ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1671/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA TỈNH THEO CHỈ TIÊUTHUỘC KHU VỰC TÂY BẮC NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quychế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Công văn số: 5425/BGDĐT-GDĐH ngày 21/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhânlực cho các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Căn cứ Công văn số: 6521/BGDĐT-GDĐH ngày 20/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhânlực cho các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dụcvà Đào tạo tại Công văn số: 1815/SGDĐT - GDTX-CN ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộiđồng tuyển sinh đào tạo nhân lực của tỉnh theo chỉ tiêu thuộc khu vực Tây Bắcnăm 2013, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Triệu Đức Lân, Phó Chủtịch UBND tỉnh Bắc Kạn - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3. Ông Quách Văn Dực, Phó Giámđốc Sở Nội vụ - Ủy viên.

4. Ông Triệu Việt Tiến, PhóGiám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

5. Ông Nông Minh Xuân, Phó Giámđốc Sở Tài chính - Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Tiến Cương, PhóGiám đốc Sở LĐ-TB và XH - Ủy viên.

7. Ông Hoàng Nguyễn Việt, PhóTrưởng ban Ban dân tộc - Ủy viên.

8. Ông Hoàng Trọng Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ tráchPhòng QLDN Sở LĐTB và XH - Ủy viên.

9. Bà Lê Thị Hương, Trưởngphòng GDTX-CN Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng tuyểnsinh đào tạo nhân lực của tỉnh theo chỉ tiêu thuộc khu vực Tây Bắc năm 2013 cónhiệm vụ:

- Thông báo công khai kế hoạch,chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhân lực của tỉnh theo chỉ tiêu thuộc khu vực TâyBắc năm 2013 đến các xã, phường, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đạichúng của địa phương.

- Tổ chức thu nhận, kiểm tra hồsơ và xét tuyển theo đúng chỉ tiêu được giao, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quyđịnh.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vịliên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường