UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1670/QĐ-UBND

Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 757/2005/QĐ-UB NGÀY 02/3/2005CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 15/2008/TTLT-BTC-BYTngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám,chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ emdưới 06 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;

Xét Báo cáo số 358/BC-STPngày 18 tháng 7 năm 2008 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản quyphạm pháp luật;

Theo đề nghị củaChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Quyết định số 757/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 3 năm2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụngquỹ khám chữa bệnh miễn phí trẻ em dưới 06 tuổi.

Việc khám, chữa bệnh;quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổikhông phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh thực hiệntheo Thông tư số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tàichính và Bộ Y tế và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giaotrách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Chủ tịch Ủyban Nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dựtoán cho các cơ sở y tế trong việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi trênđịa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa