ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNHĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG KHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀINGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyênvà bảo vệ môi trường”;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày17/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường, thích ứng vớibiến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau đến năm 2015, định hướng đến năm2020;

Căn cứ Chương trình hành động số27-CTr/TU ngày 19/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyếtHội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phóvới biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch triểnkhai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày17/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường, thích ứng vớibiến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau đến năm 2015, định hướng đến năm2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 451/TTr-TNMT ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hànhđộng số 27-CTr/TU ngày 19/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ độngứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môitrường.

Điều 2. Trêncơ sở Kế hoạch được ban hành, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liênquan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, căn cứ nội dung của Kế hoạch này,có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, nhằm thựchiện đạt kết quả các mục tiêu Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 19/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Quân);- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- TT. Công báo;
- Phòng NN-NĐ (Nguyên); - Lưu: VT, Ktr12/11.

CHỦ TỊCHPhạm Thành Tươi

KẾ HOẠCH

KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘTỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊNVÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Cà Mau)

Thực hiện Chương trình hành động số27-CTr/TU ngày 19/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cườngquản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát:

Chủ động thích ứng với biến đổi khíhậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; khai thác, sử dụng tàinguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; kiềm chếmức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chấtlượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới phát triển kinh tếthân thiện với môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báothiên tai; hình thành ý thức của mọi người trong việc chủ động phòng, tránhthiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật, bổ sung các yếu tố biến đổi khíhậu.

- Chủ động phòng, chống, hạn chế cáctác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nướcbiển dâng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo, nănglượng tự nhiên để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, nhằmgiảm phát thải khí nhà kính.

- Thực hiện điều tra cơ bản, đánhgiá, quy hoạch đầy đủ về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoángsản, tài nguyên biển,... để quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm,hiệu quả phục vụ lâu dài cho nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì cân bằng sinhthái trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thốngcấp, thoát nước, xử lý nước thải ở các khu sản xuất tập trung, khu cụm côngnghiệp, khu kinh tế, bệnh viện, khu đô thị và cải thiện tình hình môi trường ởnông thôn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cườngphòng, chống các dịch bệnh do sự thay đổi thời tiết, thiên tai gây ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Vềứng phó với biến đổi khí hậu:

- Tăng cường năng lực dự báo, đầu tưtrang thiết bị quan trắc môi trường, dự báo khí tượng thủy văn nhằm cảnh báosớm các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu gâyra, phục vụ tốt phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cóhiệu quả. Tiếp tục cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nướcbiển dâng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt donước biển dâng, xác định cao trình cốt nền trong xây dựng theo các kịch bản nước biển dâng, nhằm công bố rộng rãi để người dân chủđộng ứng phó, phòng tránh.

- Thực hiện công tác rà soát, điềuchỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp,các ngành cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu vànước biển dâng trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở hạtầng, hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, khu dân cư...; cải tạo, nângcấp, đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phụcvụ theo từng vùng sản xuất.

- Chủ động phòng, chống sạt lở đấtvùng cửa sông, ven sông, xói lở bờ biển và xâm nhập mặn donước biển dâng; tập trung đầu tư xây dựng đê biển Đông, đẩy nhanh tiến độ xâydựng nâng cấp đê biển Tây và các đoạn đê vùng cửa sông xung yếu; đẩy mạnh cácbiện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập úng trên địa bàntỉnh.

- Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, các hệ sinh thái đất ngập nước; tăngcường đầu tư các dự án trồng, bảo tồn, khôi phục rừng ngập mặn, rừng ven biển,nhằm chống xói lở và đẩy mạnh quá trình bồi lắng ven bờ;Quy hoạch các khu dân cư, chủ động di dời, bố trí, sắp xếp lại điểm dân cư sốngven đê, ven sông, ven biển, trong rừng phòng hộ xung yếu, nhất là ở nơi có nguy cơ cao do sạt lở đất.

- Nghiên cứu chuyển đổi giống câytrồng, vật nuôi phù hợp với điều kiệnbiến đổi khí hậu, nước biển; tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân ở những vùng thường xuyênbị ảnh hưởng của thiên tai. Xây dựng các mô hình cộng đồng thích ứng hiệu quảvới biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và triển khai các chươngtrình giảm phát thải khí nhà kính thông qua những nỗ lực hạn chế mất rừng, suythoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng.

- Phát triển đồng bộ và sử dụng hiệuquả, tiết kiệm các nguồn năng lượng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuấtnăng lượng tái tạo, năng lượng tự nhiên.

- Tăng cường đầu tư hệ thống chăm sócsức khỏe từ cấp tỉnh đến cấp xã, để từng bước đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnhcho nhân dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảcác nội dung, nhiệm vụ, dự án ưu tiên được xác định trong Kế hoạch hành độngứng phó với biến đổi khậu và nước biển dâng trên địabàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2015 (Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Vềquản lý tài nguyên:

- Thực hiện công tác điều tra, đánhgiá, thống kê tài nguyên đất; nghiên cứu điều chỉnh, lậpquy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng đất hiệu quả, phù hợp với đặc tínhsinh thái của từng vùng.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổimục đích sử dụng đất trồng lúa; khuyến khích người dântham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất nông nghiệp; kiểm soát cáchoạt động làm hủy hoại đất, nhất là hoạt động sử dụng phân bón, hóa chất trongcanh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Trước mắt, thực hiện đề án điều trathoái hóa đất trên địa bàn tỉnh hoàn thành năm 2015.

- Khai thác quỹ đất chưa sử dụng vàdiện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển, nhằm mở hướng đi mới khai thác quỹđất cho phát triển đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế ở khu vực khôngthể canh tác, để hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất nông lâm nghiệp.

- Thực hiện công tác điều tra, đánhgiá, thống kê tài nguyên nước; quy hoạch phân btàinguyên nước để có kế hoạch khai thác và sử dụng một cách hợp lý và bền vững;tăng cường quản lý, bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sửdụng nước ngầm, xả nước thải vào nguồn nước; từng bước đầu tư xây dựng các trạmquan trắc tự động. Trước mắt, triển khai xây dựng trạm quan trắc nước mặt tự động ở địa bàn thành phố Cà Mau hoàn thành năm 2015.

- Thực hiện tìm kiếm nguồn nước ngọt,xây dựng các hồ sinh thái tăng cường khả năng tích nước tự nhiên hoặc ứng dụng công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ thành nước ngọt, đáp ứng yêu cầu cungcấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, hạn chế khai thác, sửdụng nước ngầm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảcác nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày04/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kếhoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị vềđịnh hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầmnhìn đến năm 2030.

- Thực hiện công tác điều tra, đánhgiá về thực trạng khai thác tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, đảo trênđịa bàn tỉnh; phối hợp với Bộ, ngành Trung ương triển khai công tác quy hoạchkhông gian biển, đảo và ven biển theo hướng tổng hợp, thống nhất gắn với Quyhoạch sử dụng đất.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt độngkhai thác nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn tình trạng đánh bắt mang tính hủy diệt,không theo mùa vụ, đặc biệt là vùng ven bờ.

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quảnhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảovệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn tỉnh.

3. Về bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụvà giải pháp đã được đề ra tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiệnNghị quyết số 08-NQ/TU ngày 17/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệmôi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau đếnnăm 2015, định hướng đến năm 2020.

a) ng cường công tác bảo vệ môi trường; nângcao chất lượng thẩm định các yêu cầu bảo vệ môitrường:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đótập trung tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; xử lýnghiêm các doanh nghiệp vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc cấmhoạt động vĩnh viễn đối với những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng về bảo vệmôi trường.

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng côngtác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giátác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đốivới các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cườngcông tác kiểm tra sau thẩm định đánh giá tác động môitrường, đảm bảo các dự án trước khi đi vào hoạt động phải được xác nhận đã hoànthành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

b) Phòng ngừa và kiểm soátcác nguồn gây ô nhiễm môi trường:

- Ưu tiên bố trí quỹ đất để quy hoạchcác khu, cụm công nghiệp, khu kinh tếvà đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, các công trìnhxử lý chất thải rắn, nước thải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.

- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựngcác công trình xử lý chất thải rắn tập trung, nước thải tập trung, đảm bảo cácquy định về bảo vệ môi trường cho các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, đôthị. Trước mắt, ở khu công nghiệp Hòa Trong (huyện Cái Nước), khu công nghiệpSông Đốc (huyện Trần Văn Thời), khu kinh tế Năm Căn, thành phố Cà Mau, thị trấnNăm Căn và thị trấn Sông Đốc.

- Thực hiện việc phân loại chất thảirắn tại nguồn, đồng thời thiết lập nâng cao năng lực của hệ thống thu gom,trung chuyển, tập kết trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các biện phápnhằm kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, phân phối, sử dụngphân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cấm sử dụngbảo quản nông sản, chế biến thực phẩm, nhất là việc lạm dụng hóa chất trongcanh tác, bảo quản, chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm. Khuyến khích ápdụng các phương pháp canh tác bền vững, sản xuất thực phẩm an toàn.

- Tăng cường năng lực quan trắc, dự báo, thông tin về môi trường theo hướng phát triển hệ thống các trạm quan trắc tự động; thống kê và xây dựng cơ sởdữ liệu về các nguồn thải trên địa bàn tỉnh.

- Nhân rộng các mô hình xử lý rácthải sinh hoạt; mô hình tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn thải công nghiệp có hiệu quả và phù hợpvới đặc điểm của địa phương.

c) Khắc phục ô nhiễm, cảithiện chất lượng môi trường, nâng cao điều kiện sống cho người dân:

- Triển khai thực hiện tốt Chươngtrình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường;đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi các khuđô thị, khu dân cư tập trung; áp dụng chế tài mạnh, xử lý nghiêm,kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sốngngười dân.

- Triển khai thực hiện các dự án cảitạo, phục hồi các kênh, rạch, đoạn sông đang bị ô nhiễm nặng, kết hợp cải tạo,gắn với chỉnh trang môi trường đô thị. Trong đó, ưu tiên thực hiện trong nội ô thành phố Cà Mau, các khu tập trung có mật độ dân cư cao.

- Thực hiện công tác giải tỏa lấnchiếm lòng lề đường, vỉa hè, lòng sông có hoạt động mua bán gây ô nhiễm môitrường và gây cản trở lưu thông. Kiểm soát, quản lý chặt việc xâydựng công trình, nhà ở ven kênh, rạch trong các đô thị, khu dân cư làm ô nhiễmnguồn nước sông, kênh, rạch trên địa bàn.

- Đẩy mạnh thực hiện các chươngtrình, dự án cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân. Đặc biệt,là dân cư các vùng còn khó khăn về nguồn nước.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch hệthống nghĩa trang nhân dân và hệ thống bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh trên địabàn tỉnh. Xem xét di dời các nghĩa trang, bãi rác không đảm bảo vệ sinh môitrường về vị trí mới theo quy hoạch.

- Rà soát, xử lý và khắc phục hậu quảbom mìn, cải tạo các vùng đất bị nhiễm chất độc da cam/điôxin theo Chương trìnhmục tiêu quốc gia để cải thiện môi trường, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

d) Bảotồn thiên nhiên và đa dạng sinh học:

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệcác hệ sinh thái rừng, đất ngập nước và các hệ sinh thái có giá trị quốc gia,quốc tế như: Vườn Quốc gia, rừng phòng hộ, đảm bảo giữ vững tiêu chí công nhậnKhu dự trữ sinh quyển thế giới, Khu Kamsar.

- Điều tra, xác định các khu vực cótính đa dạng sinh học cao, lập quy hoạch và từng bước thiết lập khu bảo tồn mớiphù hợp với điều kiện địa phương; xử lý nghiêm hành vi khai thác, đánh bắt, sănbắn, lưu hành, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và các mẫu vậtcủa động vật hoang dã quý hiếm.

- Tăng cường biện pháp đảm bảo antoàn sinh học, kiểm soát, ngăn chặn các loài ngoại lai xâm hại; bảo đảm quản lý rủi ro do sinh vật biến đổi gien và mẫu vật di truyền của sinh vật biếnđổi gien gây ra cho đa dạng sinh học.

- Lập ngân hàng dữ liệu về các hệsinh thái tự nhiên, nguồn gien các loài hoang dã, giống cây trồng, vật nuôi trong tỉnh.

III. GIẢIPHÁP

1. Đẩymạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức:

- Tập trung tuyên truyền, nâng caonhận thức về biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trườngđến các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàtoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh; từng bước tạo thói quen, nếp sống và ýthức về bảo vệ tài nguyên, môi trường của mỗi người dân thông qua các phươngtiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh giáo dục pháp luật nhằmnâng cao hiểu biết, từ đó hình thành ý thức cho mọi người trong xã hội về chủđộng phòng, tránh thiên tai để thích nghi với biến đổi khí hậu, quản lý tàinguyên và bảo vệ môi trường. Vận động ngư dân không sử dụng các biện pháp cótính hủy diệt, thiếu bền vững trong khai thác hải sản, không khai thác hải sảntrong các vùng cấm, không đánh bắt các loài thủy sản thuộc danh mục cấm khaithác và có trách nhiệm bảo vệ.

- Đưa nội dung giáo dục về ứng phóvới biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào các chươngtrình giảng dạy ở các cấp học, nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản vềbiến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địabàn tỉnh; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có kiến thức, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầuquản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai ở các địa phươngtrong tỉnh.

2. Đẩymạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ:

- Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ vàứng dụng hiệu quả các công nghệ phục vụ công tác thích ứng với biến đổi khíhậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt côngnghệ xử lý chất thải rắn, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện vớimôi trường.

- Hợp tác với các Trường, Viện, Trungtâm xây dựng chương trình khoa học và công nghệ phục vụ việc thực hiện các mụctiêu, nhiệm vụ và giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ viễnthám trên nền tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo để chủ độngphòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Tăngcường năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước:

- Tiếp tục kiện toàn và tăng cườngnăng lực bộ máy quản lý nhà nước, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác ứng phóbiến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấpxã. Xác định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, nhằm khắc phục tình trạngchồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp không phù hợpvà thiếu sự phối hợp làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nhânlực, bổ sung biên chế và cơ sở vật chất cho cơ quan làm nhiệm vụ ứng phó biếnđổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để thực hiện có hiệu quả.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm củachính quyền cơ sở trong việc quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.

- Lồng ghép các vấn đề về ứng phó vàthích nghi với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đểđiều chỉnh, bổ sung, cập nhật quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộitỉnh đến năm 2020.

4. Đổimới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính:

- Xây dựng chính sách khuyến khích,ưu đãi, hỗ trợ các thành phần kinh tế trong và ngoài nướcđầu tư vào lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệmôi trường; hỗ trợ người dân trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ venbiển.

- Hàng năm, ưu tiên bố trí ngân sáchhợp lý, kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước để tăng chi cho các chương trình dự án điều tra cơ bản, lập quyhoạch, quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựngcơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt, ưutiên cho việc đầu tư các dự án cấp bách và khắc phục tác động của biến đổi khíhậu, nước biển dâng.

- Tăng cường huy động nguồn lực trongxã hội, từ các thành phần kinh tế, thu hút các nguồn vốnODA và hỗ trợ của các nước đầu tư cho điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên vàbảo vệ môi trường.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triểncác dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khácvề bảo vệ môi trường, với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế.

- Thực hiện nguyên tắc: người gây ônhiễm phải chi trả chi phí xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môitrường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đónggóp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

5. Hợp tác, hộinhập quốc tế:

- Tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tàichính, kỹ thuật từ các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác ứngphó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môitrường. Chú trọng lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kếhoạch, dự án đầu tư, phát triển thành phần kinh tế.

- Xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ,rõ ràng giữa tỉnh với các nhà tài trợ, đối tác quốc tế nhằm tạo điều kiện thuậnlợi cho việc thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lýtài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹnăng đàm phán quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành, địa phươnglàm việc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môitrường thông qua các khóa huấn luyện trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cácnhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TUngày 17/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường, thích ứngvới biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau đến năm 2015, định hướng đếnnăm 2020.

1. SởTài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành và đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức vềbiến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường cho bộ máy quản lý các cấp,cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó vớibiến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các dự án: Quy hoạch phân bổtài nguyên nước; trám lấp giếng khoan hư hỏng không còn sử dụng; điều tra, đánhgiá về thực trạng khai thác tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, đảo và xâydựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh...

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trungương nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển không gian biển; lập quy hoạchsử dụng đất bãi bồi, ven sông, ven biển bảo đảm sử dụngđất hiệu quả, phù hợp với đặc tính sinh thái của từng vùng.

- Tham mưu, đềxuất UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Chủ đầu tưtrong việc tổ chức triển khai các dự án về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyênvà bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh banhành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào côngtác thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải về bảo vệ môi trường trên địabàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xâydựng, bổ sung các văn bản quy định quản lý về tài nguyên nước, tài nguyênkhoáng sản và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch, chươngtrình, dự án, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt liên quan đến ứng phó biến đổikhí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh kết quả thực hiện.

2. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướngdẫn, xử lý các sai phạm trong việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thuốc bảo vệthực vật, phân hóa học, các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, các hóa chấttrong sử dụng bảo quản nông sản, trong khai thác, chế biến thủy sản.

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu câytrồng, cơ cấu mùa vụ thích ứng với biến đổi khí hậu của các vùng sinh tháitrong tỉnh; triển khai thực hiện các chương trình/dự án trồng, bảo tồn, phụchồi rừng ngập mặn ven biển.

- Xây dựng và triển khai một số môhình kinh tế sinh thái ven biển và Đề án rà soát, bố trí, sắp xếp tái định cưlại dân cư trong vùng thường xuyên bị thiên tai để chủ động di dời dân cư, nhằmthích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Rà soát, quy hoạch, nâng cấp và xâymới các công trình thủy lợi; hệ thống đê sông, đê vùng cửa sông, đê biển ởnhững vùng xung yếu đảm bảo chống chịu được nước biển dâng theo kịch bản đặt ratheo từng giai đoạn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát và xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện khai thác có tínhchất hủy diệt.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch, chươngtrình, dự án, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt liên quan đến ứng phó biến đổikhí hậu, quản lý tài nguyên.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu, đềxuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhântham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàntỉnh, nhất là ưu tiên phục vụ các nhiệm vụ về thích ứng với biến đổi khí hậu,quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

4. SởKế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn lồng ghép các vấn đề biếnđổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vàocác quy hoạch, kế hoạch của các sở, ban, ngành và địaphương trong tỉnh, theo danh mục các dự án đầu tư về lĩnh vực biến đổi khí hậu,quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được duyệt, tiến hành tổ chức hoặc thamgia thẩm định các dự án và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kếhoạch vốn cho các dự án theo quy định.

5. Sở Tài chính:

Phối hợp với các sở, ban, ngành vàđơn vị có liên quan tổng hợp nhu cầu, bố trí kinh phí, hướng dẫn lập dự toánthực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên vàbảo vệ môi trường.

6. Sở Xây dựng:

- Tổ chức hướng dẫn, quản lý thốngnhất các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị(bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lýnước thải, công viên cây xanh, nghĩa trang và chất thải rắn trong đô thị, khucông nghiệp, khu kinh tế...) trong quá trình quy hoạch, xây dựng, quản lýkhai thác, vận hành.

- Ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư xâydựng các công trình xử rác thải, nước thải tập trung,hạ tầng kỹ thuật về môi trường khi lập các quy hoạch xây dựng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành,đơn vị có liên quan và UBND thành phố Cà Mau triển khai xây dựng Đề án chốngngập lụt cho thành phố Cà Mau và nghiên cứu xác định cao trình cốt nền trongxây dựng theo các kịch bản nước biển dâng, sớm điều chỉnh hệ thống cao độ quyhoạch đô thị đã duyệt không còn phù hợp.

- Thực hiện Đề án kiên cố hóa nhà ởcho người dân các vùng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, nướcbiển dâng.

7. Sở Công Thương:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến áp dụng sản xuất sạch hơn cho các đơn vị sản xuất công nghiệp; tăng cườngthanh, kiểm tra, xử lý các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; các cơ sởsản xuất, kinh doanh hóa chất do ngành quản lý.

- Triển khai thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh thực hiệncác chương trình/dự án khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượngtái tạo như: điện gió, điện mặt trời,...

8. Sở Y tế:

- Bố trí kinh phí, chỉ đạo các bệnhviện cấp tỉnh, cấp huyện đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đểthu gom và xử lý chất thải y tế đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

- Nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏecộng đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu, giám sát bệnh tật nhằm giảm nguy cơxuất hiện các bệnh mới, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Sở Giaothông vận tải:

Đầu tư nâng cấp các Trung tâm kiểmđịnh phương tiện cơ giới thủy, bộ; quản lý các phương tiện tham gia giao thông,đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường; hạn chế các phương tiện tham gia giao thôngkhông đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng các phương tiệngiao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đưa chương trình giáo dục ứng phóvới biến đổi khí hậu vào trong Chương trình đào tạo theoThông tư số 30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục triển khai lồng ghép, tíchhợp các nội dung giáo dục về biến đổi khí hậu, quản lý tàinguyên và bảo vệ môi trường vào các môn học của các cấp học, ngành học và cáchoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

11. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ động cung cấp thông tin, địnhhướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tăngcường công tác quản lý báo chí theo quy định, nhằm nâng cao công tác tuyêntruyền, phổ biến các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường vàtầm quan trọng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

12. Sở Nội vụ:

Rà soát, xác định nhu cầu công chức,viên chức làm công tác biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, môi trường ở cấptỉnh, huyện, xã để kiện toàn bộ máy quản lý cho các cấp.

13. Công an tỉnh:

Tăng cường các hoạt động tổ chức nắmtình hình tội phạm vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường;đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tài nguyên, môitrường.

14. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom,mìn để có kế hoạch xử lý, từng bước cải tạo các vùng đất bị nhiễm chất độc dacam/điôxin do chiến tranh để lại.

15. BanQuản lý Khu kinh tế tỉnh:

Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư kinhdoanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quảnlý sớm hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung,khu tập trung chất thải rắn, chất thải nguy hại; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệpđầu tư trong khu, cụm công nghiệp do mình quản lý. Yêu cầucác Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệpphải thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường trước khiđầu tư xây dựng và thu hút đầu tư.

16. SởLao động - Thương binh và Xã hội:

y dựng các môhình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện chuyển đổi sinh kế,việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với việc ổn định cuộc sống lâu dài củangười dân, ưu tiên các vùng ven biển.

17. ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường, các sở, ban, ngành, các địa phương thường xuyên tuyên truyền nâng caonhận thức về biến đổi khí hậu, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường,các văn bản khác có liên quan đến các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, kịpthời phản ánh đưa tin, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác ứngphó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

18. UBNDcác huyện, thành phố Cà Mau:

- Tăng cường quản lý nhà nước về tàinguyên, bảo vệ môi trường, nhất là quản lý vệ sinh môi trường nơi công cộng,sông, kênh, rạch.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tưhệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng, nhất là các bãi chứa rác và xử lý rác, đặcbiệt là ở các thị trấn.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cóliên quan tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể về ứng phó biếnđổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kiểm soát sinh vật biếnđổi gien, loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ rừng, tài nguyên biển.

- Phối hợp cùng với các ngành thanhtra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên, bảovệ môi trường.

- Tổ chức thực hiện các biện phápkiểm soát, ngăn ngừa các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường tại các lưu vựcsông, khắc phục các sự cố môi trường trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND các xã,phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương tăng cường công tác quảnlý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng các cam kết, quy ước gn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủyban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môitrường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.