UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNGIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐBẾN TRE VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BẾN TRE SANG TỔ CHỨCHÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 1493/TTr-STP ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thựccác hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực toàn bộ cáchợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Uỷ ban nhân các xã,phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai và hướngdẫn Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc địabàn thành phố Bến Tre bàn giao cho tổ chức hành nghề công chứng hồ sơ hợp đồng,giao dịch đã được chứng thực trong trường hợp có yêu cầu công chứng sửa đổi, bổsung các hợp đồng, giao dịch đó.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giámđốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dânthành phố Bến Tre; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố BếnTre và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày 01 tháng 10 năm 2013 và thay thế Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 27 tháng12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thựccác hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Uỷ bannhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề côngchứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Thành Hạo