ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửađổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 1015/SLĐTB &XH-SXD ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt danh sáchđiều chỉnh hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh LâmĐồng theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh (kèm theodanh sách điều chỉnh do liên sở Lao động Thương binh và Xã hội và Xây dựnglập).

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đam Rông, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và thànhphố Đà Lạt; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyếtđịnh thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

DANH SÁCH

ĐIỀUCHỈNH ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnhLâm Đồng)

I. Đối tượng xây mới:

STT

Đối tượng đã được duyệt theo Quyết định 1142/QĐ-UBND

Đối tượng thay thế

Họ và tên

Đối tượng

Địa chỉ

Họ và tên

Đối tượng

Địa chỉ

1

Trần Thị Trâm

GĐLS

Xuân Trường, Đà Lạt

Lê Thị Lý

Vợ liệt sĩ

Xuân Trường, Đà Lạt

2

Đỗ Quốc Tuyển

TB

Đạ K'Nàng, Đam Rông

Đàm Thị Yên

TLS

Đạ K'Nàng, Đam Rông

3

Giang Văn Vũ

TB

Rô Men, Đam Rông

Mai Đức Dôi

CĐHH

Phi Liêng, Đam Rông

4

Phạm Văn Tạo

TB

Rô Men, Đam Rông

Lê Phú Khánh

CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

5

Đỗ Chính

TB, CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

Ngô Thị Sơn

BB

Đạ R'Sal, Đam Rông

6

Bùi Văn Hanh

BB

Đạ R'Sal, Đam Rông

Bùi Văn Đáp

CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

7

Đinh Minh Kỳ

Con LS

Đạ Ploa, Đạ Huoai

Vũ Hồng Khải

TB

Hà Lâm, Đạ Huoai

8

Phạm Bá Duy

TB

Ninh Gia, Đức Trọng

Nguyễn Văn Sáu

TB

Liên Hiệp, Đức Trọng

II. Đối tượng sửa chữa:

STT

Đối tượng đã được duyệt theo Quyết định 1142/QĐ-UBND

Đối tượng thay thế

Họ và tên

Đối tượng

Địa chỉ

Họ và tên

Đối tượng

Địa chỉ

1

Hoàng Anh Văn

TB, CĐHH

Phi Liêng, Đam Rông

Lại Mạnh Thích

TB, CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

2

Đinh Quang Hải

TB, CĐHH

Phi Liêng, Đam Rông

Tô Ngọc Báng

BB

Phi Liêng, Đam Rông

3

Đỗ Xuân Nghị

CĐHH

Rô Men, Đam Rông

Phạm Văn Đại

CĐHH

Rô Men, Đam Rông

4

Vũ Lương Thành

CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

Đỗ Ngọc Hay

TB

Đạ R'Sal, Đam Rông

5

Dương Cánh Khương

CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

Đoàn Văn Lộc

CĐHH

Đạ R'Sal, Đam Rông

III. Đối tượng sửa chữa nhà điềuchính sang xây mới:

STT

Đối tượng đã được duyệt theo Quyết định 1142/QĐ-UBND

Đối tượng thay thế

Họ và tên

Đối tượng

Địa chỉ

Họ và tên

Đối tượng

Địa chỉ

1

Nguyễn Trí Tuệ

CĐHH

Đạ Lây, Đạ Tẻh

Lâm Văn Bưu

BB

Quốc Oai, Đạ Tẻh