UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bệnh viện Mắt Hải Phòng

-------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ- CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 650/SYT- TCCB ngày 30/6/2008 và Báo cáo và thẩm định số 1503/BCTĐ- SNV ngày 30/9/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Mắt Hải Phòng trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Mắt Hải Phòng, thuộc Sở Y tế.

Bệnh viện Mắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước thành phố Hải Phòng theo quy định.

Trụ sở đặt tại 383 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Mắt thực hiện theo Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Bệnh viện Mắt

1. Tổ chức bộ máy:

1.1. Lãnh đạo Bệnh viện, gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Bệnh viện Mắt do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm; Phó Giám đốc Bệnh viện do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định

1.2. Các khoa, phòng chức năng, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Tổ chức, Hành chính;

- Phòng Kế hoạch, Tổng hợp;

- Phòng Kế toán;

- Phòng Chỉ đạo tuyến;

- Khoa Khám bệnh- Cận lâm sàng;

- Khoa Điều trị tổng hợp;

- Khoa Phẫu thuật- Chống nhiễm khuẩn;

- Khoa Dược- Dinh dưỡng.

2. Biên chế: biên chế của Bệnh viện Mắt Hải Phòng là biên chế sự nghiệp do Uỷ ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm. Năm 2008; biên chế của Bệnh viện Mắt là 36 người (sử dụng biên chế được giao năm 2008 của Trung tâm Mắt).

Điều 4. Quy định trách nhiệm

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm triển khai thành lập Bệnh viện Mắt; chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Bệnh viện; kết hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan đề xuất việc xếp hạng Bệnh viện theo quy định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để Bệnh viện Mắt được thành lập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân quận, huyện và Giám đốc Bệnh viện Mắt căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử