THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1663/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(Tờ trình số 397/TTr-TĐTT-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thiđua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1653/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 12 năm2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam (có danh sách kèm theo), đã có hành động dũng cảm, vượt qua khó khănnguy hiểm trong khi đang làm nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồngQuản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - KhenTrưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-TTg , ngày 10/12/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

1. Ông Đào Đức Tuấn, Phó trưởngĐài Viễn thông Bình Sơn, Công ty Điện báo-Điện thoại, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

2. Ông Bùi Minh Tuấn, Công nhânkỹ thuật Công ty Điện báo-Điện thoại, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam;

3. Ông Võ Diệu, Trưởng Trạm Viễnthông Tây Trà, Công ty Điện báo- Điện thoại, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam;

4. Ông Bùi Văn Vọng, Kỹ thuậtviên Công ty Điện báo- Điện thoại, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.