ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển giao những việc công chứng theo quy định tại Điều 20

Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/2/1991 cho UBND huyện

Bảo Thắng và UBND thị xã Cam Đường

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân ngày 30/6/1989;

Căn cứ Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/2/1991 về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước;

Xét Tờ trình của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao cho UBND huyện Bảo thắng, UBND thị xã Cam Đường thực hiện các việc công chứng theo Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/2/1991 về tổ chức và hoạt động công chứng, kể từ nsày 01/7/1994 gồm các nội dung:

- Chứng nhận hợp đồng dân sự;

- Chứng nhận giấy ủy quyền;

- Chứng nhận di chúc;

- Chứng nhận bản sao giấy tờ và tài liệu tiếng việt.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm