THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1668/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THĂNG CẤP BẬC TỪ HÀM THIẾUTƯỚNG LÊN TRUNG TƯỚNG ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ TRẦN QUANG MINH, PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC HẬU CẦN, BỘ CÔNG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3014-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng 12năm 2007;
Xét Tờ trình của Bộ Công an tại văn bản số 07/ĐUCATW ngày 06 tháng 12 năm 2006;của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 133/TTr-BNV ngày 16 tháng 1 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí TrầnQuang Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quang Minhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Vụ TCCB (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ NC, TCCB; Website CP;
- Lưu: Văn thư, VPBCS (2), H.25

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng