ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-UBND

Long An, ngày 15 tháng 05 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tưpháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và các báo cáo về tìnhhình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 745/TTr-SCT ngày 08/5/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 497/STP-KSTTHC ngày 24/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 02thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnhLong An (kèm theo 37 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Cục KSTTHC - BTP;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-STP
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊBÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBNDngày 15/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

XV. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thc hiện

XIV. Lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

SX, KD thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

SX, KD thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1664/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết Sở Công Thương Long An