ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀDU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 306/TTr .SVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này 02thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ban hành tại Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày20 tháng 8 năm 2009 và sửa đổi tại Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết có Phụ lụcđính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

`

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÀRỊA – VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.

Stt

Tên thủ tục hành chính bãi bỏ

Lĩnh vực

1

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (T-VTB-014807-TT)

Du lịch

2

Thẩm định, thẩm định lại hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 3-5 sao và hạng cao cấp trình Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận (T-VTB-015100-TT)

Du lịch