởng. Cửa hàng không được nhận hàng ký gởi mang tính chất mua bán thông thường.

Các cửa hàng thương nghiệp quốc doanhvà hợp tác xã mua bán cũng được nhận hàng ký gởi của ngành Liên hiệp xã tiểuthủ công nghiệp nhưng phải chấp hành các quy định nêu trên.

VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những tranh chấp trong quá trìnhthực hiện các hợp đồng kinh tế do cơ quan Trọng tài kinh tế xét xử theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

2. Sở chủ quản và Ủy ban Nhân dânquận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc việc ký kết và thực hiện hợpđồng kinh tế.

3. Ngân hàng Nhà nước thành phố vàNgân hàng quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành quy định về muabán, gia công, trao đổi đối lưu, ký gởi hàng hóa thông qua công tác tín dụng,thanh toán:

- Đối với hợp đồng gia công chỉ chothanh toán qua Ngân hàng số tiền gia công.

- Hợp đồng trao đổi, đối lưu hànghóa: Tổng trị giá hàng mua lại không được thấp hơn 20% tổng trị giá hàng bánđi.

- Đối với hợp đồng mua bán của cácđơn vị kinh tế của tỉnh, thành phố bạn và trung ương với cơ sở tiểu thủ côngnghiệp chỉ cho thanh toán qua Ngân hàng tối đa 50% trị giá hợp đồng.

4. Hàng tháng, quý, năm, Cục Thốngkê thành phố và Ngân hàng Nhà nước thành phố tổng hợp tình hình ký kết và thựchiện hợp đồng kinh tế để báo cáo với Ủy ban Nhân dân Thành phố.

5. Quy định này được phổ biến đếncác Sở, Ban, Ngành, quận, huyện, đơn vị, cơ sở và các đơn vị kinh tế của thànhphố, tỉnh bạn, trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ