ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòngĐăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 20/TTr-STNMT ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và
Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điệ
n tử tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 167/QĐ-UBND ngày 18 tháng01 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc giải quyết công việc giữa các cơ quan chức năng trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, tài chính, thuế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (sau đây gọi là Văn phòng UBND tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

3. Người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Các đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

2. Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch.

3. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức.

Điều 4. Trình tự giải quyết

Trình tự giải quyết công việc trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện theo bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

1. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, chuyển thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất thực hiện ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận, đính chính Giấy chứng nhận của tổ chức: Hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận của tổ chức hoặc ký Giấy chứng nhận (theo thẩm quyền): Bốn (04) ngày làm việc.

2. Tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án: Ba mươi (30) ngày làm việc.

3. Kiểm tra, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố thực hiện các công việc sau:

a) Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức trình thẩm định: Không quá mười sáu (16) ngày làm việc theo từng thủ tục hành chính cụ thể được ban hành;

- Thẩm định hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chuyển đến: Ba (03) ngày làm việc;

- Kiểm tra, chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố giải quyết kịp thời, đúng thời gian các hồ sơ theo quy định.

b) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố có trách nhiệm: Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trình thẩm định: Không quá mười bốn (14) ngày làm việc theo từng thủ tục hành chính cụ thể được ban hành.

Điều 7. Trách nhiệm của S Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả li bằng Văn bản theo nội dung xin ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai về nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất: Ba (03) ngày làm việc.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Xác định và thông báo đối trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng về đất hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và chuyển kết quả cho Cục thuế tỉnh để thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất: Năm (05) ngày làm việc.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Xác định và thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho người sử dụng đất thực hiện: Hai (02) ngày làm việc;

2. Chỉ đạo Chi cục Thuế huyện, thành phố xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đthông báo cho người sử dụng đất thực hiện: Ba (03) ngày làm việc.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng có liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố để thực hiện; chuyển Thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất để thực hiện; chuyển giấy nộp tiền của người sử dụng đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố để hoàn thiện hồ sơ: Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình ký Giấy chứng nhận do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố chuyển đến: Hai (02) ngày làm việc;

3. Các phòng có liên quan có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp huyện trả lời bằng Văn bản theo nội dung xin ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố về nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất: Ba (03) ngày làm việc;

4. UBND cấp huyện có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận theo thẩm quyền do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình: Hai (02) ngày làm việc.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND cấp xã

Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm, tình trạng tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, niêm yết công khai kết quả kiểm tra, xác nhận hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố: Ba (03) ngày làm việc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Cán bộ công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ không thực hiện đúng theo Quy chế này, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định, đồng thời cũng là cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn ở địa phương đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.