ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2008/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứQuyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất,lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnhBình Thuận;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 312/TTr-STNMTngày 16 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính một số sai sót trongQuyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất,lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnhBình Thuận, cụ thể như sau:

1. Đơn vịtính ở đầu góc phải Biểu đơn giá tổng hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tạitrang 6 và trang 8 của Bộ đơn giá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đã ghi:“Đơn vị tính: đồng/ha”.

Nay đínhchính lại: “Đơn vị tính: đồng”.

2. Tại Biểuđơn giá chi tiết đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (đối với các phần việc: lướiđo vẽ; đo vẽ chi tiết; xác định ranh giới thửa đất; chuyển chỉnh lý loại đấtlên bản đồ địa chính gốc; lập bản vẽ bản đồ số; chuyển nội dung chỉnh lý lênbản đồ gốc) tại cột số 3 (ĐVT) ở các trang 8, trang 9, trang 10, trang 11,trang 12 của Bộ đơn giá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đã ghi: “ha”

Nay đínhchính lại: “thửa”.

3. Tại Biểuđơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lậphồ sơ địa chính tại cột số 3 (ĐVT) từ trang 15 đến trang 24 của Bộ đơn giá kèmtheo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đã ghi: “giấy”.

Nay đínhchính lại như sau:

- Đối vớiphần việc: Thẩm tra tình trạng thửa đất ở ngoài thực địa, trích lục thửa đất vàchuẩn bị hợp đồng thuê đất (nếu có) ghi là: “thửa”;

- Đối vớiphần việc in bản đồ địa chính ghi là: “tờ”;

- Đối vớiphần việc viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là: “giấy”;

- Tất cảcác nội dung công việc còn lại ghi là: “hồ sơ”.

4. Điềuchỉnh số tiền chi phí vật liệu tại cột số 8 từ trang 15 đến trang 24 của Bộ đơngiá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đối với tất cả các phần việc cho phùhợp chi phí nội dung công việc. Theo đó, tổng giá trị chi phí tăng thêm củaphần việc “Viết giấy chứng nhận bằng công nghệ tin học” được điều chỉnh tănglên trên 6.900 đồng/01 giấy, các nội dung công việc khác còn lại giảm tươngứng, tổng số tiền của cột này không thay đổi.

(Có kèmtheo Bộ đơn giá sau khi đính chính, điều chỉnh).

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành củaQuyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnhBình Thuận và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngànhliên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương