ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH CHUYÊN KHOA TIM MẠCH VỚI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIAĐỊNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm quá tảibệnh viện giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinhgiai đoạn 2013 - 2020;

Xét Tờ trình số 179/TTr-KHĐT ngày 16/8/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bệnhviện vệ tinh chuyên khoa Tim mạch với Bệnh viện Nhân dân Gia Định của Bệnh việnĐa khoa Lâm Đồng với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Nâng cao nănglực khám, chữa bệnh chuyên khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng bằngcác hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị y tế giúpngười dân được khám, chữa bệnh tại địa phương, hạn chế chuyển bệnh nhân và giảmtải cho các bệnh viện tuyến trên.

b) Mục tiêu cụ thể: Hình thành bệnhviện vệ tinh chuyên khoa Tim mạch giữa bệnh viện nhân dân Gia Định với Bệnhviện Đa khoa Lâm Đồng, đến năm 2015 đạt các chỉ tiêu sau:

- Về đào tạo: 100% cán bộ, nhânviên y tế trong nhóm tiếp nhận kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng được đàotạo chuyên môn phù hợp.

- Giảm 15% bệnh nhân chuyển tuyếntừ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định; thực hiện việcchuyển bệnh nhân ở giai đoạn phục hồi từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định về Bệnh việnĐa khoa Lâm Đồng.

- 100% các kỹ thuật do Bệnh việnNhân dân Gia Định chuyển giao được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện tốt vàduy trì bền vững.

2. Phạm vi triển khai đề án: Bệnhviện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong giai đoạn 2014 -2016.

3. Nhiệm vụ chủ yếu:

a) Về đào tạo: Bệnh viện Đa khoaLâm Đồng cử đủ số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham dự các khóa đào tạo do Bệnhviện Nhân dân Gia Định tổ chức để bảo đảm việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuậtcó hiệu quả; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân lực theo tư vấn của Bệnh viện Nhândân Gia Định.

b) Chuyển giao kỹ thuật:

- Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chuẩnbị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận; tự thực hiện và duytrì bền vững các kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao từ Bệnh viện Nhân dân GiaĐịnh; không chuyển lên tuyến trên các loại hình bệnh tật thuộc lĩnh vực kỹthuật đã chuyển giao, trừ trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin đểđào tạo, trao đổi thông tin, hội chẩn, tham vấn chuyên môn qua hệ thốngTelemedicine giữa hai bệnh viện.

d) Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trangthiết bị:

- Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng bố trícơ sở vật chất, xây dựng phòng chụp ảnh mạch máu kỹ thuật số (DSA);

- Trang bị máy chụp mạch máu (DSA)và thiết bị hỗ trợ;

- Trang thiết bị dùng để hội chẩntrực tuyến (Telemedicine).

4. Tổng nhu cầu vốn thực hiện đềán: 22.307,00 triệu đồng, trong đó:

a) Bộ Y tế hỗ trợ qua Bệnh việnnhân dân Gia Định: 2.533 triệu đồng;

b) Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư pháttriển và sự nghiệp): 18.848 triệu đồng;

c) Thu viện phí của Bệnh viện Đakhoa Lâm Đồng: 926 triệu đồng.

5. Các hoạt động chủ yếu:

a) Đầu tư máy chụp mạch máu kỹthuật số (DSA) và các thiết bị phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng:

- Vốn thực hiện: 18.848 triệu đồng;

- Phân công thực hiện: Bệnh viện Đakhoa Lâm Đồng.

b) Xây dựng và lắp đặt chì an toànbức xạ phòng chụp mạch máu kỹ thuật số (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng:

- Vốn thực hiện: 577 triệu đồng;

- Phân công thực hiện: Bệnh viện Đakhoa Lâm Đồng.

c) Tổ chức đào tạo can thiệp mạchvành, hồi sức tim mạch, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị dùng để hộichẩn trực tuyến:

- Vốn thực hiện: 2.533 triệu đồng;

- Đề nghị Bệnh viện Nhân dân Giađịnh hỗ trợ theo Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2016 của Bệnh viện.

d) Hỗ trợ chi phí tham dự các lớpđào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoaLâm Đồng:

- Vốn thực hiện: 349 triệu đồng;

- Phân công thực hiện: Bệnh viện Đakhoa Lâm Đồng.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Y tế có trách nhiệm hướngdẫn, đôn đốc và giám sát Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng triển khai thực hiện Đề án;phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định các dự án thuộc Đềán theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợpvới Sở Y tế bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện Đề án; thẩm định các dự án thuộcĐề án theo quy định hiện hành.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Y tế bố trí dự toán chi sự nghiệp y tế thực hiện Đề án; thẩm định các dựán của Đề án theo quy định.

d) Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cótrách nhiệm:

- Phối hợp với Bệnh viện Nhân dânGia Định triển khai thực hiện Đề án; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị,nhân lực để nhận chuyển giao kỹ thuật; thực hiện và duy trì bền vững các kỹthuật đã tiếp nhận chuyển giao;

- Lập dự án đầu tư thiết bị phòngchụp mạch máu kỹ thuật số (DSA) và các thiết bị phụ trợ; dự án xây dựng và lắpđặt chì an toàn bức xạ cho phòng chụp DSA, trình cấp có thẩm quyền phê duyệttheo quy định;

- Quản lý và sử dụng các nguồn vốnđúng quy định; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất báo cáo tình hìnhthực hiện Đề án.

đ) Đề nghị Bệnh viện Nhân dân GiaĐịnh hỗ trợ trang thiết bị hội chẩn trực tuyến, chuyên môn, tổ chức đào tạo vàchuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng theo Quyết định số774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ Y tế và Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn2013 - 2020 của Bệnh viện.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Bệnh việnĐa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Bệnh viện Nhân dân Gia Định;
- Lưu: VT, VX3, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt