ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỔI TÊN CÔNG TY XÂY LẮP VÀ PHÁTTRIỂN KINH DOANH NHÀ TỈNH CẦN THƠ THÀNH CÔNG TY XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN KINHDOANH NHÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 30/04/1995 ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003của Quốchội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đổi tên Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thànhCông ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà thành phốCần Thơ tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty tại Sở Kếhoạch và Đầu tư trong thời gian 60 ngày kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốcCông ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- TT.TU - TT.HĐNDTP.
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng