ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN “BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia;

Căn cứ Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2014 - 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1098/BVHTTDL-DSVH ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ;

Căn cứ Công văn số 1165/BVHTTDL-DSVH ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ý kiến về dự thảo Đề án “Bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 72/TT-SVHTTDL ngày 12 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Như Mục III của Đề án;
- Lưu: VT, VX. HNg
D:\VAN - XA 2015\VHTTDL\QUYET DINH\T11\
ĐA Đon ca tai tu\QĐ ban hanh ĐA Don ca tai tu.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

ĐỀ ÁN

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/UBND ngày tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang)

I. HIỆN TRẠNG VỀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ Ở HẬU GIANG

Năm 2004, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ. Tỉnh có diện tích 1.602,44 km2, dân số khoảng 780.000 người.

Toàn tỉnh hiện có 76 xã, phường, thị trấn; 5 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố trực thuộc tỉnh.

Hậu Giang nằm ở vị trí tiểu vùng tây sông Hậu, phía Bắc tiếp giáp thành phố Cần Thơ, phía Đông giáp sông Hậu và tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Trên địa bàn tỉnh có ba dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó, người Kinh chiếm 96,48%, người Khmer chiếm 2,38% và người Hoa chiếm 1,14%. Người Khmer sống tập trung thành những phum sóc xung quanh các chùa, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Người Hoa sinh sống bằng nghề buôn bán, thủ công nghiệp tại các thị trấn, thị xã, thành phố. Người Kinh sống ở khắp nơi trong tỉnh, nghề nghiệp đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa riêng và trong quá trình chung sống, ba dân tộc anh em đã giao lưu, trao đổi văn hóa tạo nên một bản sắc văn hóa Việt Nam trên vùng đất đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, Hậu Giang có 80 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử với 836 thành viên. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử giữa các Câu lạc bộ trong tỉnh và tham gia các cuộc thi trong khu vực Tây Nam Bộ nhằm giữ gìn, tôn vinh, phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từng bước nâng cao giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử gắn với nét sinh hoạt ở cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng đến công tác chăm bồi, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho phong trào, đưa Đờn ca tài tử thành mục tiêu trọng điểm của công tác văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm, đưa chỉ tiêu về Đờn ca tài tử bổ sung vào chương trình phát triển nông thôn mới, chương trình sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng khu dân cư, từng bước làm cho Nghệ thuật Đờn ca tài tử thấm sâu vào nét sinh hoạt hàng ngày của người dân Nam Bộ nói chung và Hậu Giang nói riêng.

Tuy nhiên, Nghệ thuật Đờn ca tài tử chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, một số nghệ nhân nòng cốt phần đông đã lớn tuổi, việc truyền dạy cho thế hệ trẻ chưa được quan tâm; phần đông thanh thiếu niên ít quan tâm, tìm hiểu về loại hình Nghệ thuật Đờn ca tài tử, công tác hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng kịp thời, công tác vận động xã hội hóa cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh chưa mang lại hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung:

Việc xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là Đề án) nhằm tiếp tục khẳng định giá trị của Đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đã UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Thông qua Đề án, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức của cán bộ làm công tác văn hóa ở các cấp nói riêng và toàn xã hội nói chung về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ và nghệ nhân có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao dồi kỹ năng, từng bước nâng cao chất lượng của phong trào Đờn ca tài tử tại các địa phương; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, du khách trong và ngoài nước khi đến thăm Hậu Giang.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng và duy trì ít nhất một Câu lạc bộ Đờn ca tài tử hoạt động có hiệu quả tại mỗi ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn và tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn và cung cấp tài liệu về bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử cho 100% Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Ban Chủ nhiệm Câu lạc Bộ tại các ấp, khu vực.

- 100% huyện, thị xã, thành phố có cụm pa nô tuyên truyền về bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

- Hàng năm, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tổ chức các lớp truyền dạy Đờn ca tài tử tại các thiết chế văn hóa; các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có kế hoạch thí điểm đưa nội dung Đờn ca tài tử vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử 01 lần/năm ở cấp xã, cấp huyện và 02 năm/lần ở cấp tỉnh.

- Duy trì việc tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử giữa 04 tỉnh: Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau hàng năm và Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực Nam Bộ và toàn quốc.

- Tranh thủ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương để trang bị nhạc cụ, âm thanh cho các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử.

- Định kỳ xem xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại địa phương.

- Định kỳ lập danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân cho các nghệ nhân, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có nhiều thành tích đóng góp đặc biệt cho phong trào bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của địa phương.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp Nhân dân về giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này.

- Gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát triển phong trào Đờn ca tài tử với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

- Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về yêu cầu, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong các tầng lớp Nhân dân, trong lực lượng đoàn viên và hội viên.

3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong gia đình, trường học, cộng đồng và Câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân:

- Tạo điều kiện cho học sinh từ cấp Trung học cơ sở có dịp tiếp cận với Nghệ thuật Đờn ca tài tử thông qua các làn điệu, bài bản nhẹ nhàng, vui tươi để các em có dịp làm quen với làn điệu cổ truyền.

- Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch mở lớp dạy Đờn ca tài tử và sử dụng các nhạc cụ dân tộc cho đối tượng thanh thiếu niên.

- Thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu trình diễn nhạc cụ dân tộc và Đờn ca tài tử tại địa phương.

3.3. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc bảo tồn Nghệ thuật Đờn ca tài tử như: hoạt động kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy, trình diễn…; bước đầu thí điểm đưa Đờn ca tài tử thành một môn học ngoại khóa trong các cơ sở đào tạo của tỉnh.

- Ưu tiên quan tâm công tác sưu tầm và nghiên cứu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử nhằm hệ thống, biên soạn thành tài liệu chính thống, góp phần bảo tồn, lưu truyền và tiếp tục phát triển loại hình này.

- Huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử của địa phương theo hướng phát huy tính xã hội hóa, tạo tiền đề cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt định kỳ và các hoạt động hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa; khuyến khích tổ chức và cá nhân dạy và học Đờn ca tài tử.

3.4. Hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các bài Tổ của Đờn ca tài tử, các tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội có liên quan đến Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong cuộc sống đương đại.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù đối với các bậc thầy, nghệ nhân làm công việc truyền dạy Đờn ca tài tử; thường xuyên duy trì mối liên kết giữa các Câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh để thống nhất phương pháp truyền dạy và có kế hoạch tập huấn cho các nghệ nhân nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Thành lập và phát triển các đội, nhóm, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn; chú trọng đến hoạt động sáng tác lời mới, bồi dưỡng tài năng thông qua phong trào Đờn ca tài tử tại các địa phương.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng, ươm mầm và phát triển tài năng trẻ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung và Đờn ca tài tử nói riêng.

3.5. Định kỳ tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ dưới nhiều hình thức nhằm giáo dục ý thức tiếp cận và mức độ cảm thụ Đờn ca tài tử Nam Bộ đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ:

Huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp, liên kết, phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ như: giao lưu gặp mặt giữa các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tiêu biểu, Liên hoan Đờn ca tài tử của địa phương hàng năm; tổ chức trưng bày, giới thiệu những tài liệu hiện có của Đờn ca tài tử; tổ chức thi sáng tác những bài bản mới về Đờn ca tài tử; khuyến khích giới trẻ tham gia luyện tập các bài bản tài tử mới sáng tác, các bài bản tài tử có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và con người Hậu Giang…

3.6. Nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho các nghệ nhân Đờn ca tài tử có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân, nghệ sĩ, người có công bảo vệ, phát huy bộ môn Nghệ thuật Đờn ca tài tử; hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ, nhóm, gia đình Đờn ca tài tử; hỗ trợ kinh phí tổ chức liên hoan, giao lưu trình diễn và sáng tác Đờn ca tài tử; khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng duy trì, phục hồi tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội liên quan đến Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về Đờn ca tài tử cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, các nghệ nhân, nghệ sĩ, các Câu lạc bộ và cộng tác viên, quần chúng Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

3.7. Tạo điều kiện để các nghệ nhân Đờn ca tài tử có cơ hội giao lưu với các tỉnh, thành phố; thường xuyên tổ chức giao lưu Đờn ca tài tử và Liên hoan Đờn ca tài tử các cấp trên địa bàn tỉnh và tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực và toàn quốc.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, nhóm Đờn ca tài tử và đưa hoạt động Đờn ca tài tử vào sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa thể thao xã, Nhà văn hóa ấp; đồng thời, thực hiện công tác xã hội hóa trong việc vận động xây dựng quỹ hỗ trợ Nghệ thuật Đờn ca tài tử nhằm tạo điều kiện bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này.

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương và các đội, nhóm, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử; chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị các bài bản tài tử trong các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn.

- Duy trì việc tổ chức và tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử định kỳ các cấp trong tỉnh nhằm tạo sự gắn kết, giao lưu giữa các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự phát triển không ngừng của không gian Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

4. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nguồn sự nghiệp văn hóa và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố tích cực tham gia phối hợp và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tích cực các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và ban hành chế độ chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân Đờn ca tài tử; định kỳ lập danh sách phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong phong trào Đờn ca tài tử của địa phương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phong tặng.

- Hàng năm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho Nghệ nhân đờn và Nghệ nhân ca nhằm để bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử của địa phương.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thí điểm đưa bộ môn Nghệ thuật Đờn ca tài tử vào giảng dạy tại các chương trình ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn tỉnh; đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghệ nhân có khả năng truyền dạy bộ môn này.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức hội đoàn thể và cộng đồng dân cư về bảo tồn và phát huy giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội đoàn thể đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các hội đoàn thể, xem đây là một trong những nội dung hoạt động của tổ chức đoàn thể hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, Liên hoan Đờn ca tài tử hàng năm ở cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh và đánh giá kết quả hoạt động phong trào Đờn ca tài tử tại các địa phương.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chính sách đãi ngộ cho các nghệ nhân Đờn ca tài tử đúng theo quy định. Thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng, biểu dương tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thí điểm giảng dạy Đờn ca tài tử trong các chương trình ngoại khóa các trường học trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này.

7. Sở Tài chính:

Hàng năm cân đối ngân sách và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

8. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh:

Thường xuyên xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

9. Báo Hậu Giang:

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; cử phóng viên đưa tin, phản ánh, tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

10. Tỉnh Đoàn Hậu Giang:

Tổ chức tuyên truyền, phát động đến toàn thể đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa và giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tập luyện và cổ vũ các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử; vận động đoàn viên, thanh niên tập luyện ca vọng cổ, bản Dạ cổ hoài lang và từ 01 - 02 bài bản trong 20 bài Tổ Đờn ca tài tử; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, liên hoan Đờn ca tài tử trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

11. UBND huyện, thị, thành phố:

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc và xã, phường, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động về Đờn ca tài tử nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân tích cực tham gia tập luyện và cổ vũ các hoạt động Đờn ca tài tử.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, liên hoan Đờn ca tài tử hàng năm tại cấp xã và cấp huyện nhằm bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của địa phương; đánh giá kết quả hoạt động phong trào Đờn ca tài tử tại địa phương và biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại địa phương.

- Thường xuyên chỉ đạo việc duy trì sinh hoạt, tập luyện của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tại địa phương; xây dựng các câu lạc bộ Đờn ca tài tử đảm bảo chất lượng, đặc biệt là chú ý chăm bồi cho nghệ nhân nữ và nghệ nhân trẻ tuổi.

Trên đây là Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020”. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các ngành, đơn vị, địa phương tổng hợp, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo./.