THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1660/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Tờ trình số 3103/TTr-BKHCN ngày27 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1650/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo) đã cónhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt giải Vàng Chấtlượng Việt Nam năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Khoahọc và Công nghệ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thểcó tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGTHƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 07/12/2007 của Thủ tướngChính phủ)

01. Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Thủy sản An Giang, tỉnh An Giang;

02. Công ty Trách nhiệm Hữu hạnLG Electronics Việt Nam, tỉnh Hưng Yên;

03. Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựaChâu Âu EROWINDOW, tỉnh Vĩnh Phúc;

04. Công ty Sơn tĩnh điện ViệtThái, Bắc Ninh;

05. Công ty Trách nhiệm Hữu hạnThương mại Sản xuất thuốc thú y-Thuốc thủy sản Minh Dũng, tỉnh Bình Dương;

06. Công ty Cổ phần Vật tư Xăngdầu COMECO, thành phố Hồ Chí Minh./.