BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (sauđây gọi là Vụ) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộtrưởng thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ởcơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiệnhương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn sauđây:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kếhoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược,quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch và chính sách vềcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường,thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng,bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

3. Chủ trì xây dựng các dự án, dựthảo văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lýcủa Vụ để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyềnban hành; tham gia thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản và dự thảochương trình, đề án trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ và các vănbản khác do Bộ trưởng giao.

4. Xây dựng, trình Bộ trưởng banhành và hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giảiở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thựchiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

5. Tổ chức triển khai thực hiệnchiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản quy phạm phápluật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

6. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kếtquả thực hiện các chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật thuộcphạm vi quản lý của Vụ.

7. Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất vănbản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm viquản lý của Vụ.

8. Về công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật:

a) Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi cả nước;

b) Hướng dẫn nội dung, hình thức tổchức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong phạm vi cảnước; đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủyban nhân dân các cấp về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

c) Giúp Bộ trưởng - Chủ tịch Hộiđồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện nhiệmvụ của Cơ quan thường trực Hội đồng;

d) Phối hợp với các đơn vị chức năngcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an vàcơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác giáo dụcpháp luật trong các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề; phối hợp với các Bộ, cơquan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức thuộc Mặttrận phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù;

đ) Hướng dẫn, theo dõi các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức thuộc Mặttrận xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáodục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật,người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

e) Phối hợp với các đơn vị thuộc BộTài chính theo dõi việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật và việc thực hiện chế độ, chính sách đối vớibáo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham giaphổ biến, giáo dục pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtcho các đối tượng đặc thù; tổng hợp đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ kinhphí phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngânsách và theo dõi việc thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cáctổ chức liên quan thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật;

g) Theo dõi, hướng dẫn, cải tiếnviệc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơquan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệuphục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin, phổ biến, giáo dụcpháp luật trên báo chí và các ấn phẩm của Bộ;

i) Theo dõi, hướng dẫn, thực hiệnphổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tưpháp.

9. Về công tác hoà giải ở cơ sở:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trungương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện vănbản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

b) Biên soạn, phát hành tài liệu,hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồidưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòagiải ở cơ sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

c) Theo dõi, thống kê về tổ chức vàhoạt động hòa giải ở cơ sở;

d) Phối hợp với các đơn vị thuộc BộTài chính theo dõi việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí nhà nước chi chocông tác hòa giải ở cơ sở và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hòa giảiviên ở cơ sở theo quy định của pháp luật; tổng hợp đề xuất ngân sách Trung ươnghỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở cho các địa phương chưa tự cânđối được ngân sách và theo dõi việc thực hiện.

10. Về xây dựng xã, phường, thị trấntiếp cận pháp luật:

a) Đề xuất các giải pháp xây dựngxã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luậtcho người dân tại cơ sở và tổ chức thực hiện trong phạm vi toàn quốc;

b) Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ;biên soạn, phát hành tài liệu về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận phápluật;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng,biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận phápluật;

d) Thực hiện nhiệm vụ thường trựcHội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp;

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc BộTài chính theo dõi, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tácchuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

11. Về xây dựng và thực hiện hươngước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư (gọi tắt là hương ước, quyước):

a) Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựngvà thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật;

b) Biên soạn tài liệu, hướng dẫnnghiệp vụ Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về xây dựng và thựchiện hương ước, quy ước.

12. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thựchiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lýcủa Vụ.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế tronglĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Bộ.

14. Kiểm tra, tham gia thanh traviệc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ củaVụ; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phâncấp của Bộ.

15. Tham gia nghiên cứu khoa học,đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcủa Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

16. Về thi đua, khen thưởng:

a) Thực hiện công tác thi đua, khenthưởng trong đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chứccó liên quan theo dõi và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xâydựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước,quy ước; quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp, trường học theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý công chức của Vụ; quảnlý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấpcủa Bộ.

18. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng vàkhông quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộtrưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giaocủa Vụ.

Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởngquản lý, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lýmột số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trướcpháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các tổ chức trực thuộc Vụ:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính.

- Phòng Quản lý công tác phổ biến,giáo dục pháp luật.

- Phòng Quản lý công tác hòa giải ởcơ sở.

- Phòng Quản lý công tác xây dựnghương ước, quy ước và tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách,giải thể các tổ chức trực thuộc Vụ do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghịcủa Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàmối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Vụ do Vụ trưởng quy định.

2. Biên chế của Vụ thuộc biên chế côngchức của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệcông tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tácgiữa Vụ với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác được thực hiện theoQuy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trựctiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách; có trách nhiệm tổchức thực hiện, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trướcpháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Vụ là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộthực hiện quan hệ với Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác cóliên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Trong quá trình triển khai thựchiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liênquan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp vớiđơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị khácthuộc Bộ trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vịđó mà liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ thì Vụ cótrách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quáthẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Vụ với các đơn vị có liên quan, Vụtrưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởngphụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Vụ với cácđơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòngBộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Dân chủ và Phápluật trong việc thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin, phổ biến,công bố kết quả đánh giá, công nhận, xếp hạng, khen thưởng các địa phương đạtchuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu trên báo chí và Cổng Thông tin điện tửcủa Bộ;

b) Phối hợp với Văn phòng Bộ thựchiện hoạt động thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ ban hành hàng tháng;

c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộcó liên quan xác định nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ;

d) Phối hợp với Cục Quản lý xử lý viphạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong công tác theo dõi chungtình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật trongphạm vi cả nước;

đ) Phối hợp với Nhà xuất bản Tư phápbiên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xâydựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước,quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

e) Chủ trì phối hợp với Cục Hộ tịch,quốc tịch, chứng thực, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Thihành án dân sự, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng và các cơquan, tổ chức liên quan giúp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tưpháp công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng các địa phương đạt chuẩn tiếpcận pháp luật;

g) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tếthực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quảnlý của Vụ;

h) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tàichính trong việc xây dựng, thực hiện dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồngphối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, kinh phí thực hiện các Đề ánphổ biến, giáo dục pháp luật và tổng hợp, đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợkinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của cácđịa phương chưa tự cân đối được ngân sách theo quy định của pháp luật.

i) Phối hợp với Vụ Thi đua - Khenthưởng trong việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ;

k) Chủ trì, phối hợp với Cục Côngtác phía Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 879/QĐ-BTP ngày 28 tháng 4 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dụcpháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng CụcThi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL TW và
Ban Thư ký của Hội đồng;
- Đảng uỷ Bộ và các tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;
- Văn phòng Đảng ủy Bộ ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường