UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1663 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Xoá bỏ việc cho đỗ xe ôtô dọc đường Lý Tự Trọng

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 36/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ;

Xét đề nghị Sở Giao thông công chính tại Văn bản số 634 ngày 06/9/1997 về việc xoá bỏ điểm đỗ xe tại đường Lý Tự Trọng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xoá bỏ việc cho đỗ xe dọc đường Lý Tự Trọng kể từ ngày 25/9/1997. Việc đỗ xe ở khu vực này chuyển đến bãi đỗ xe do Công ty bến bãi quản lý.

Điều 2. Giao Sở Giao thông công chính chủ trì với Công an thành phố chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở: Giao thông công chính, Công an thành phố, Công ty công trình đô thị, Công ty bến bãi, các ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận