ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTGIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 VÀ NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứQuyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảmtiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;

Căn cứ Nghịquyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

Căn cứ Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứThông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnviệc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcThuế tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số: 1824/TTr-CT ngày 25/9/2013 về việcgiảm tiền thuê đất đợt I cho các tổ chức thuê đất trên địa bàntỉnh năm 2011, 2012 và năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số tiền thuê đất đượcgiảm đợt I cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2011, 2012 và năm2013 theo Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướngChính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/ 2012 vàNghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ như sau:

1. Số đơn vị được giảm tiền thuê đất: 58 đơn vị(gồm 181 điểm thuê đất)

2. Tổng số tiền thuê đất giảm: 15.538.394.377đồng(Mười lăm tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi tưnghìn, ba trăm bảy mươi bảy đồng).

Trong đó:- Giảm năm 2011 là2.287.834.432 đồng;

- Giảm năm 2012 là 4.659.020.111 đồng;

- Giảm năm 2013 là 8.591.539.834 đồng.

(Chi tiết tổ chức, diện tích, số tiền thuêđất đến từng điểm thuê đất của các tổ chức theo Phụ lục đính kèm ).

Điều 2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm Ban hành quyết định giảm tiền thuê đấtcho từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế tổ chức thựchiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các qui định hiện hành của Nhànước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Đ/c PCT TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT-TC, TNMT.

CHỦ TỊCHPhạm Duy Cường